Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

Štipendiá a webinár DAAD

Milé študentstvo,

dovoľujeme si vás informovať, že SAIA v spolupráci s nemeckým veľvyslanectvom a DAAD – lektormi organizuje webinár pre študentov  na tému „Štipendiá DAAD na letné jazykové kurzy a magisterské štúdium“. Webinár prebehne 18. 10. 2023 (streda) o 14:00 h.

Bližšie informácie sú k dispozícii na https://www.facebook.com/events/657085003195323/

Taktiež by sme Vás radi informovali o ponuke štipendií DAAD na akademický rok 2024/2025. viac info v prílohe tu

KURZY nemčiny pre študentov

Kurz nemčiny pre študentov vám pomôže zvýšiť jazykovú kompetenciu aby ste zvládli štúdium ako C-predmet.

PRIHLASOVANIE na ŠTÁTNICE

UPOZORNENIE: študenti sa musia na štátnicu a obhajobu prihlásiť aj na sekretariáte prostredníctvom mailu!!!

100 rokov germanistiky

 

UPOZORNENIE k štátniciam z nemeckého prekladu

Skúška z prekladu:  

Štátne záverečné skúšky magisterského štúdia OPT v preklade absolvujú študenti v učebni G7 na školských počítačoch bez pripojenia na internet. Prípustné je použitie offline slovníkov napr. na USB kľúči a knižných slovníkov na úrovni jazykových požiadaviek C1. Text, určený na preklad bude populárno-náučný. 

1. Preklad z nemeckého jazyka do slovenského jazyka, 1000 znakov 

2. Preklad zo slovenského jazyka do nemeckého jazyka, 1000 znakov  viac info v časti štúdium

 

 

UPOZORNENIE k štátniciam z nemeckej literatúry

Milé študentky a študenti, bol zverejnený aktualizovaný zoznam otázok z Dejín nemeckej literatúry pre OPT aj UAP! viac sa dozviete v časti štúdium: 

GERMÁNSKE ŠTÚDIÁ - škandinavistika

GERMÁNSKE ŠTÚDIÁ – bakalársky stupeň

Akademický rok 2023/24 – modul NEMECKÝ JAZYK a ŠVÉDSKY JAZYK

Študent/študentka študijného programu Germánske štúdiá na bakalárskom stupni si na začiatku štúdia volí dva vybrané germánske jazyky (v akademickom roku 2023/24 sa otvára modul nemecký jazyk – švédsky jazyk).

OBSAH ŠTÚDIA

Počas štúdia si študenti – popri povinných predmetoch venovaných úvodu do jazykovedy, literárnej vedy, translatológie a metodológii akademického písania, ako aj predmetoch orientovaných na germánsku a staroseverskú mytológiu a miesta pamäti germánskeho jazykového areálu – zapisujú povinne voliteľné predmety rozvíjajúce jazykovú kompetenciu v týchto dvoch jazykoch ako aj poznatky o kultúrnych a historických špecifikách príslušných geografických priestorov. Dôraz sa kladie na rozvíjanie flexibility, kreativity a kritického myslenia.  

Jazyk minor

Okrem toho študenti nadobudnú základy tretieho germánskeho jazyka, tzv. jazyka minor (v module nemecký jazyk – švédsky jazyk ide o nórčinu alebo holandčinu), ktorý si volia v 2. ročníku. Na vyučovaní jazykových, ale i odborných predmetov sa podieľajú aj rodení hovoriaci, lektori a lektorky z Nemecka, Rakúska, Švédska, Holandska, Belgicka a Nórska.

ZAHRANIČNÉ MOBILITY

Študenti majú počas štúdia možnosť využiť zahraničné krátkodobé i semestrálne študijné pobyty a stáže poskytované cez program Erasmus+ (Viedeň, Brno, Praha, Berlín, Göttingen, Segedín, Lund, Gent, Leuven, Antverpy, Brusel, Olomouc, Debrecín, Budapešť, Wrocław) alebo prostredníctvom ďalších inštitúcií ako DAAD (Nemecko), ÖAD (Rakúsko), SI (Švédsko), DIKU (Nórsko), Taalunie (Belgicko, Holandsko) ako aj cez výmenný program CEEPUS.

POKRAČOVANIE ŠTÚDIA NA MAGISTERSKOM STUPNI

Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho stupňa študijného programu Germánske štúdiá v module nemecký jazyk – švédsky jazyk môžu študenti pokračovať v študijnom programe Germánske štúdiá na magisterskom stupni, kde sa dajú študovať oba uvedené jazyky a ich príslušné areály, alebo sa môžu špecializovať iba na jeden z nich.

V akademickom roku 2023/24 otvárame na magisterskom stupni modul zameraný na nemecký jazykový geografický a kultúrny areál. 

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium

Pre prijatie na študijný program v akademickom roku 2023/24 sa pri module nemecký jazyk – švédsky jazyk vyžaduje ovládanie nemeckého jazyka na úrovni B1, ovládanie švédskeho jazyka sa nevyžaduje, švédčinu si študent/ka osvojuje od začiatočníckej úrovne. 

