Učiteľstvo pedagogiky (v kombinácii)

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: učiteľstvo a pedagogické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra pedagogiky

Rada študijného programu

Predseda: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
Členovia: doc. PhDr. Július Matulčík, CSc., doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.; zástupca zamestnávateľov: PaedDr. Nina Hacurová, Stredná odborná škola pedagogická, Bullova 2, Bratislava; zástupca študentov: Viera Lukáčová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc.
Spolugaranti: doc. PhDr. Július Matulčík, CSc., doc. PhDr. Mária Matulčíková, CSc.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie