Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

HARMONOGRAM ŠTÁTNIC

TERMÍNY ŠTÁTNIC a OBHAJOB

PRIHLASOVANIE na ŠTÁTNICE

UPOZORNENIE: študenti sa musia na štátnicu a obhajobu prihlásiť v Aise a aj na sekretariáte prostredníctvom mailu!!!

UPOZORNENIE k štátniciam z nemeckej literatúry

Milé študentky a študenti, bol zverejnený aktualizovaný zoznam otázok z Dejín nemeckej literatúry pre OPT aj UAP! viac sa dozviete v časti štúdium: 

UPOZORNENIE k štátniciam z nemeckého prekladu

Skúška z prekladu:  

Štátne záverečné skúšky magisterského štúdia OPT v preklade absolvujú študenti v učebni G7 na školských počítačoch bez pripojenia na internet. Prípustné je použitie offline slovníkov napr. na USB kľúči a knižných slovníkov na úrovni jazykových požiadaviek C1. Text, určený na preklad bude populárno-náučný. 

1. Preklad z nemeckého jazyka do slovenského jazyka, 1000 znakov 

2. Preklad zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka, 1000 znakov  viac info v časti štúdium

 

 

Štipendiá Akcia Rakúsko-Slovensko

Nové štipendiá v rámci programu Akcia Rakúsko-Slovensko: nová výzva na predkladanie žiadostí o štipendiá a projektovú spoluprácu je aktuálne otvorená: 

Zároveň by sme Vás radi informovali, že bližšie informácie k aktuálnej výzve budú prezentované na webinároch SAIA:

Akcia Rakúsko-Slovensko: Štipendiá a granty na výskumné pobyty a projektovú spoluprácu (utorok, 30.1.2024 o 14:00 h. / link na pripojenie https://bit.ly/4b358fp)

Akcia Rakúsko-Slovensko: Štipendiá a granty do Rakúska pre študentov a doktorandov (streda, 7.2.2024 o 14:00 h. / link na pripojenie https://bit.ly/4b1HdwO)

Akcia Rakúsko-Slovensko: Štipendiá na letné jazykové kurzy v Rakúsku pre študentov a doktorandov (štvrtok, 22.2.2024 o 14:00 h. / link na pripojenie https://bit.ly/421Qote)

Záujemcovia o ŠTIPENDIJNÉ POBYTY v Rakúsku sa môžu uchádzať v nasledujúcich kategóriách:

·      Štipendiá Akcie pre študentov 2. stupňa VŠ na vypracovanie diplomovej práce (1 250 eur/mesiac),

·      Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov (1 250 eur/mesiac),

·      Výskumné štipendiá Akcie pre vedeckých a pedagogických pracovníkov do 10 rokov od ukončenia PhD. / nehabilitovaní (1 400 eur/mesiac),

·      Štipendiá Akcie na letné jazykové školy - o štipendiá na letné jazykové školy sa v roku 2024 môžu uchádzať študenti a doktorandi z humanitných vied a umenia: historické vedy a archeológia, filologické a literárne vedy, filozofické vedy, etika, religionistika a teologické vedy, vedy o umení a ostatné odbory humanitných vied (štipendium pokrýva kurzovné, ubytovanie a štipendium 750 eur).

Základný harmonogram tejto výzvy je:

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2024

Výber štipendistov: koncom apríla

Nástup na pobyt: najskôr tri mesiace od termínu uzávierky

V kategórii Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty v dĺžke 1 – 3 dni (90 eur/deň) sa prijímajú žiadosti priebežne.

O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktorandi, vedeckí a pedagogickí pracovníci zo štátnych, verejných alebo súkromných  vysokých škôl na Slovensku a zo Slovenskej akadémie vied.

V rámci PROJEKTOVEJ SPOLUPRÁCE sa možno uchádzať v nasledujúcej kategórii:

podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov (tzv. „bottom-up“ prístup). Finančná podpora môže byť maximálne 6 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).

Základný harmonogram tejto výzvy je:

Uzávierka na predkladanie žiadostí: 15. 3. 2024

Schvaľovanie projektov: koncom apríla

Začiatok realizácie projektov: najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky

Podrobnosti o programe môžu záujemcovia nájsť na stránke www.aktion.saia.sk , pričom záujemca môže využiť aj konzultácie a poradenstvo v 5 pracoviskách SAIA na Slovensku (https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/). Letáky k programu Vám posielame v prílohe.  Štatistický prehľad podaných a schválených žiadostí v roku 2023 nájdete na www.aktion.saia.sk/sk/aktuality/statistiky-2023-akcia-r-sr.

FB: https://bit.ly/47LOjTF

Štipendiá a webinár DAAD

Milé študentstvo,

Ponuku štipendií DAAD na akademický rok 2024/2025 nájdete tu: viac info v prílohe tu

KURZY nemčiny pre študentov

Kurz nemčiny pre študentov vám pomôže zvýšiť jazykovú kompetenciu aby ste zvládli štúdium ako C-predmet.

100 rokov germanistiky

 

GERMÁNSKE ŠTÚDIÁ - škandinavistika

GERMÁNSKE ŠTÚDIÁ – bakalársky stupeň

Akademický rok 2023/24 – modul NEMECKÝ JAZYK a ŠVÉDSKY JAZYK

Študent/študentka študijného programu Germánske štúdiá na bakalárskom stupni si na začiatku štúdia volí dva vybrané germánske jazyky (v akademickom roku 2023/24 sa otvára modul nemecký jazyk – švédsky jazyk).

