Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

CHCEM SA UČIŤ NEMČINU Workshop 20.júna 2022

Viac informácií o workshope nájdete TU.

Prihlášku nájdete TU. Termín prihlasovania je do 16. 6. 2022. 

 

 

PREKLADATEĽSKÁ UNIVERZIÁDA 2022

Milí kolegovia, prekladatelia,

Literárny fond aj tento rok organizuje celoslovenskú študentskú Prekladateľskú univerziádu.

Ak máte v šuplíku hotový umelecký alebo odborný preklad alebo kritiku prekladu, kliknite si na http://litfond.sk/subory/%C5%A0tat%C3%BAt_Prekladate%C4%BEskej_univerzi%C3%A1dy_2022_(002).pdf

Ak potrebujete poradiť, budem sa tešiť, ak sa na mňa obrátite: zuzana.guldanova@uniba.sk

Z. Guldanová

INFO k AKREDITÁCIÍ pre ŠTUDENTOV

Milí kolegovia,

keďže od akademického roka 2022/23 dochádza k zmenám v študijných plánoch, radi by sme vás pozvali na informačné stretnutie, ktoré sa uskutoční v piatok 22.04.2022 o 14.00 hod. online cez MS Teams (tím Študijný poradca KGNŠ).

Stretnutie je určené špeciálne pre dnešný 1. a 2. ročník bakalárskeho štúdia (podprogramy BUNE, BPNE) a pre dnešný 1. ročník magisterského štúdia (podprogramy MUNE, MPNE).

V prípade, že sa nemôžete zúčastniť, neskôr si môžete pozrieť nahrávku resp. som vám k dispozícii cez konzultačné hodiny a kedykoľvek mailom.

Zuzana Guldanová, študijná poradkyňa KGNŠ

ŠTIPENDIÁ DAAD 2022 dôležité info

ŠTÁTNICE, OBHAJOBY ZÁVEREČNÝCH PRÁC a HARMONOGRAM LS

NOVÝ VÝBEROVÝ PREDMET: DISKURZNÁ ANALÝZA (bpSV-350/21)

Výberový seminár: DISKURZNÁ ANALÝZA (bpSV-350/21)

-        ponúka hlbšie pochopenie vzťahu jazyk – spoločnosť

-        vysvetlí základné pojmy diskurznej analýzy

-        naučí študenta/študentku pracovať s analytickým inštrumentáriom

-        vo vyučovacom jazyku: slovenskom

-        koná sa v utorok 12:35 – 14:05.

-        v prípade záujmu sa prihláste cez AIS alebo napíšte na katarina.motykova@uniba.sk

DÔLEŽITÝ OZNAM pre KONČIACE ROČNÍKY

Milí kolegovia, ktorí končíte bakalárske alebo magisterské štúdium,
vzhľadom na to, že naše študijné programy prechádzajú akreditačným procesom a dochádza k viacerým zmenám, upozorňujeme, že pre Vás bude efektívnejšie ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke, teda v akademickom roku 2021/22.
Postupom do nadštandardu v roku 2022/23 budete musieť mať absolvované štúdium podľa podmienok nových študijných plánov, čo by Vám mohlo skomplikovať situáciu (napr. nutnosť absolvovať nové predmety, ktoré nemajú ekvivalent v starých študijných plánoch a pod.)

GERMÁNSKE ŠTÚDIÁ - nový ŠTUDIJNÝ PROGRAM

GERMÁNSKE ŠTÚDIÁ – bakalársky stupeň

Akademický rok 2022/23 – modul NEMECKÝ JAZYK a ŠVÉDSKY JAZYK

Študent/študentka študijného programu Germánske štúdiá na bakalárskom stupni si na začiatku štúdia volí dva vybrané germánske jazyky (v akademickom roku 2022/23 sa otvára modul nemecký jazyk – švédsky jazyk).

OBSAH ŠTÚDIA

Počas štúdia si študenti – popri povinných predmetoch venovaných úvodu do jazykovedy, literárnej vedy, translatológie a metodológii akademického písania, ako aj predmetoch orientovaných na germánsku a staroseverskú mytológiu a miesta pamäti germánskeho jazykového areálu – zapisujú povinne voliteľné predmety rozvíjajúce jazykovú kompetenciu v týchto dvoch jazykoch ako aj poznatky o kultúrnych a historických špecifikách príslušných geografických priestorov. Dôraz sa kladie na rozvíjanie flexibility, kreativity a kritického myslenia.  

Jazyk minor

Okrem toho študenti nadobudnú základy tretieho germánskeho jazyka, tzv. jazyka minor (v module nemecký jazyk – švédsky jazyk ide o nórčinu alebo holandčinu), ktorý si volia v 2. ročníku. Na vyučovaní jazykových, ale i odborných predmetov sa podieľajú aj rodení hovoriaci, lektori a lektorky z Nemecka, Rakúska, Švédska, Holandska, Belgicka a Nórska.

