Štúdium

Študijné programy realizované katedrou:

Katedra Filozofie a dejín filozofie realizuje výuku filozofie na všetkých troch stupňoch vysokoškolského štúdia filozofie a to tak v jednoodborovom štúdiu Filozofia, ako aj v rámci štúdia Učiteľstvo akademických predmetov (UAP): Filozofia v kombinácii.

Akreditované študijné programy

III. stupeň: doktorandské štúdium (PhD.):Systematická filozofia
  
Rigorózna skúška (PhDr.):Filozofia
  
II. stupeň: magisterské štúdium (Mgr.):

Filozofia

UAP: Filozofia v kombinácii

I. stupeň: bakalárske štúdium (Bc.):


Filozofia
Filozofia v kombinácii - medziodborové štúdium
UAP: Filozofia v kombinácii