Štúdium

Katedra východoázijských štúdií je jediným slovenským univerzitným pracoviskom, ponúkajúcim študijné programy špecializované na východnú Áziu. Katedra v súčasnosti ponúka:

 • v bakalárskom (iba v dennej forme štúdia, všetky bakalárske programy sú 4-ročné) a
 • magisterskom stupni (iba v dennej forme štúdia, všetky magisterské programy sú 2-ročné) program 
  východoázijské štúdiá, ktorý má tri špecializácie – japonologickú, koreanistickú a sinologickú.

V súčasnosti (2022) na katedre vo všetkých študijných programoch a stupňoch štúdia študuje približne 150 študentov.

Počnúc akademickým rokom 2011/2012 sú bakalárske a magisterské študijné programy, sinologická a japonologická špecializácia otvárané pravidelne raz za dva roky. V nepárnom roku (2017, 2019, ...) japonológia a v párnom roku (2016, 2018, 2020...) sinológia. 

Katedra má v rámci európskych výmenných programov ERASMUS+ a CEEPUS nadviazanú spoluprácu s podobnými pracoviskami na európskych univerzitách (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Slovinsko, Rumunsko) a vybraní študenti majú možnosť stráviť jeden semester štúdia na jednom z týchto pracovísk. V rámci týchto výmenných programov prichádzajú na katedru prednášať hosťujúci pedagógovia zo zahraničia.

Súčasť katedry tvoria aj čiastkové knižnice, v ktorých sa nachádza niekoľko tisíc zväzkov odbornej a vedeckej literatúry vo východoázijských jazykoch (čínština, japončina, kórejčina) a v západných jazykoch.

 

 

Záverečné práce v akademickom roku 2024/2025

Japonológia

Diplomové práce

Mgr. František Paulovič, PhD.

Klasická japonská literatúra

1. Problematika prekladu haiku (školiteľ: František Paulovič)

Moderná japonská literatúra

2. Sakunosuke Oda a obraz tuláctva v jeho vybraných dielach (školiteľ: František Paulovič)

Moderné japonské dejiny

3. Misionárska činnosť slovenských saleziánov v Japonsku so zameraním na prácu dona Figura v rokoch 1932 - 2001 (školiteľ: František Paulovič)

 

Akiko Komura

Komparácia vybraných kultúrnych aspektov Japonska a Slovenska

 Hana Bogdanová 

 1. Jazykový transfer slovenských uživovateľov japonského jazyka - Language transfer in Slovak Japanese language speakers
 2. Súčasné japonské znaky - Contemporary Japanese kanji
 3. Konceptuálne metafory v súčasnom J-pope. - Conceptual metaphors in contemporary J-pop 
 4. Problematika vybraných toritatedzoši - On selected toritatejoshi
 5. Slovenskí uživatelia japonského jazyka a diskurz v japonskom jazyku 

Mgr.art. Lena Králiková Hashimoto, PhD. 

 1. Trendy v zobrazení vybraných kultúrnych aspektov v médiach v Kórejskej republike
 2. Diachrónne spracovanie vybraných kultúrnych prejavov Japonskej kultúry 

 


Koreanistika

Mgr. Miloš Procházka, PhD.

1. Japonská cenzúra kórejskej tlače počas japonskej okupácie Kórey

2. Analýza osobných zámen v televíznej show "Pominun paro no!" z pohľadu korpusovej lingvistiky

3. Analýza tematiky zobrazovanej v juhokórejskom hip-hope: od prvopočiatkov po súčasnosť

4. Analýza prekladu oslovení na vybraných kórejských seriáloch

5. Vzťah Juhokórejčanov k domácim zvieratám: meniace sa perspektívy

6. Nábožensko-filozofický aspekt pitia alkoholu v Kórei a na Slovensku: minulosť a súčasnosť

7. Migrácia juhokórejských zdravotných sestier do Západného Nemecka a ich osudy

8. Analýza popularity kórejskej manhwy v strednej Európe (Slovensko, Česko, Poľsko)

 Mgr. Marianne Jung, PhD.

