Umenovedné štúdiá x

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: vedy o umení a kultúre
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5 rokov
Jazyk výučby: slovenský, anglický
Zabezpečujúce katedry: Katedra dejín výtvarného umenia, Katedra estetiky, Katedra muzikológie

Rada študijného programu

Predseda: prof. Mgr. Yvetta Kajanová, PhD.
Členovia: doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD., prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc., doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Alexandra Kusá, PhD. (Slovenská národná galéria, generálna riaditeľka); zástupca študentov: Mgr. Tabita Sara Elijaš

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Mgr. Yvetta Kajanová, PhD.
Spolugaranti: doc. Mgr. Juraj Hamar, PhD., doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD., prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc., doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Externá vzdelávania inštitúcia

Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied

VUPCH školiteľov externej vzdelávacej inštitúcie

Štatistiky

Ďalšie informácie