Katedra estetiky

O pracovisku

Estetika bola na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave prítomná už od 30. rokov 20. storočia.

Súčasnú podobu má katedra estetiky od roku 1989.

Estetika sa študuje ako jednoodborové štúdium, alebo ako učiteľský odbor. Absolventi bakalárskeho programu estetika dokážu analyzovať problémy dejín estetiky od antického staroveku až po 21. storočie, zvládnuť základy estetických teórií.

                                    

Absolventi učiteľského magisterského štúdia sú pripravení na výučbu estetiky, estetickej výchovy a špeciálnych estetických disciplín. Majú schopnosť aplikovať teoretické poznatky v pedagogickom procese, samostatne interpretovať umelecký text a kriticky reflektovať súčasné umelecké smery.

Absolventi odborného magisterského štúdia dokážu reflektovať súčasné umenie, ako aj súčasnú estetickú teóriu. Kriticky sa vedia orientovať v vedeckých tendenciách a výskumoch súčasného estetického myslenia.

Absolventi doktorandského štúdia ovládajú vedecké metódy výskumu primerané súčasnému stavu bádanej problematiky. Samostatne vedia aplikovať vedecké poznatky aj v širšom kontexte praxe.

Študenti na katedre estetiky absolvujú prednášky a semináre napríklad  z predmetov ako sú dejiny estetiky; estetická teória; estetiky rôznych druhov umenia (literatúra, divadlo, film, hudba, výtvarné umenie), interpretácia umeleckého textu, súčasné problémy estetiky, estetická výchova, umenie a postmoderná doba, estetická dimenzia umenia a ďalších.

Naši absolventi nachádzajú uplatnenie napr. v školstve na všetkých stupňoch vzdelávania, v kultúre, v štátnej správe, v médiách, v reklamných agentúrach, vo vedeckých, kultúrnych, umeleckých, kultúrno-spoločenských a osvetových zariadeniach, v divadlách, múzeách a galériách a pod.