1. "4B movement" in South Korea and its impact on South Korean society

2. Promotion of North Korea on the international scene

3. The role of NGOs in addressing North Korean human rights issues

 

Mgr. Zuzana Hritzová, PhD. (SAV – Ústav orientalistiky)

1. Vývoj kauzy spojenej s odvolaním prezidentky Pak Kunhje: analýza novinových článkov

 Mgr. Lena Hashimoto, PhD.

1. I Sunšin: obraz hrdinu v juhokórejskej kinematografii

2. Vývoj juhokórejskej drámy z nemocničného prostredia

3. Zobrazenie autizmu na vybraných dielach juhokórejskej kinematografie

Mgr. František Paulovič, PhD.

1. Kórejské obete zhodenia atómových bômb na Hirošimu a Nagasaki

 Mgr. Lenka Vargová, PhD. (Katedra archívnictva a muzeológie)

1. Paralely vo vývoji Kórejského národného múzea a Slovenského národného múzea

 

 

Záverečné práce v akademickom roku 2023/2024

Záverečné práce v akademickom roku 2023/2024

Sinológia

bakalárske práce: 

 1. Obraz čínskeho intelektuála v diela Chladná noc od Ba Jina (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 2. Literatúra krásavíc a jej hlavné predstviteľky: Mian Mian a Wei Hui (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 3. Zobrazenie lásky dvoch mužských protagonistov v animovanom seriáli Majster magickej cesty na motívy románu od Mo Xiang Tong Xiu (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 4. Postavenie žien v spoločnosti v diele spisovateľky Eileen Chang (Zhang Ailing) (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 5. Nová vlna 85 v čínskom výtvarnom umení (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 6. Cynický realizmus v Číne v období 80. a 90. rochoch 20. storočia (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 7. Symbolika čísel vo frazeologických jednotkách chengyu (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 8. Menné klasifikátory v preklade (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 9. Jazyková politika v Singapure (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 10. Tradičná čínska medicína (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 11. Kult boha bohatstva v Číne (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 12. Hnutie Falun Gong (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 13. Kult bohyne Guanyin v Číne (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 14. Obraz zmien v čínskej spoločnosti v románe Žiť od Yu Hua (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 15. Qipao - jeho vznik , transformácia a spoločenský význam (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 16. Tretie tisícročie a environmentálne výzvy pre Čínu (školiteľ: S. Klotzbuecher)
 17. Expanzia investičnej pomoci Čínskej ľudovej republiky vo východnej Afrike medzi rokmi 2013 – 2023 (školiteľ: S. Klotzbuecher)
 18. Vzostup a úpadok šanghajských longtang 弄堂 (školiteľ: S. Klotzbuecher)
 19. Ženské práva a práva LGBTQ+ v Číne (školiteľ: S. Klotzbuecher)

 

diplomové práce: 

 1. Špecifiká internetovej literatúry v Číne  pred vznikom WeChatu (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 2. Lao She a jeho dielo Rikšiar (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 3. Komparácia verbo-nominálnych kolokácií v korpusoch Hanku a COCT (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 4. Minulý čas v čínskom jazyku z pohľadu didaktiky (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 5. Frazeologizmy v slovenskom a čínskom jazyku  (školiteľ: Ľuboš Gajdoš).
 6. Shi Tiesheng 史铁生a jeho dielo Wo yu ditan  我与地坛 (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 7. Mýty o stvorení sveta: mýtus o Pangu a Rodovi (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 8. Problematika ľudských práv  v Číne (školiteľ: S. Klotzbuecher)

 

 

Záverečné práce v akademickom roku 2022/2023

Záverečné práce v akademickom roku 2022/2023

Sinológia

bakalárske práce: 

