Katedra filozofie a dejín filozofie

Vítame Vás na stránke Katedry filozofie a dejín filozofie FiF UK v Bratislave 

Na Univerzite Komenského sa filozofia pestuje už vyše 100 rokov. Katedra sa od svojho vzniku stala centrom filozofického života na Slovensku. Pri jej počiatkoch stáli významní českí profesori (J. Král, J. Tvrdý) a neskôr také zakladateľské osobnosti modernej slovenskej filozofie ako I. Hrušovský a V. Filkorn. Katedra vychovala celé generácie súčasných slovenských filozofov a filozofiek, pôsobiacich na ďalších univerzitách u nás i v zahraničí. Na katedre hosťovsky prednášali viacerí významní zahraniční filozofi.

Vo svojej nedávnej histórii sa katedra venovala najmä výskumu dejín filozofie, výsledkom ktorého boli monumentálne edície Antológia z diel filozofov (10 zväzkov) a Filozofické odkazy (20 zväzkov). Na tento výskum v súčasnosti nadväzujú práce z francúzskej, feministickej a anglo-americkej filozofie. Katedra publikuje vlastný zborník štúdií Philosophica, usporadúva konferencie a vydáva publikácie z týchto konferencií. (Podrobnejšie informácie o výskumných projektoch a publikáciách katedry)

Katedra má bohaté kontakty so zahraničnými pracoviskami v nemeckej, frankofónnej a anglofónnej jazykovej oblasti. Zvlášť rozvinutá je spolupráca s filozofickými pracoviskami v Českej republike. Študenti a študentky katedry majú možnosť pobytov v zahraničí v rámci výmenných programov Erasmus, Sokrates a i. (Linky na medzinárodných partnerov katedry)