Ponuka štúdia pre záujemcov

O VÝZNAME FILOZOFIE

Filozofia má v každej spoločnosti a kultúre svoje nezastupiteľné miesto. Je jednou zo základných humanitných disciplín, vďaka ktorým chápeme svet. Aj v súčasnom svete, zápasiacom s narastajúcim množstvom zložitých problémov, patrí práve filozofii dôležitá úloha objasňovať súvislosti a hĺbku týchto problémov, ako aj hľadať možné cesty k ich riešeniu.

Filozofia je kritické a tvorivé pojmové myslenie odhaľujúce súvislosti. Filozofi ho uplatňujú v oblastiach svojho záujmu, od otázok o bytí (metafyzika), cez otázky o poznaní (epistemológia) až po otázky o konaní (etika), či špecifickejšie otázky o spoločnosti, štáte, kultúre, hodnotách, umení atď., ktoré tvoria obsah jednotlivých filozofických disciplín. Filozofia je samostatnou a pluralitnou oblasťou kultúry, kooperujúcou s ostatnými oblasťami kultúry (vedou, umením, politikou, náboženstvom atď.). Filozofia sa takisto významne podieľa na formovaní nezávislej, kritickej a tvorivej osobnosti človeka.

Využitie filozofie ako odbornej činnosti v ďalších oblastiach ľudskej činnosti (okrem filozofie samej) je mnohostranné: spočíva v kritickej analýze myšlienok, teórií, textov, praktík a ich produktov z hľadiska určitých ľudských hodnôt a cieľov, napr. dobrého života a dobre usporiadanej spoločnosti. Filozofia je relevantná pre takmer každú oblasť kultúrneho či vedeckého života, a preto zohrávala a mala by aj ďalej zohrávať jednu z kľúčových úloh pri formovaní, rozvoji a smerovaní spoločnosti.

O ŠTÚDIU FILOZOFIE NA KATEDRE

Základná charakteristika štúdia. Štúdium filozofie na katedre má za cieľ pripraviť intelektuálne zrelú osobnosť s bohatým repertoárom konceptuálne a analyticky zameraných schopností a intelektuálnych zručností, vďaka ktorým si dokáže nájsť profesionálne uplatnenie na trhu práce v rozmanitých oblastiach. Štúdium filozofických smerov, argumentačných stratégií jednotlivých filozofov, textov, analýza reprezentatívnych diel, komparácia téz, kritické vyhodnocovanie argumentov a ďalšie súčasti štúdia filozofie rozvíjajú kreatívne a intelektuálne schopnosti poslucháčov a poslucháčok, prehlbujú ich kritické myslenie a kultivujú ich verbálny aj písomný prejav. Vo svojej pedagogickej činnosti sa katedra programovo usiluje o spájanie filozofickej tradície s modernými trendmi.

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium. Od uchádzača o štúdium filozofie na katedre okrem záujmu o filozofické otázky a myšlienky očakávame schopnosti samostatného kritického myslenia, jazykovú kultivovanosť a kompetencie vrátane základnej znalosti niektorého z cudzích jazykov a taktiež širší kultúrny rozhľad (história, vedy, spoločnosť). V rámci štúdia má adept možnosť tieto predpoklady ďalej rozvíjať, a to na bakalárskom stupni najmä nadobúdaním základných znalostí z odborov filozofia a dejiny filozofie spolu s príbuznými a podpornými odbormi, najmä logikou, ako aj základných schopností pre filozofickú prácu (analýza textu, argumentácia, interpretácia atď.). Absolvent tohto stupňa môže svoje filozofické znalosti a kompetencie uplatniť buď v praxi a iných odboroch štúdia, alebo pokračovať na vyšších stupňoch štúdia (Mgr., resp. PhD.) odboru filozofia, na ktorých rozvíja nadobudnuté základy a postupne sa špecializuje na niektorú oblasť (disciplínu) filozofie podľa vlastného výberu. Absolventi vyšších stupňov štúdia (najmä PhD.) získavajú kompetencie pre odbornú a profesionálnu prácu v odbore filozofia, či už vedecko-výskumnú alebo pedagogickú.

Katedra má akreditované študijné programy v študijnom odbore Filozofia na bakalárskom (Bc.) a magisterskom (Mgr.) stupni a v odbore Systematická filozofia na doktorandskom stupni (PhD.). Na katedre je možné študovať aj bakalársky resp. magisterský program Učiteľstvo filozofie v kombinácii s ďalším odborom (napr. história, slovenský jazyk a literatúra, anglický jazyk a literatúra). (Podrobnejšie informácie o akreditovaných študijných programoch katedry)

Možnosti uplatnenia. Katedra pripravuje profesionálnych filozofov a filozofky, avšak schopnosti, intelektuálne zručnosti a poznatky, ktoré absolventi a absolventky katedry nadobúdajú, im umožňujú uplatniť sa nielen v profesiách, pre ktoré je vyštudovanie takéhoto odboru podmienkou – napríklad na stredných školách ako učiteľ Náuky o spoločnosti či príbuzných predmetov, na vysokých školách ako pedagóg prednášajúci filozofiu či vo vedeckých inštitúciách ako vedecký pracovník v oblasti filozofie alebo iných humanitných odborov –, ale otvárajú aj cestu na uplatnenie sa vo všetkých oblastiach, v ktorých jazykový prejav, kritické myslenie a analytické schopnosti zohrávajú kľúčovú úlohu. Pracovníci v médiách, v analyticko-projektových a poradenských spoločnostiach, v mimovládnych organizáciách, v personalistike, na vyšších i riadiacich pozíciách v administratíve a v mnohých ďalších sférach vo verejnom aj súkromnom sektore sú nepochybne oveľa úspešnejší, keď disponujú práve takýmito schopnosťami a zručnosťami. Tieto kompetencie môžu ponúkať na trhu zamestnanosti a uchádzať sa o pozície napr. redaktorov, editorov, vydavateľov, prekladateľov, komentátorov, aktivistov, asistentov, poradcov, manažérov a i..