 1. Obraz čínskeho intelektuála v diela Chladná noc od Ba Jina (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 2. Literatúra krásavíc a jej hlavné predstviteľky: Mian Mian a Wei Hui (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 3. Zobrazenie lásky dvoch mužských protagonistov v animovanom seriáli Majster magickej cesty na motívy románu od Mo Xiang Tong Xiu (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 4. Postavenie žien v spoločnosti v diele spisovateľky Eileen Chang (Zhang Ailing) (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 5. Nová vlna 85 v čínskom výtvarnom umení (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 6. Cynický realizmus v Číne v období 80. a 90. rochoch 20. storočia (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 7. Symbolika čísel vo frazeologických jednotkách chengyu (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 8. Menné klasifikátory v preklade (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 9. Jazyková politika v Singapure (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 10. Tradičná čínska medicína (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 11. Kult boha bohatstva v Číne (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 12. Hnutie Falun Gong (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 13. Kult bohyne Guanyin v Číne (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 14. Obraz zmien v čínskej spoločnosti v románe Žiť od Yu Hua (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 15. Qipao - jeho vznik , transformácia a spoločenský význam (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 16. Tretie tisícročie a environmentálne výzvy pre Čínu (školiteľ: S. Klotzbuecher)
 17. Expanzia investičnej pomoci Čínskej ľudovej republiky vo východnej Afrike medzi rokmi 2013 – 2023 (školiteľ: S. Klotzbuecher)
 18. Vzostup a úpadok šanghajských longtang 弄堂 (školiteľ: S. Klotzbuecher)

 

diplomové práce: 

 1. Špecifiká internetovej literatúry v Číne  pred vznikom WeChatu (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 2. Lao She a jeho dielo Rikšiar (školiteľka: Daniela Zhang Cziráková)
 3. Komparácia verbo-nominálnych kolokácií v korpusoch Hanku a COCT (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 4. Minulý čas v čínskom jazyku z pohľadu didaktiky (školiteľ: Ľuboš Gajdoš)
 5. Frazeologizmy v slovenskom a čínskom jazyku  (školiteľ: Ľuboš Gajdoš).
 6. Shi Tiesheng 史铁生a jeho dielo Wo yu ditan  我与地坛 (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 7. Mýty o stvorení sveta: mýtus o Pangu a Rodovi (školiteľka: Prof. Mgr. Jana Benická, PhD)
 8. Problematika ľudských práv  v Číne (školiteľ: S. Klotzbuecher)

Japonológia

bakalárske práce:

1.    Jurkuľák, Samuel. Adaptácia baseballu v Japonsku (školiteľ: Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto, PhD.)

2.    Klimentová, Martina. Japonská povojnová fotografia (školiteľ: Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto, PhD.)

3.    Glončáková, Viktória. Estetika očí japonských žien v súčasnosti (školiteľ: Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto, PhD.)

4.    Chmeľovský, Jakub. Cena japonských ovocí (školiteľ: Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto, PhD.)

5.    Spustová, Magdaléna. Nacuo Kirino – Grotesque (školiteľ: Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto, PhD.)

 

6.    Bucko, Radomír. Porovnanie foriem znakov kjúdžitai a šindžitai (školiteľ: Mgr. Hana Bogdanová)

7.    Šmátrala, Alexander. Sémantické a gramaticko-funkčné vlastnosti vytyčujúcich partikúl toritatedžoši vychádzajúce z rôznych kontextov a ich porovnanie s GA a HA (školiteľ: Mgr. Hana Bogdanová)

8.    Pašmová, Aneta. Interupcie v súčastnom Japonsku (školiteľ: Mgr. Hana Bogdanová)

9.    Fülöp, Orsolya. Akitaben – rozdiely medzi dialektom Akita a štandardnou Japončinou (školiteľ: Mgr. Hana Bogdanová)

 

10.Lehocká, Ivana. Fenomén ženských aidoru v kontexte súčasnej japonskej populárnej kultúry (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

11.Peško, Peter. Porovnanie théravádovej meditácie so zenovou meditáciou (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

12.Breštenská, Klaudia. História a súčasný stav problematiky endžo kósai v Japonsku (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

13.Zákopčanová, Zdenka. Skúmanie konceptu cukumogami v Japonsku (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

 

14.Baji, Adam. Kórejský vplyv na vývoj japonskej keramiky po inváziách do Kórei (školiteľ: Mgr. František Paulovič, PhD.)

15.Moravčíková, Terézia. Sakoku - obdobie izolácie Japonska (školiteľ: Mgr. František Paulovič, PhD.)

16.Franková, Nina. Fenomén šufu v dielach Džúničira Tanizakiho Sasamejuki a Mieko Kawakami Nacu monogatari (školiteľ: Mgr. František Paulovič, PhD.)

 

diplomová práce:

1.    Lešťáková, Kristína. Adaptácia japonských remesiel na Slovensku (školiteľ: Mgr. art. Lena Králiková Hashimoto, PhD.)

