Štúdium / Studium

Študijný program: GERMÁNSKE ŠTÚDIÁ - škandinavistika

GERMÁNSKE ŠTÚDIÁ – bakalársky stupeň

Akademický rok 2023/24 – modul NEMECKÝ JAZYK a ŠVÉDSKY JAZYK

Počas štúdia si študenti – popri povinných predmetoch venovaných úvodu do jazykovedy, literárnej vedy, translatológie a metodológii akademického písania, ako aj predmetoch orientovaných na germánsku a staroseverskú mytológiu a miesta pamäti germánskeho jazykového areálu – zapisujú povinne voliteľné predmety rozvíjajúce jazykovú kompetenciu v týchto dvoch jazykoch ako aj poznatky o kultúrnych a historických špecifikách príslušných geografických priestorov.   

Okrem toho študenti nadobudnú základy tretieho germánskeho jazyka, tzv. jazyka minor (v module nemecký jazyk – švédsky jazyk ide o nórčinu alebo holandčinu), ktorý si volia v 2. ročníku. 

Študenti majú počas štúdia možnosť využiť zahraničné krátkodobé i semestrálne študijné pobyty.

Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho stupňa môžu študenti pokračovať v študijnom programe na magisterskom stupni, kde sa dajú študovať oba uvedené jazyky a ich príslušné areály, alebo sa môžu špecializovať iba na jeden z nich.

Pre prijatie na študijný program v akademickom roku 2023/24 sa pri module nemecký jazyk – švédsky jazyk vyžaduje ovládanie nemeckého jazyka na úrovni B1, ovládanie švédskeho jazyka sa nevyžaduje, švédčinu si študent/ka osvojuje od začiatočníckej úrovne. Na študijný program budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov získaných počas stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť SCIO, s. r. o.

Absolventi a absolventky sa uplatnia v zahraničných firmách, vo vydavateľstvách, ako prekladatelia/prekladateľky, v európskych inštitúciách, v diplomatických službách, v cestovnom ruchu a podobne.

Pre viac informácií kontaktujte: katarina.motykova@uniba.sk

Študijný program: Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Prekladateľ a tlmočník v 21. storočí je expert na komunikáciu – bystrý, inteligentný, zvedavý, komunikatívny, vnímavý voči detailom jazyka. Angažovaný a motivovaný študent sa v rámci študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo naučí prekladať rôzne druhy textov z najdôležitejších oblastí – ekonomiky, práva, medicíny, ekológie, techniky a pod. Získa návyky a zručnosti potrebné na konzekutívne resp. simultánne tlmočenie. Súčasťou univerzálneho štúdia sú teoretické disciplíny z jazykovedy, literárnej vedy a translatológie (vedy o preklade a tlmočení). Kľúčové predmety študijného programu vyučujú pedagógovia s bohatou tlmočníckou a prekladateľskou praxou, ktorí úspešne pôsobia ako translátori prekladatelia a tlmočníci v orgánoch Európskej únie, ako súdni tlmočníci a prekladatelia resp. ako skúsení prekladatelia umeleckej literatúry. Naši absolventi sa skvele uplatňujú ako tlmočníci a prekladatelia nielen vo vrcholných inštitúciách na vládnej či parlamentnej úrovni, ale aj v Európskej komisii, Európskom parlamente, v pobočkách zahraničných bánk a finančných inštitúcií na Slovensku, v diplomacii, ale aj ako prekladatelia, redaktori či editori vo vydavateľskej sfére. 

Anotácia Bc. a Mgr. stupňa štúdia v študijnom programe prekladateľstvo a tlmočníctvo 

Študijný program: Učiteľstvo akademických predmetov

Odbor Učiteľstvo akademických predmetov pripravuje študentov primárne na povolanie učiteľa nemčiny. Jeho absolventi dokážu modernými metódami sprostredkúvať komplexnú znalosť nemeckého jazyka a to v oblasti praktickej jazykovej kompetencie - slovom a písmom, ako aj v oblasti gramatického systému jazyka a v oblasti kultúry a histórie nemeckej jazykovej oblasti. Štúdium ponúka prehľadové kurzy v oblasti krajinovedy a histórie literatúry, špecializované teoretické jazykovedné a literárnovedné predmety,  ale aj kurzy z oblasti teórie kultúry a médií, ktoré situujú štúdium germanistiky do širšieho kontextu spoločenských vied a civilizačných výziev. Dôležitou súčasťou štúdia sú didakticko-pedagogické predmety, ktoré učia študentov tvorivo využívať získané vedomosti a zručnosti v procese výučby nemeckého jazyka. Vďaka získaným vedomostiam o literatúre, kultúre či politike nemecky hovoriacich krajín ako aj vysokej jazykovej kompetencii sa naši absolventi uplatňujú nielen ako učitelia a lektori na školách, jazykových školách, vo firmách, ale aj ako vedci či pracovníci v širokej sfére kultúry, médií či interkultúrnej komunikácie.