Štúdium

Katedra východoázijských štúdií je jediným slovenským univerzitným pracoviskom, ponúkajúcim študijné programy špecializované na východnú Áziu. Katedra v súčasnosti ponúka:

  • v bakalárskom (iba v dennej forme štúdia, všetky bakalárske programy sú 4-ročné) a magisterskom stupni (iba v dennej forme štúdia, všetky magisterské programy sú 2-ročné) program 
    východoázijské štúdiá, ktorý má tri špecializácie – japonologickú, koreanistickú a sinologickú.
  • v doktorandskom stupni (v dennej i externej forme, denná forma je 4-ročná, externá forma je 5-ročná): východoázijské štúdiá

V súčasnosti (leto 2020) na katedre vo všetkých študijných programoch a stupňoch štúdia študuje približne 150 študentov.

Počnúc akademickým rokom 2011/2012 sú bakalárske a magisterské študijné programy, sinologická a japonologická špecializácia otvárané pravidelne raz za dva roky. V nepárnom roku (2017, 2019, ...) japonológia a v párnom roku (2016, 2018, 2020...) sinológia. 

Naposledy bol bakalársky študijný program východoázijské štúdiá so zameraním na kórejské štúdiá otvorený v septembri 2016. Termín ďalšieho otvorenia bakalárskeho študijného programu východoázijské štúdiá so zameraním na kórejské štúdiá bol v akademickom roku 2019/2020.

Katedra má v rámci európskych výmenných programov ERASMUS+ a CEEPUS nadviazanú spoluprácu s podobnými pracoviskami na európskych univerzitách (Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Poľsko, Slovinsko, Rumunsko) a vybraní študenti majú možnosť stráviť jeden semester štúdia na jednom z týchto pracovísk. V rámci týchto výmenných programov prichádzajú na katedru prednášať hosťujúci pedagógovia zo zahraničia.

Súčasť katedry tvoria aj čiastkové knižnice, v ktorých sa nachádza niekoľko tisíc zväzkov odbornej a vedeckej literatúry vo východoázijských jazykoch (čínština, japončina, kórejčina) a v západných jazykoch.

 

 

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2019/2020

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2019/2020:

jednoodborové štúdium - východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na kórejský jazyk a kultúru)

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2017/2018

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2017/2018:

jednoodborové štúdium - východoázijské jazyky a kultúry (so zameraním na japonský jazyk a kultúru). Viac pozri tu.