Študentské aktivity

Študentská vedecká a odborná konferencia

 

Študentskú vedeckú a odbornú konferenciu pod záštitou dekana Filozofickej fakulty organizuje naša katedra každoročne od začiatku 90. rokov. Podmienkou bolo a zostáva, aby sa na konferenciu/súťaž prihlásili študenti minimálne s 5 prácami, ktoré do stanoveného termínu aj odovzdajú. Konferencia/súťaž v rámci celej fakulty, vrátane našej katedry  býva organizovaná zvyčajne v polovici apríla, pričom príspevky (najnovšie iba v elektronickej podobe) musia byť zaslané e-mailovou poštou zodpovednému pracovníkovi katedry asi dva týždne dopredu. Konkrétne podrobnosti oznamuje katedra včas prostredníctvom oznamu na svojej webstránke  i prostredníctvom plagátu.

Počas rokovania konferencie a vyhlásenia výsledkov udeľuje dekan fakulty účastníkom konferencie dekanské voľno. Konferencie/súťaže sa môžu zúčastniť všetci študenti (od 1. ročníka po 5. ročník) s prácami na ľubovoľné filozofické témy (vrátane tém z logiky) a aj s prekladmi z filozofických prác, resp. prác z logiky. Dokonca je možné ako prácu ŠVOK odovzdať aj časť diplomovej práce, pokiaľ je v nej zahrnutý zodpovedajúci úvod, záver a zoznam literatúry.

Rozsah prác sa pohybuje v intervale 10-15 normostrán. Autori troch najúspešnejších prác bývajú odmenení formou mimoriadneho štipendia a zároveň postupujú do celoslovenského kola prác ŠVOK. Spolu s ďalšími účastníkmi sú tiež zvýhodnení v prijímacích pohovorov PhD. interného i externého štúdia. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien dekanom fakulty sa obvykle uskutočňuje v poslednom výučbovom týždni letného semestra v zasadacej miestnosti G- 236. Presný termín býva takisto včas zverejnený na webstránke, na nástenke alebo prostredníctvom e-mailu na adresu autorov víťazných prác.