Ľudmila Eliášová Buzássyová

doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. 

Vedúca katedry

Sekcia: Klasická filológia

Miestnosť: G 339

Telefón: +421 2 9013 2161

E-mail: ludmila.buzassyovauniba.sk

Konzultačné hodiny: piatok 14:00-15:00 

 

 

Vedecko-pedagogická hodnosť a vzdelanie:

2017 

docentúra v odbore klasické jazyky 
Habilitačná práca: Od hlasu k hláske. Z dejín antickej náuky o reči. Bratislava: Univerzita Komenského 2016 

1998

externé postgraduálne doktorandské štúdium na Ústave klasických štúdií Filozofickej fakulty Masarykovej univerzity v Brne, Česká republika, odbor klasická filológia  
dizertačná práca Tretia deklinácia v latinčine (vznik, vývoj, fungovanie) FF MU Brno (1999)

1991 

Filozofická fakulta UK v Bratislave odbory: slovenský jazyk a literatúra, latinský jazyk a literatúra 

 

Špecializácia:

- Lingvistické disciplíny v klasických jazykoch (synchrónne aj diachrónne), latinská morfológia a fonológia; antickí gramatici; vernakulárna gramatografia, interdisciplinárne otázky na pomedzí klasických jazykov a slovakistiky

- novolatinské štúdiá

- preklady z latinčiny


Granty, projekty a spolupráca:

- 1997-99 ­– spoluriešiteľka grantového projektu Historického ústavu SAV č. 2/4122/97-99 Dejiny slavistiky: Európska a slovenská slavistika, vzťahy a súvislosti.

- 2002-2003 – organizátorka projektu Dejiny gréckeho jazyka a grécke dialekty – nový predmet v učebných osnovách odboru klasická filológia s finančnou podporou Vzdelávacej nadácie Jána Husa (Nadácia otvorenej spoločnosti) Dva cykly: 25. - 29. 11. 2002 a 7. - 11. 4. 2003

- 2010-11 – Vedúca grantu VEGA Slovník starogréckych a latinských mien – pravidlá prepisu a flexie

- 2013-14 – zástupkyňa vedúceho projektu APVV Antické grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí

- 2014-17 – účastníčka projektu COST IS 1301, New Communities of Interpretation: Contexts, Strategies and Processes of Religious Transformation in Late Medieval and Early Modern Europe. Projekt Cultural changes in the late medieval territory of nowadays Slovakia

- 2014 Grant FiF UK Miloslav Okál – nestor slovenskej klasickej filológie

- 2015 Grant FiF UK  Od hlasu k hláske. Z dejín antickej náuky o reči

- 2015-2017 – členka riešiteľského kolektívu VEGA Latinská humanistická literatúra na Slovensku v kontexte politickej propagandy

- 2018-2020 - Vedúca grantovej úlohy VEGA Koncepcia antickej gramatiky v gramatografickej tradícii 17.-18. storočia na území dnešného Slovenska a v širšom európskom kontexte 

- 2018-2020 - členka riešiteľského kolektívu grantovej úlohy KEGA Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium "história - klasické jazyky" 

- 2018-2021 - zástupkyňa vedúcej grantovej úlohy VEGA Latinská slabika v diachrónnom a typologickom kontexte 

- Dlhodobá spolupráca s Encyklopedickým ústavom SAV  na príprave vydania Encyclopaedie Beliany, Slovenskej všeobecnej encyklopédie v 12 zväzkoch

- Dlhodobá spolupráca s RTVS na príprave populárno-náučných programov

 

Pedagogická činnosť - výučba predmetov:

Latinský jazyk - normatívna gramatika – morfológia 1, 2

Latinský jazyk - normatívna gramatika – syntax 1, 2

Dejiny rímskej literatúry 

Reálie antického Ríma 

Latinčina okolo nás 

Jazykoveda klasických jazykov

Historická gramatika latinského jazyka I (fonológia)

Historická gramatika latinského jazyka II (morfológia)

