Etnológia - filozofia

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: historické vedy, filozofia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra archeológie a kultúrnej antropológie, Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra logiky a metodológie vied

Rada študijného programu

Predseda: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., prof. PhDr. František Gahér, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., Mgr. Juraj Janto, PhD., doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD., doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.; zástupcovia zamestnávateľov: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., Mgr. Norbert Maur, PhD. (Nadácia Pontis); zástupcovia študentov: Mgr. Katarína Marcinčinová, Bc. Magdaléna Martišková

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Spolugaranti: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.prof. PhDr. Marta Botiková, CSc., doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD., doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie