Systematická filozofia x

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: filozofia
Forma štúdia: externá
Štandardná dĺžka štúdia: 5 rokov
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra filozofie a dejín filozofie, Katedra logiky a metodológie vied

Rada študijného programu

Predseda: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Členovia: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., prof. PhDr. František Gahér, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.; zástupca zamestnávateľov: doc. Mgr. Richard Sťahel, PhD., Filozofický ústav SAV, v. v. i. v Bratislave; zástupca študentov: Mgr. Katarína Marcinčinová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. Mgr. Michal Chabada, PhD.
Spolugaranti: prof. PhDr. Emil Višňovský, PhD., prof. PhDr. František Gahér, PhD., doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., doc. Mgr. Lukáš Bielik, PhD.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Externá vzdelávania inštitúcia

Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

VUPCH školiteľov externej vzdelávacej inštitúcie

Štatistiky

Ďalšie informácie