Barbora Machajdíková

Mgr. Barbora Machajdíková, PhD. 

 

Sekcia: Klasická filológia

Miestnosť: G 340 

Telefón: +421 2 9013 2302 

E-mailbarbora.machajdikovauniba.sk

Konzultačné hodiny

 

Publikácie:

1.     Tvary pipatio (Paulus ex Festo), pipare (Lucilius) a ich derivačná báza /pip-/ / Barbora Machajdíková
In: Auriga. - Roč. 56, č. 2 (2014), s. 5-22 

2.     Frigce / Barbora Machajdíková
In: Aktüel arkeoloji. - Č. 36 (2013), s. 72-71 

3.     Sollum Osce totum et solidum significat. Úloha Festových glos v poznaní latinskej a italickej lexiky a jeho prínos k problematike "Saussurovho efektu" / Barbora Machajdíková
In: Sambucus 9. - ISBN 978-83-7490-689-0. - Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2013. - S. 26-42 

4.     Festus ako zdroj pre poznanie italických jazykov? / Barbora Machajdíková
In: Sambucus 8. - ISBN 978-83-7490-532-9. - Krakow : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. - S. 13-25 

5.     L´or (aurum), l´argent (argentum) et l´orichalque (aurichalcum) étude lexicale de trois sésignations latines de métaux précieux / Barbora Machajdíková
In: Graecolatina et Orientalia 35-36. - ISBN 978-80-223-3843-1. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 33-66 

6.     La syntaxe fonctionnelle appliquée aux verbes latins / Ján Taraba, Barbora Machajdíková
In: Graecolatina et Orientalia 29-30. - ISBN 978-80-223-2319-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2007. - S. 25-41 

7.     Lingua Tuscorum dicitur Festo feste. Les mots présentés comme étrusques chez Verrius Flaccus et ses abréviateurs (Festus, Paul Diacre) / Barbora Machajdíková
In: Graecolatina et Orientalia 33-34. - ISBN 978-80-223-3285-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 5-32 

 

Výber publikácií: 

(s. V. Blažekom) Ut hirpus satietur hircusque integer seruetur. In: Graeco-Latina Brunensia. - Roč. 17, č. 2 (2012), s. 111-115.

(s J. Tarabom) Urbanitas verzus vulgaritas v texte Itinerarium Egeriae. In: Dynamika foriem významu v románskych jazykoch [elektronický zdroj]. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2012. - s. 183-193

Pitora, un prétendu numéral osque chez les abréviateurs de Verrius Flaccus. In: Eruditio antiqua 6 [elektronický dokument]. - Lyon: Eruditio antiqua, 2014. - s. 119-130.

Podivuhodný prípad sľubu ver sacrum v Ríme: poznámky k pasáži Lívia 22, 10, 1-6. In: Sambucus 10. - Kraków: Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2014. - s. 49-57.

Problématisation des gloses dialectates de Festus: l’exemple de strebula. In: Genres épigraphiques et langues d’attestation fragmentaire dans l‘espace méditerranéen. - Mont-Saint-Aignan  Université de Rouen, 2015. - s. 95-113.

(s V. Martzloffom) Le pronom indéfini osque pitpit “quicquid“ de Paul Diacre a Jacob Balde: morphosyntaxe comparée des paradigmes *kwi-kwi- du latin et du sabellique. In: Graeco-Latina Brunensia. - Roč. 21, č. 1 (2016), s. 73-118.

L´inscription pélignienne du casnar (ST Pg 10, Corfinium). Aspects léxicaux d’après les témoignages de Varron et de Verrius Flaccus, élaboration poétique et organisation métrique. In: Graecolatina et Orientalia, s. 37-38. - Bratislava: Univerzita Komenského, 2016.

(s V. Martzloffom) Structures strophiques dans la poésie épigraphique de l‘Italie ancienne: inscription latine archaïque du duenos (CIL I2 4), épitaphe pélignienne de la pristafalacirix (ST Pg 9, Corfinium). In: Graeco-Latina Brunensia. - Roč. 22, č. 1 (2017), s. 147-163.

Velebenie elít na juhopicénskych nápisoch: frazeológia a poézia v službách ideológie. In: Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie 18.-19. november 2016, Bratislava. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - s. 75-88.

(s V. Martzloffom) L'équivalence entre osque ueia et latin plaustrum chez Paul Diacre, les formes ueham, uellam (Varron) et uegeiia (mosaïque d'Althiburos). In: Graecolatina et orientalia : Roč. 39-40. - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - s. 47-94.

(s V. Martzloffom) Archaické rímske zákony leges sacratae podľa svedectva Festa, Lívia a Dionýzia Halikarnaského. In: Sambucus 13 : práce z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. - Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, 2018. - s. 15-28.

