Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Katedra muzikológie

Muzikológia na Univerzite Komenského: štúdium a možnosti uplatnenia

Uvažovanie o hudbe, jej teória a dejiny sú oddávna súčasťou našej európskej kultúry. Otázky pôvodu hudby, jej zákonov a vplyvu na ľudskú dušu pútali pozornosť hudobníkov, ale aj filozofov a iných učencov už od staroveku. Hudobná veda ako osobitný vedný a študijný odbor sa udomácnila na európskych univerzitách v 19. storočí a na Univerzite Komenského má dlhú históriu: vyučuje sa tu sústavne od roku 1921. 

Koncepcia muzikológie na Univerzite Komenského je ovplyvnená najmä myšlienkami Jozefa Kresánka a Oskára Elscheka, slovenských muzikológov medzinárodného formátu. Pozornosť sa tu venuje všetkým trom základným oblastiam odboru: dejinám hudby, etnomuzikológii (teórii ľudovej a tradičnej hudby) a systematickej hudobnej vede (zahŕňajúcej hudobnú teóriu, estetiku, psychológiu, akustiku a viacero ďalších oblastí). Tomu zodpovedá zloženie pedagógov, ktorí svojou špecializáciou pokrývajú väčšinu hlavných oblastí muzikológie. 

Veľká pozornosť sa u nás tradične venuje „vážnej“ či „klasickej“ hudbe ― jej analýze, histórii, kultúrnym kontextom. Okrem toho sa však študenti muzikológie pod vedením pedagógov zaoberajú aj folklórom, populárnou hudbou, jazzom či operou. V ponuke kurzov v rámci bakalárskeho a magisterského štúdia nechýbajú praktické hudobné predmety ako Collegium musicum, klavírna hra a hra partitúr, ako aj odbory praktickej aplikácie muzikológie: počítačová muzikológia, hudobná kritika, hudobný manažment, koncertná a operná dramaturgia či hudobná muzeológia. 

Zloženie pedagógov - členov katedry je z hľadiska špecializácie pestré a vyvážené. Členovia katedry sú v rámci svojej špecializácie uznávanými odborníkmi, napríklad Dr. Marek Žabka bol niekoľko rokov editorom významného amerického časopisu Journal of Mathematics and Music. Členom katedry je tiež Dr. Marcus Zagorski, Američan, absolvent Stanfordovej univerzity, ktorý vyučuje v angličtine. Viacerí členovia katedry sa môžu oprieť o erudíciu praktických hudobníkov: Dr. Zagorski je skladateľ, Dr. Branko Ladič klavirista a dirigent.

Kurzy vedú tiež študenti doktorandského štúdia a externí pedagógovia – špičkoví domáci aj zahraniční odborníci z iných akademických pracovísk i z praxe. Nájdete medzi nimi už spomínaného profesora Oskára Elscheka, ale napríklad aj známu jazzovú speváčku Luciu Lužinskú. Okrem toho sa na katedre pravidelne konajú jednorazové hosťovské prednášky. V poslednom čase boli hosťami katedry viacerí významní zahraniční muzikológovia: Wolfgang Dömling (Hamburg), Jarmila Gabrielová (Praha), László Vikárius (Budapešť), Ivan Poledňák (Praha), Małgorzata Woźna-Stankiewicz (Krakov), Helmut Loos (Lipsko), Anselm Gerhard (Bern), Jürg Stenzl (Salzburg), Marina Toffetti (Padova).

Absolventi bratislavskej muzikológie sa uplatňujú v najrôznejších oblastiach. Niektorí z nich vyučujú na vysokých školách (umelecké, ale tiež pedagogické smery), stredných školách (konzervatóriách, gymnáziách) a základných umeleckých školách. Iní zakotvia v médiách a kultúrnych inštitúciách: ako redaktori v televízii či rozhlase, v odborných časopisoch, ale aj v kultúrnych oddeleniach denníkov, ďalej ako dramaturgovia či projektoví manažéri v hudobných inštitúciách a divadlách. Uplatnia sa takisto v špecializovaných knižniciach, archívoch, múzeách a regionálnych kultúrnych inštitúciách. Niektorí z našich absolventov si nájdu svoje miesto vo vedeckých inštitúciách, ako je Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied a muzikologické pracoviská na univerzitách u nás či v zahraničí. Našim absolventom sa otvára aj cesta nezávislých aktivít na pôde občianskych združení, súkromných vydavateľstiev a umeleckých agentúr – v tejto sfére je na Slovensku ešte veľa priestoru na realizáciu pre ambicióznych a kvalitne pripravených ľudí. Napokon treba spomenúť tých, pre ktorých sa muzikológia stane skôr rozširujúcim štúdiom, jedným zo stupienkov na ich ceste k zrelosti a úspešnej kariére, napríklad, praktických hudobníkov.