Veda a výskum / Wissenschaft und Forschung

Súčasný vedecký výskum sa na našej katedre sústredí na oblasti interkultúrnej komunikácie, translatológie, na kultúrne dejiny Karpatských Nemcov - predovšetkým na výskum historickej tlače -, na slovensko-rakúske a slovensko–nemecké medzikultúrne a medziliterárne vzťahy a ďalšie jazykovedné a literárnovedné témy. Katedra sa podieľa na spoločných vedecko-výskumných projektoch s Humboldtovou univerzitou v Berlíne (GIP – Germanistische Institutspartnerschaft), s univerzitami vo Viedni, v Brémach, Regensburgu, v Bangore vo Veľkej Británii a ďalšími.

Ďalšie projekty, financované z agentúry pre podporu výskumu a vývoja (APVV) sú zamerané na právny preklad v európskych súvislostiach ako aj slovenčinu v kontexte viacjazyčných spoločenstiev na Slovensku. Katedra realizovala aj viacero výskumných projektov zo zdrojov agentúry VEGA.