Dejiny latinského jazyka

Seminár k historickej gramatike - čítanie autorov – Plautus

Latinský seminár - Ovidius

Latinský seminár - Vergilius

Latinský seminár - elegici 

Latinský seminár - lyrici 

Latinský jazyk - úvodný kurz k čítaniu latinských autorov 

Semináre k záverečným prácam

 

 

Členstvo v spoločnostiach, redakčných radách

Slovenská jednota klasických filológov pri SAV (SJKF); v rokoch 1999-2002 a 2002-2005 tajomníčka spoločnosti, od r. 2012 predsedkyňa

Členka redakčnej rady zborníka FiF UK Graecolatina et Orientalia

 

 

Publikácie:

 1. AAB Od hlasu k hláske : z dejín antickej náuky o reči. / Ľudmila Buzássyová
  Bratislava : Univerzita Komenského, 2016
 2. ABD Miloslav Okál a problematika transkripcie antických mien v slovenčine / Ľudmila Buzássyová
  In: Klasický filológ Miloslav Okál. - ISBN 978-80-223-3809-7. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2014. - S. 209-226 [1,24 AH]
 3. ABD Ján Herkeľ a jeho dielo Základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky / Ľudmila Buzássyová
  In: Ján Herkeľ a jeho dielo Základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky. - ISBN 978-80-223-2699-5. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 3-26
 4. ADF Pripravovaný Slovník starogréckych a latinských mien - hlavné transkripčné zásady a problémy spojené s tvorbou hesiel / Ľudmila Buzássyová
  In: Slovenská reč. - Roč. 77, č. 3-4 (2012), s. 131-150
 5. ADM The ´phonetic complex´ in Renaissance Latin grammar Petrus Ramus´s dichotomies and their reflections in two Vernacular grammatical texts / Ľudmila Buzássyová
  In: Graeco-Latina Brunensia. - Roč. 21, č. 2 (2016), s. 81-98
 6. AEC Stoicheion a gramma ako lingvistické pojmy zvukovej roviny / Ľudmila Buzássyová
  In: Decus sapientiae: Sambucus supplementum 3. - ISBN 978-83-7490-446-9. - Kraków : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2011. - S. 43-55
 7. AEC Classical philology in Slovakia during the communism period / Ľudmila Buzássyová
  In: Classics and communism: Greek and Latin behind the Iron Curtain. - ISBN 978-961-237-601-7. - Ljubljana : Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 2013. - S. 129-140
 8. AEC Prístup k adaptovaným podobám mien v pripravovanom Slovníku starogréckych a latinských mien - pravidlá prepisu a flexie a úloha kodifikačných príručiek slovenského jazyka pri ich určovaní a výbere / Ľudmila Buzássyová
  In: Sambucus 8. - ISBN 978-83-7490-532-9. - Krakow : Towarzystwo Slowaków w Polsce, 2012. - S. 178-193
 9. AED Antická gramatická tradícia v gramatografii slovenskej proveniencie 17. a 18. storočia - metodologické východiská, ciele a predbežné zistenia výskumného zámeru / Ľudmila Buzássyová 
  In: Hortus Graeco-Latinus Cassoviensis II : zborník príspevkov z klasickej filológie, latinskej medievalistiky a neolatinistiky. - : 1. vyd. ISBN 978-80-8152-590-2. - Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2018. - S. 59-74 
 10. AED Z histórie transkripcie starogréckych a latinských mien do slovenčiny / Ľudmila Buzássyová
  In: Sambucus 7. - ISBN 978-80-8082-487-7. - Trnava : Trnavská univerzita, 2011. - S. 173-195
 11. AED Wissenschaftliche Kompetenzen und philologische Arbeitsweise von Ján Herkeľ im Werk Elementa universalis linguae Slavicae / Ľudmila Buzássyová