ZAHRANIČNÉ MOBILITY

Študenti majú počas štúdia možnosť využiť zahraničné krátkodobé i semestrálne študijné pobyty a stáže poskytované cez program Erasmus+ (Viedeň, Brno, Praha, Berlín, Göttingen, Segedín, Lund, Gent, Leuven, Antverpy, Brusel, Olomouc, Debrecín, Budapešť, Wrocław) alebo prostredníctvom ďalších inštitúcií ako DAAD (Nemecko), ÖAD (Rakúsko), SI (Švédsko), DIKU (Nórsko), Taalunie (Belgicko, Holandsko) ako aj cez výmenný program CEEPUS.

POKRAČOVANIE ŠTÚDIA NA MAGISTERSKOM STUPNI

Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho stupňa študijného programu Germánske štúdiá v module nemecký jazyk – švédsky jazyk môžu študenti pokračovať v študijnom programe Germánske štúdiá na magisterskom stupni, kde sa dajú študovať oba uvedené jazyky a ich príslušné areály, alebo sa môžu špecializovať iba na jeden z nich.

V akademickom roku 2022/23 otvárame na magisterskom stupni moduly zamerané na nemecký a/alebo švédsky jazykový geografický a kultúrny areál.

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium

Pre prijatie na študijný program v akademickom roku 2022/23 sa pri module nemecký jazyk – švédsky jazyk vyžaduje ovládanie nemeckého jazyka na úrovni B1, ovládanie švédskeho jazyka sa nevyžaduje, švédčinu si študent/ka osvojuje od začiatočníckej úrovne. 

Profil  a uplatnenie absolventov

Absolventi dokážu kriticky analyzovať písomný aj hovorený prejav, profesionálne formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a postoje, revidovať ich a argumentovať, a to tak vo svojom vlastnom jazyku ako aj v osvojených cudzích jazykoch. Teoretické poznatky i praktické zručnosti dokážu aplikovať nielen na individuálnu tvorbu textov, ale napríklad aj pri preklade z cudzieho jazyka. Sú schopní využívať moderné informačné a komunikačné technológie na rešeršovanie, tvorbu a revíziu textov. Vyznačujú sa tvorivým a pružným myslením a sú schopní sa uplatniť v umelecko-kreatívnych odvetviach ako aj v sociokultúrnej, politickej a hospodárskej sfére areálu nemecky hovoriacich krajín a Škandinávie, v organizačných štruktúrach nadnárodných spoločností, v cestovnom ruchu, pôsobia ako interkultúrni experti.

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program germánske štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov získaných počas stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť SCIO, s. r. o.

ZÁZNAM z DŇA OTVORENÝCH DVERÍ - SOBOTA 22.01.2022 ONLINE

Záznam z dňa otvorených dverí, nájdete tu!

ŽIVÉ PRENOSY Z ONLINE ŠTÁTNYCH SKÚŠOK

UPOZORNENIE: Dovoľujeme si Vás upozorniť, že uvedené živé prenosy sú určené na zabezpečenie prístupu verejnosti na verejné časti štátnych skúšok v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. Poskytovateľ živých prenosov (fakulta) nedáva súhlas so zaznamenávaním ani ďalším používaním a šírením týchto prenosov. Ďakujeme za pochopenie.

Pred pripojením do miestnosti si prosím vypnite mikrofón i webkameru! Ďakujeme.“

Online prenosy zo štátnych skúšok-obhajob záverečných prác:

Pripravujeme...

ODBORNÉ MINIMUM na Tlmočníckom ústave

Odborné minimum na Tlmočníckom ústave FiFUK v Bratislave sa konalo v septembri 2021.

Momentálne konanie ďalšieho kurzu OM nepripravujeme. 

ŠTUDENTSKÁ ANKETA

LINK na vyplnenie ankety

NOVÝ WEB ⇓

Adresa: Gondova 2, 811 02 Bratislava

Tel:       +421 2 9013 2147

E-mail: kgnfphil.uniba.sk

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky ponúka svojim študentom kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori z Nemecka, Rakúska, Holandska, Belgicka, Švédska a Nórska. Študenti majú k dispozícii veľkú seminárnu knižnicu, ktorej fondy sa neustále dopĺňajú o modernú literatúru. Vďaka bohatým medzinárodným kontaktom umožňujeme študentom získať štipendium na univerzitách v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Holandsku a Belgicku. Nezanedbateľnou prednosťou štúdia germanistiky práve na bratislavskej FiFUK je aj fakt, že v meste fungujú inštitúcie ako Goethe Institut, Österreich-Bibliothek alebo Rakúske kultúrne fórum s množstvom kultúrnych a vzdelávacích aktivít v nemčine. Obrovskou výhodou pre našich študentov je  blízkosť Viedne s možnosťou využívať vynikajúco vybavené knižnice, navštevovať kultúrne podujatia a spoznávať nemeckojazyčný svet z bezprostrednej blízkosti.