Všeobecné dejiny

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: historické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Jazyk výučby: slovenský, anglický
Zabezpečujúce katedry: Katedra všeobecných dejín

Rada študijného programu

Predseda: prof. Miroslav Daniš, CSc.
Členovia: prof. Eduard Nižňanský, CSc., prof. Timothy Taylor, MA, PhD, FSA, FRSA, prof. Mgr. Martin Hurbanič, PhD., doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD.; zástupca zamestnávateľov: Mgr. Martin Posch, PhD., Historický ústav SAV; zástupca študentov: Mgr. Gabriela Pošteková

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Miroslav Daniš, CSc.
Spolugaranti: prof. Eduard Nižňanský, CSc., prof. Timothy Taylor, MA, PhD, FSA, FRSA, prof. Mgr. Martin Hurbanič, PhD., doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Externá vzdelávacia inštitúcia

Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

VUPCH školiteľov externej vzdelávacej inštitúcie

Štatistiky

Ďalšie informácie