Študentské aktivity

Študentská vedecká a odborná konferencia

Študentská vedecká a odborná konferencia (ŠVOK) je súťaž študentských prác, ktorú pod záštitou dekana Filozofickej fakulty organizuje naša katedra každoročne od začiatku 90. rokov. Na konferencii sa môžu zúčastniť všetci študenti a študentky filozofických odborov s prácami na ľubovoľné filozofické témy (vrátane tém z logiky) resp. s prekladmi filozofických prác. Ako prácu ŠVOK je možné odovzdať aj časť bakalárskej alebo diplomovej práce, ak je v nej zahrnutý zodpovedajúci úvod, záver a zoznam literatúry.

Konferencia býva organizovaná zvyčajne v mesiaci apríl, pričom príspevky musia byť zaslané zodpovednému pracovníkovi katedry približne dva týždne vopred. Rozsah prác sa pohybuje v intervale 10 - 15 normostrán. Konkrétne podrobnosti sú každoročne zverejňované pomocou webstránky katedry a obvyklých informačných kanálov. Podmienkou konania každého ročníka ŠVOK je aspoň 5 prihlásených prác.

Tri najúspešnejšie práce bývajú ocenené vecnými alebo finančnými darmi. Víťazná práca spravidla postupuje do celoštátneho kola ŠVOK, ktoré organizuje Slovenské filozofické združenie pri Slovenskej akadémii vied. Účasť v súťaži ŠVOK je tiež pozitívne zohľadňovaná pri prijímacích pohovoroch na doktorandské štúdium.

Pozvánka na ŠVOK 2024