Katedra východoázijských štúdií

Katedra východoázijských štúdií tvorí súčasť Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Katedra je jediným akademickým pracoviskom na Slovensku, kde možno v študijnom programe východoázijské štúdiá študovať japonológiu, sinológiu alebo koreanistiku v bakalárskom a magisterskom stupni. Katedra zabezpečuje aj doktorandské štúdium v študijnom programe východoázijské štúdiá. Katedra oficiálne vznikla v roku 1994 pod názvom Katedra jazykov a kultúr krajín východnej Ázie, ale už roku 1986 sa na Filozofickej fakulte UK otvorilo štúdium japonológie a následne v roku 1988 aj sinológie. V júni 2008 Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského schválil premenovanie pracoviska na Katedru východoázijských štúdií. Táto zmena názvu odráža pedagogickú a vedeckú činnosť pracovníkov katedry, keďže primárnou oblasťou výučby a výskumu sú otázky súvisiace s Čínou, Japonskom a  Kóreou, ktoré okrem čínskeho, japonského, resp. kórejského jazyka zahŕňajú aj históriu, literatúru, filozofiu a náboženstvo týchto krajín. Pedagogický a vedecký prístup pracovníkov katedry k skúmaniu týchto oblastí sa v angličtine označuje termínom area studies (areálové štúdiá), čo reflektuje interdisciplinárny prístup k študovanej problematike, ktorá je vymedzená konkrétnym regiónom či kultúrou. Východoázijské štúdiá tvoria jednu zo súčastí area studies a zahŕňajú japanológiu, sinológiu, a koreanistiku. V súčasnosti má katedra tri oddelenia, japonologické, sinologické a koreanistické. 

Katedra má v rámci európskych výmenných programov ERASMUS a CEEPUS nadviazanú spoluprácu s podobnými pracoviskami na európskych univerzitách (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Poľsko, Slovinsko, Rumunsko) a vybraní študenti majú možnosť stráviť jeden semester štúdia na jednom z týchto pracovísk. V rámci týchto výmenných programov prichádzajú na katedru prednášať hosťujúci pedagógovia zo zahraničia. Študenti odboru čínsky jazyk a medzikultúrna komunikácia majú na základe medzivládnej dohody možnosť stráviť dva semestre štúdia na univerzite v Čínskej ľudovej republike. Najlepší študenti odboru japonský jazyk a medzikultúrna komunikácia sa môžu uchádzať o štipendiá japonskej vlády a partnerských univerzít, ktoré im umožnia stráviť jeden rok na univerzite v Japonsku. Aj študenti študijného programu kórejské štúdiá majú možnosť uchádzať sa o štipendiá Korea Foundation a partnerských univerzít.

Katedra od roku 2002 vydáva vedecký časopis Studia Orientalia Slovaca, v ktorej sú prevažne v angličtine publikované výsledky vedeckého výskumu členov katedry a ďalších zahraničných i domácich orientalistov.

Vedúcou katedry je sinologička prof. Mgr. Jana Benická, PhD. 

Japonógia sa venuje výskumu japonského jazyka, literatúry, dejín, kultúry a modernej spoločnosti. Cieľom študijného programu je sprostredkovať študentom nielen znalosť moderného japonského jazyka (v hovorenej i písanej forme), ale aj poznatky o japonskej kultúre, literatúre a dejinách. Japonológia má na našej katedre najdlhšiu históriu. Štúdium japonského jazyka a kultúry sa na Filozofickej fakulte otvorilo už roku 1986. Na katedre pôsobia lektori japonského jazyka . Japonológia sa na našej katedre rozvíja aj vďaka podpore Japan Foundation (nákup literatúry do knižnice), či vďaka zmluvám s japonskými univerzitami (Waseda University v Tokiu, Ferris University v Jokohame, Ryukoku University v Kjóte, Shizuoka University v Šizuoke, Josai Universit v Tokiu), ktoré umožňujú študentom absolvovať ročné štipendijné pobyty  počas bakalárskeho, aj magisterského štúdia.

Sinológia sa venuje výskumu čínskeho jazyka, kultúry, dejín, literatúr filozofie a náboženstva. Cieľom študijného programu je sprostredkovať študentom jednak znalosť moderného čínskeho jazyka (v hovorenej i písanej forme), ale aj základy klasickej čínštiny a  poznatky o čínskej kultúre, literatúre a dejinách. Štúdium sinológie na Slovensku roku 1988 inicioval najvýznamnejší slovenský sinológ, PhDr. Marián Gálik, DrSc. (Ústav orientalistiky SAV), ktorý rovnako ako ďalší slovenskí pedagógovia (napr. sinologička PhDr. Anna Doležalová, CSc.) absolvoval štúdium sinológie na Ústave Dálného východu Univerzity Karlovej v Prahe. Dr. Gálik v spolupráci s Dr. Doležalovou zabezpečovali výučbu prvej generácie slovenských sinológov na Univerzite Komenského. Okrem nich po roku 1988 výučbu zabezpečovali aj ich českí kolegovia: prof. PhDr. Oldřich Švarný, CSc. a Dr. Martin Hála. Na základe medzivládnej dohody vyučuje čínsky jazyk lektorka z Číny. Vďaka štipendiám ponúkaným každoročne čínskou vládou majú študenti možnosť stráviť dva semestre na jednej z čínskych univerzít. 

Koreanistika sa venuje výskumu kórejského jazyka, kultúry a spoločnosti, literatúry, filozofie a náboženstva, dejín, politiky, ekonomiky. Cieľom študijného programu je sprostredkovať študentom znalosť moderného kórejského jazyka (v hovorenej i písanej forme), ale aj poznatky o kórejskej kultúre, literatúre a dejinách. Koreanistika na našej katedre vznikla relatívne nedávno. Vďaka podpore Korea Foundation od februára 2009 do marca 2011 na katedre pôsobil lektorát kórejského jazyka a kultúry. Katedra následne získala akreditáciu na štvorročný bakalársky študijný program východoázijské štúdiá so zameraním na kórejské štúdiá, ktorý bol po prvý raz otvorený v akademickom roku 2012/2013 a dvojročný magisterský študijný program, ktorý bol po prvý raz otvorený v akademickom roku 2016/2017.

Vďaka podpore Korea Foundation môže na katedre pôsobiť (od septembra 2012 dodnes) ako hosťujúci profesor jeden lektor kórejského jazyka (rodený používateľ). Momentálne (od septembra 2016) je ním pán SIN Sang-hjon, M.Ed., ktorý vyštudoval odbor Výučba kórejského jazyka ako cudzieho jazyka na Univerzite Kjong-hi (Kyung Hee University) a je držiteľom Certifikátu učiteľa kórejského jazyka (úroveň 2), ktorý mu udelilo Ministerstvo kultúry, športu a turizmu Kórejskej republiky.

Taktiež Korea Foundation od roku 2009 pravidelne darovala knižné publikácie (kórejská lingvistika, literatúra, história, kultúra, politika, ekonomika, spoločnosť, umenie, severokórejské štúdiá atď.), ktoré sú súčasťou čiastkovej knižnice sekcie koreanistiky. Momentálne knižnica koreanistiky dosahuje okolo 1600 knižných titulov.

Študijným poradcom katedry je Miloš Procházka.

Koordinátorkou mobilít (Erazmus+) je Hana Bogdanová.