 

2.    Valentová, Olga. Porovnanie rôznych názorov na znaky kokudži (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

3.    Chriňáková, Nikola. Homosexualita v anime: Analýza anime adaptácie Given (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

4.    Slotová, Alžbeta. Analýza prekladu zdvorilosti v slovenskom a japonskom dabingu (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

5.    Mucsková, Kristína. Výučba japonského jazyka pre deti cudzincov žijúcich v Japonsku (školiteľ: Akiko Komura, PhD.)

 

6.    Šokyová, Veronika. Nepriamy preklad japonskej literatúry na Slovensku (školiteľ: Mgr. František Paulovič, PhD.)

7.    Svíteková, Anna. Onnakotoba v súčasnom japonskom audiovizuálnom diele (školiteľ: Mgr. František Paulovič, PhD.)

8.    Binderová, Natália. Parížske Expo v r. 1867 a zrod Japonizmu (školiteľ: Mgr. František Paulovič, PhD.)

9.    Fodorová, Ivana. Vyobrazenie nátlaku spoločnosti v dielach Sajaky Murata (školiteľ: Mgr. František Paulovič, PhD.)

 


 Koreanistika

bakalárske práce:

1.    Dráb, Damián. Japonská jazyková dominancia počas okupácie Kórey (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

2.    Fajerová, Bianka. Výskyt osobných zámen v diele Vegetariánka autorky Han Kang a spôsoby ich prekladu (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

3.    Greksová, Michaela. Nástup k moci generála Pak Čonghiho : štúdia okolností politického prevratu 16. marca 1961 (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

4.    Hartlová, Soňa. Matky samoživiteľky v súčasnej Južnej Kórei : spoločenské a ekonomické hľadisko problematiky (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

5.    Kufelová, Michelle. Vývoj muzeológie ako odbornej činnosti v Južnej Kórei (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

6.    Kumor, Lilian. Symbolika zvierat v kórejskom výtvarnom umení z obdobia kráľovstva Čoson (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

7.    Lauková, Natália. Uctievanie predkov v Kórei : vývoj tradičných zvykov a rituálov naprieč historickými obdobiami (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

8.    Mačáková, Monika. Medicínska terminológia v Južnej a Severnej Kórei : komparatívna analýza súčasného stavu (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

9.    Oboňová, Melánia. „Republika nešťastí“ : štrukturálne problémy a ich dosah na súčasnosť (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

10.Poláková, Viktória. Vzdelávacia horúčka v Južnej Kórei : príčiny kladenia dôrazu na vzdelanie a jej vplyv na juhokórejskú spoločnosť (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

11.Poórová, Lenka. Rodové rozdiely na pracovnom trhu v Južnej Kórei (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

12.Roka, Viktória. Znevýhodnené postavenie sirôt a problematika ich začlenenia do juhokórejskej spoločnosti (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

13.Spiegelhalterová, Monika. Znevýhodnenie a integrácia ľudí s mentálnym postihnutím a autizmom v Južnej Kórei (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

14.Šišanová, Veronika. Štrukturálne problémy čosonskej spoločnosti 19. storočia v súvislosti s ideológiou neokonfucianizmu (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

15.Žiaková, Anita. Potopenie trajektu Sewol : spracovanie udalosti v juhokórejskej tlači (školiteľ: Mgr. Miloš Procházka, PhD.)

 

16.Ďuríková, Diana. Porušovanie ľudských práv v KĽDR počas vlády Kim Džong-una (školiteľ: Mgr. Marianne Franziska Jung, PhD.)

17.Golvitzerová, Simona. Financovanie severokórejského jadrového a raketového programu z nezákonných aktivít (školiteľ: Mgr. Marianne Franziska Jung, PhD.)

18.Janovcová, Alexandra. Reprezentácia sociálnej nerovnosti v súčasnej juhokórejskej kinematografii : na príklade filmu Parazit (školiteľ: Mgr. Marianne Franziska Jung, PhD.)

 

 

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2019/2020

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2019/2020:

jednoodborové štúdium - východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk a kultúru)

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2017/2018

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2017/2018:

jednoodborové štúdium - východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk a kultúru). Viac pozri tu.