Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Etnológia - filozofia

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: historické vedy, filozofia
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra archeológie a kultúrnej antropológie, Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra logiky a metodológie vied

Rada študijného programu

Predseda: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD.; prof. PhDr. František Gahér, PhD.; doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.; doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.; doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD.; Mgr. Juraj Janto, PhD.; doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD.; doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.; zástupcovia zamestnávateľov: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., Mgr. Norbert Maur, PhD. (Nadácia Pontis); zástupcovia študentov: Mgr. Katarína Marcinčinová, Bc. Eva Thonhauserová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Spolugaranti: doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD.; doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD., prof. PhDr. Marta Botiková, CSc.; doc. RNDr. Mgr. Tatiana Bužeková, PhD.; doc. Mgr. Helena Tužinská, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Štatistiky

Ďalšie informácie