Profil  a uplatnenie absolventov

Absolventi dokážu kriticky analyzovať písomný aj hovorený prejav, profesionálne formulovať a prezentovať vlastné stanoviská a postoje, revidovať ich a argumentovať, a to tak vo svojom vlastnom jazyku ako aj v osvojených cudzích jazykoch. Teoretické poznatky i praktické zručnosti dokážu aplikovať nielen na individuálnu tvorbu textov, ale napríklad aj pri preklade z cudzieho jazyka. Sú schopní využívať moderné informačné a komunikačné technológie na rešeršovanie, tvorbu a revíziu textov. Vyznačujú sa tvorivým a pružným myslením a sú schopní sa uplatniť v umelecko-kreatívnych odvetviach ako aj v sociokultúrnej, politickej a hospodárskej sfére areálu nemecky hovoriacich krajín a Škandinávie, v organizačných štruktúrach nadnárodných spoločností, v cestovnom ruchu, pôsobia ako interkultúrni experti.

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program germánske štúdiá budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov získaných počas stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť SCIO, s. r. o.

Pre viac informácií ku škandinavistike kontaktujte: katarina.motykova@uniba.sk

 

 

 

 

HARMONOGRAM AKADEMICKÉHO ROKA 2022/2023

Harmonogram  akademického roka 2022/2023

výučba v zimnom semestri sa začína 19. 9. 2022 o 12. 30 hod. podľa rozvrhu

 

Slávnostné otvorenie akademického roka 2022/2023

19. 9. 2022 o 11:00, Aula UK 

Výučba v ZS

19. 9. – 16. 12. 2022

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

12. 12. – 16. 12. 2022

Súvislá pedagogická prax (2. rok Mgr. štúdia UAP)

19. 9. – 28. 10. 2022

Skúškové obdobie ZS

2. 1. – 10. 2. 2023

 LETNÝ SEMESTER

Výučba v LS

13. 2. – 12. 5. 2023

Hospitačná pedagogická prax (3. rok Bc. štúdia UAP)

febr. – apr. 2023

Priebežná pedagogická prax (1. rok Mgr. štúdia UAP)

febr. – apr. 2023

Zápočtový týždeň (uzavretie 100 % priebežného hodnotenia)

8. 5. – 12. 5. 2023

Zápočtový týždeň (uzavretie hodnotenia pre študentov Mgr. štúdia končiacich štúdium)

17. 4. – 21. 4. 2023

Skúškové obdobie LS

15. 5. – 30. 6. 2023

Hlavné prázdniny

1. 7. – 31. 8. 2023

 

ŠTÁTNE SKÚŠKY

Zimný termín 2023

9. 1. – 27. 1. 2023

   Termín odovzdania záverečnej práce

2. 12. 2022 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

5. 12. – 9. 12. 2022

Letný termín 2023

22. 5. – 16. 6. 2023

   Termín odovzdania záverečnej práce

29. 4. 2023 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

2. 5. – 6. 5. 2023

Jesenný termín 2023

21. 8. – 31. 8. 2023

   Termín odovzdania záverečnej práce

30. 6. 2023 do 15:00 hod.

   Termín prihlasovania na štátne skúšky/obhajoby v AiS-e

3. 7. – 7. 7. 2023

DÔLEŽITÝ OZNAM pre KONČIACE ROČNÍKY

Milí kolegovia, ktorí končíte bakalárske alebo magisterské štúdium,
vzhľadom na to, že naše študijné programy prechádzajú akreditačným procesom a dochádza k viacerým zmenám, upozorňujeme, že pre Vás bude efektívnejšie ukončiť štúdium v štandardnej dĺžke, teda v akademickom roku 2021/22.
Postupom do nadštandardu v roku 2022/23 budete musieť mať absolvované štúdium podľa podmienok nových študijných plánov, čo by Vám mohlo skomplikovať situáciu (napr. nutnosť absolvovať nové predmety, ktoré nemajú ekvivalent v starých študijných plánoch a pod.)

IMPRESSUM, Vedecko-pedagogická charakteristika pracoviska

InstagramFB

Adresa: Gondova 2, 811 02 Bratislava

Tel:       +421 2 9013 2147

E-mail: kgnfphil.uniba.sk

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky ponúka svojim študentom kvalitné a moderné učiteľské alebo prekladateľsko-tlmočnícke štúdium na bakalárskom, magisterskom a doktorandskom stupni so širokým uplatnením v praxi. Popri popredných špecialistoch v daných odboroch, prednášajúcich doma aj v zahraničí, pôsobia na katedre zahraniční lektori z Nemecka, Rakúska, Holandska, Belgicka, Švédska a Nórska. Študenti majú k dispozícii veľkú seminárnu knižnicu, ktorej fondy sa neustále dopĺňajú o modernú literatúru. Vďaka bohatým medzinárodným kontaktom umožňujeme študentom získať štipendium na univerzitách v Nemecku, Rakúsku, Švédsku, Holandsku a Belgicku. Nezanedbateľnou prednosťou štúdia germanistiky práve na bratislavskej FiFUK je aj fakt, že v meste fungujú inštitúcie ako Goethe Institut, Österreich-Bibliothek alebo Rakúske kultúrne fórum s množstvom kultúrnych a vzdelávacích aktivít v nemčine. Obrovskou výhodou pre našich študentov je  blízkosť Viedne s možnosťou využívať vynikajúco vybavené knižnice, navštevovať kultúrne podujatia a spoznávať nemeckojazyčný svet z bezprostrednej blízkosti.