Dve grécke výpožičky na sikulských nápisoch (darnakei, poterom). In: Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II : zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - s. 143-154.

(s T. Hamarom) Rukopisný dokument Jána Justusa Torkoša Conceptus statutorum collegii medici v kontexte dejín organizácie zdravotníckych povolaní v Uhorsku. In: Studia bibliographica Posoniensia 2018. - Bratislava: Univerzitná knižnica v Bratislave, 2018. - s. 84-98.

(s V. Martzloffom) Convergences métriques méconnues entre la poésie vénète et la poésie paleo-sabellique: inscriptions paleo-vénètes de Lozzo Atestino et de Pernumia / Cartura, stèles sud-picéniennes de Crecchio et de Bellante, guerrier de Capestrano. In: Graeco-Latina Brunensia. - Roč. 23, č. 1 (2018), s. 99-119.

(s Ľ. Eliášovou Buzássyovou) Nie je donát ako donát. In: Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis: zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky: III. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. - s. 127-148.

Slabiky, rytmus a metrika: poznámky k poetickej štruktúre juhopicénskeho nápisu CH 1a (Crecchio). In: Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis: zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky: III. - Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2020. - s. 206-215.

(s V. Martzloffom) La deuxième ligne de l‘inscription latine du duenos et l‘interprétation du segment noisi): (védique nédati, lituanien Niedà, lusitanien Langanidaeigui, Langanitaeco). In: Graeco-Latina Brunensia. - Roč. 25, č. 1 (2020), s. 113-137.

(s Ľ. Eliášovou Buzássyovou) Vowel deletion before sibilant-stop clusters in Latin: issues of syllabification, lexicon and diachrony. In: Journal of Latin Linguistics. - Roč. 20, č. 2 (2021), s. 191-237.

Medicína a etnografia v hippokratovskom spise: o vzduchu, vodách a miestach. In: Farmaceutický obzor. - Roč. 89, č. 11-12 (2020), s. 266-271.

(s V. Martzloffom) Die Entwicklung der altitalischen Metrik in Zeit und Raum. In: Die italischen Sprachen : Neue linguistische und philologische Aspekte. - Hamburg: Baar Verlag, 2021. - s. 45-63.

(s V. Martzloffom) Aspekty obezity v antickom Grécku a Ríme. In: Farmaceutický obzor. - Roč. 90, č. 6-7 (2021), s. 93-98.

(s V. Martzloffom) Romulus comme altellus (Verrius Flaccus, Ovide): Sémantique et portée symbolique. In: Graeco-Latina Brunensia. - Roč. 26, č. 1 (2021), s. 95-116.

(s V. Martzloffom) Consonant clusters in South Picene: synchrony and diachrony. In: Etymologus: Festschrift for Václav Blažek. - Hamburg: Baar Verlag, 2020. - s. 277-297.

(s M. Andokovou) Directive Use of the Optative from Homer to the Greek Psalter. In: Adamantius: Annuario di Letteratura Cristiana Antica e di Studi Giudeoellenistici: č. 26. - Brescia: Editrice Morcelliana, 2020. - s. 461-471.

(s D. Roškovou) Dvojčatá a bratovražda: Romulus a Remus, Jakub a Ezau. In: Historica: zborník k 70. narodeninám docenta Pavla Valachoviča : Roč. 53. - Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2022. - s. 152-171.

(s V. Martzloffom) Tanaquil: etruská žena v Ríme kráľovského obdobia. In: Žena na hrane: zborník príspevkov. - Košice: Vydavateľstvo ŠafárikPress UPJŠ, 2022. - s. 111-127.

(s V. Martzloffom) La stèle sud-picénienne de Crecchio: poétique, lexique et phraséologie. In: Jazyk a kultúra. - Roč. 12, č. 45-46 (2021), s. 32-41 [online].

(s V. Martzloffom) Eichner´s law in Latin, Greek and beyond: some neglected evidence. In: Journal of Latin Linguistics. - Roč. 22, č. 1 (2023), s. 81-130.

(s Ľ. Eliášovou Buzássyovou) editovanie zborníka : Greek-Latin-Slavic: Aspects of Linguistics and Grammatography. - 1. vyd. - Tübingen: Narr Francke Attempto Verlag, 2023. - 288 s.

 

Pedagogická činnosť: 

Grécky jazyk 1, 2, 3

Grécka syntax 1

Filologická analýza gréckych textov – Homér

Filologická analýza gréckych textov – Filozofi

Latinčina 1, 2, 3, 4

Úvod do jazykovedy klasických jazykov

Historická gramatika gréčtiny

Dejiny gréckeho jazyka a grécke dialekty

Historická gramatika latinčiny

Antická mytológia

Staré jazyky Európy