Slovenské dejiny

Základné informácie o študijnom programe

Študijný odbor: historické vedy
Forma štúdia: denná
Štandardná dĺžka štúdia: 4 roky
Jazyk výučby: slovenský
Zabezpečujúce katedry: Katedra archívnictva a muzeológie, Katedra slovenských dejín

Rada študijného programu

Predseda: prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
Členovia: prof. Martin Homza, Dr., prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., doc. PhDr. Jan Dolák, Ph.D.; zástupca zamestnávateľov: PhDr. Michal Bada, PhD., Historický ústav SAV; zástupca študentov: Mgr. Pavlína Uhrová

Zápisnice

Personálne zabezpečenie študijného programu

Garant: prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.
Spolugaranti: prof. Martin Homza, Dr., prof. PhDr. Juraj Šedivý, MAS, PhD., doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD., doc. PhDr. Jan Dolák, Ph.D.
Ďalší vyučujúci sú uvedení v študijnom pláne, opise študijného programu a v informačných listoch.

Opis študijného programu

Študijný plán

Informačné listy

Externá vzdelávacia inštitúcia

Historický ústav Slovenskej akadémie vied, v. v. i.

VUPCH školiteľov externej vzdelávacej inštitúcie

Štatistiky

Ďalšie informácie