Štúdium / Studium

GERMANISTIKA

Študijný program Prekladateľstvo a tlmočníctvo

Prekladateľ a tlmočník v 21. storočí je expert na komunikáciu – bystrý, inteligentný, zvedavý, komunikatívny, vnímavý voči detailom jazyka. Angažovaný a motivovaný študent sa v rámci študijného odboru prekladateľstvo a tlmočníctvo naučí prekladať rôzne druhy textov z najdôležitejších oblastí – ekonomiky, práva, medicíny, ekológie, techniky a pod. Získa návyky a zručnosti potrebné na konzekutívne resp. simultánne tlmočenie. Súčasťou univerzálneho štúdia sú teoretické disciplíny z jazykovedy, literárnej vedy a translatológie (vedy o preklade a tlmočení). Kľúčové predmety študijného programu vyučujú pedagógovia s bohatou tlmočníckou a prekladateľskou praxou, ktorí úspešne pôsobia ako translátori prekladatelia a tlmočníci v orgánoch Európskej únie, ako súdni tlmočníci a prekladatelia resp. ako skúsení prekladatelia umeleckej literatúry. Naši absolventi sa skvele uplatňujú ako tlmočníci a prekladatelia nielen vo vrcholných inštitúciách na vládnej či parlamentnej úrovni, ale aj v Európskej komisii, Európskom parlamente, v pobočkách zahraničných bánk a finančných inštitúcií na Slovensku, v diplomacii, ale aj ako prekladatelia, redaktori či editori vo vydavateľskej sfére. 

Anotácia Bc. a Mgr. stupňa štúdia v študijnom programe prekladateľstvo a tlmočníctvo 

Študijný program Učiteľstvo akademických predmetov

Odbor Učiteľstvo akademických predmetov pripravuje študentov primárne na povolanie učiteľa nemčiny. Jeho absolventi dokážu modernými metódami sprostredkúvať komplexnú znalosť nemeckého jazyka a to v oblasti praktickej jazykovej kompetencie - slovom a písmom, ako aj v oblasti gramatického systému jazyka a v oblasti kultúry a histórie nemeckej jazykovej oblasti. Štúdium ponúka prehľadové kurzy v oblasti krajinovedy a histórie literatúry, špecializované teoretické jazykovedné a literárnovedné predmety,  ale aj kurzy z oblasti teórie kultúry a médií, ktoré situujú štúdium germanistiky do širšieho kontextu spoločenských vied a civilizačných výziev. Dôležitou súčasťou štúdia sú didakticko-pedagogické predmety, ktoré učia študentov tvorivo využívať získané vedomosti a zručnosti v procese výučby nemeckého jazyka. Vďaka získaným vedomostiam o literatúre, kultúre či politike nemecky hovoriacich krajín ako aj vysokej jazykovej kompetencii sa naši absolventi uplatňujú nielen ako učitelia a lektori na školách, jazykových školách, vo firmách, ale aj ako vedci či pracovníci v širokej sfére kultúry, médií či interkultúrnej komunikácie.