OBSAH ŠTÚDIA

Počas štúdia si študenti – popri povinných predmetoch venovaných úvodu do jazykovedy, literárnej vedy, translatológie a metodológii akademického písania, ako aj predmetoch orientovaných na germánsku a staroseverskú mytológiu a miesta pamäti germánskeho jazykového areálu – zapisujú povinne voliteľné predmety rozvíjajúce jazykovú kompetenciu v týchto dvoch jazykoch ako aj poznatky o kultúrnych a historických špecifikách príslušných geografických priestorov. Dôraz sa kladie na rozvíjanie flexibility, kreativity a kritického myslenia.  

Jazyk minor

Okrem toho študenti nadobudnú základy tretieho germánskeho jazyka, tzv. jazyka minor (v module nemecký jazyk – švédsky jazyk ide o nórčinu alebo holandčinu), ktorý si volia v 2. ročníku. Na vyučovaní jazykových, ale i odborných predmetov sa podieľajú aj rodení hovoriaci, lektori a lektorky z Nemecka, Rakúska, Švédska, Holandska, Belgicka a Nórska.

ZAHRANIČNÉ MOBILITY

Študenti majú počas štúdia možnosť využiť zahraničné krátkodobé i semestrálne študijné pobyty a stáže poskytované cez program Erasmus+ (Viedeň, Brno, Praha, Berlín, Göttingen, Segedín, Lund, Gent, Leuven, Antverpy, Brusel, Olomouc, Debrecín, Budapešť, Wrocław) alebo prostredníctvom ďalších inštitúcií ako DAAD (Nemecko), ÖAD (Rakúsko), SI (Švédsko), DIKU (Nórsko), Taalunie (Belgicko, Holandsko) ako aj cez výmenný program CEEPUS.

POKRAČOVANIE ŠTÚDIA NA MAGISTERSKOM STUPNI

Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho stupňa študijného programu Germánske štúdiá v module nemecký jazyk – švédsky jazyk môžu študenti pokračovať v študijnom programe Germánske štúdiá na magisterskom stupni, kde sa dajú študovať oba uvedené jazyky a ich príslušné areály, alebo sa môžu špecializovať iba na jeden z nich.

V akademickom roku 2023/24 otvárame na magisterskom stupni modul zameraný na nemecký jazykový geografický a kultúrny areál. 

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium

Pre prijatie na študijný program v akademickom roku 2023/24 sa pri module nemecký jazyk – švédsky jazyk vyžaduje ovládanie nemeckého jazyka na úrovni B1, ovládanie švédskeho jazyka sa nevyžaduje, švédčinu si študent/ka osvojuje od začiatočníckej úrovne. 

Profil  a uplatnenie absolventov

Absolventi dokážu kriticky analyzovať písomný aj hovorený prejav, profesionálne formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a postoje, revidovať ich a argumentovať, a to tak vo svojom vlastnom jazyku ako aj v osvojených cudzích jazykoch. Teoretické poznatky i praktické zručnosti dokážu aplikovať nielen na individuálnu tvorbu textov, ale napríklad aj pri preklade z cudzieho jazyka. Sú schopní využívať moderné informačné a komunikačné technológie na rešeršovanie, tvorbu a revíziu textov. Vyznačujú sa tvorivým a pružným myslením a sú schopní sa uplatniť v umelecko-kreatívnych odvetviach ako aj v sociokultúrnej, politickej a hospodárskej sfére areálu nemecky hovoriacich krajín a Škandinávie, v organizačných štruktúrach nadnárodných spoločností, v cestovnom ruchu, pôsobia ako interkultúrni experti.

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program germánske štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov získaných počas stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť SCIO, s. r. o.

Pre viac informácií ku škandinavistike kontaktujte: katarina.motykova@uniba.sk

 

 

 

 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2023/2024

Harmonogram AR 2023/2024 klikni sem 

IMPRESSUM, Vedecko-pedagogická charakteristika pracoviska

InstagramFB

Adresa: Gondova 2, 811 02 Bratislava

Tel:       +421 2 9013 2147

E-mail: kgnfphil.uniba.sk

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky ponúka svojim študentom kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori z Nemecka, Rakúska, Holandska, Belgicka, Švédska a Nórska. Študenti majú k dispozícii veľkú seminárnu knižnicu, ktorej fondy sa neustále dopĺňajú o modernú literatúru. Vďaka bohatým medzinárodným kontaktom umožňujeme študentom získať štipendium na univerzitách v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Holandsku a Belgicku. Nezanedbateľnou prednosťou štúdia germanistiky práve na bratislavskej FiFUK je aj fakt, že v meste fungujú inštitúcie ako Goethe Institut, Österreich-Bibliothek alebo Rakúske kultúrne fórum s množstvom kultúrnych a vzdelávacích aktivít v nemčine. Obrovskou výhodou pre našich študentov je  blízkosť Viedne s možnosťou využívať vynikajúco vybavené knižnice, navštevovať kultúrne podujatia a spoznávať nemeckojazyčný svet z bezprostrednej blízkosti.