  In: Graecolatina et Orientalia 33-34. - ISBN 978-80-223-3285-9. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2012. - S. 129-144
 12. AED Die Prinzipien der Motivierung der Flexionsklassen der lateinischen dritten Deklination nach den aubermorphologischen Eigenschaften / Ľudmila Buzássyová
  In: Graecolatina et Orientalia 27-28. - ISBN 80-223-1709-8. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2002. - S. 5-21
 13. AED The diachronic and synchronic framework of the Latin weakened vowels in facio : conficio : confectus / Ľudmila Buzássyová
  In: Graecolatina et Orientalia 31-32. - ISBN 978-80-223-2757-2. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2009. - S. 103-110
 14. AED Comments on the style and language of Galeotto Marzio in De dictis ac factis regis Mathiae / Ľudmila Buzássyová
  In: Graecolatina et orientalia 23-24/1991-92. - ISBN 80-223-0964-8. - Bratislava : Stimul, 1995. - S. 61-72
 15. AED I-Stammsubstantiva im breiteren Kontext der Deklinationen im Latein und Urslawisch / Ľudmila Buzássyová
  In: Graecolatina et Orientalia 25-26/1993-94. - Bratislava : Stimul, 1997. - S. 27-59
 16. AEE Parisylabá v latinčine / Ľudmila Buzássyová
  In: Grammaticus. - ISBN 80-210-2649-9. - Brno : Masarykova univerzita, 2001. - S. 45-55
 17. AEE Tretia deklinácia a jej kľúčové problémy flektívne pravidlá tretej deklinácie / Ľudmila Buzássyová
  In: AURIGA 42/1-2. - Praha : KLP-Koniasch Latin Press, 2000. - S. 18-35
 18. AEE Niekoľko poznámok k Plautovým identifikáciám / Ľudmila Buzássyová
  In: AURIGA 38/1, 39/1. - ISBN 80-85917-48-3. - Praha : Koniasch Latin Press, 1996/97. - S. 30-42 
 19. AFB Načo nám je dnes latinčina? Informácie a podnety, ako spestriť a obohatiť hodiny slovenčiny, angličtiny či iných živých jazykov / Ľudmila Buzássyová 
  In: Výzvy 2017 : Súčasné výzvy vo vyučovaní jazykov : ako ďalej? [elektronický zdroj]. - Nitra : SlovakEdu, 2017. - ISBN 978-80-89864-03-4. - S. 60-83 [online] 
 20. AFC The Latin third declension in the scope of natural morphology / Ľudmila Buzássyová
  In: Latina lingua!. - ISBN 88-896-7000-2. - Roma : Herder, 2005. - S. 15-24
 21. AFD Dva kráľovské portréty v kontexte politických sporov poslednej vlády Mateja Korvína / Ľudmila Buzássyová 
  In: Ideológia v premenách času v pamiatkach gréckej a latinskej tradície. - : 1. vyd. ISBN 978-80-223-4626-9. - Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, 2018. - S. 150-163 
 22. AFD Some remarks on the genitive of the Latin third declension and its Faliscan pendant / Ľudmila Buzássyová
  In: Greek and Latin from an Indo-European perspective 3. - ISBN 978-3-936609-59-2. - München : Peniope, 2012. - S. 3-16
 23. AFD Fonológia latinčiny Jána Horeckého / Ľudmila Buzássyová
  In: Človek a jeho jazyk 3 : inšpirácie profesora Jána Horeckého. - ISBN 978-80-224-1181-3. - Bratislava : Veda, 2015. - S. 127-137
 24. AFD Vývinové tendencie a princípy výstavby a fungovania latinskej tretej deklinácie s prihliadnutím k prirodzenej morfológii / Ľudmila Buzássyová
  In: Princípy jazyka a textu. - ISBN 80-223-1566-4. - Bratislava : Univerzita Komenského, 2000. - S. 93-106
 25. AFD Filologická koncepcia Jána Herkeľa v diele Základy všeobecného slovanského jazyka odvodené zo živých rečí a podložené zdravými zásadami logiky / Ľudmila Buzássyová
  In: Biografické štúdie 28. - ISBN 80-89023-11-8. - Martin : Slovenská národná knižnica, 2002. - S. 25-38
 26. AFD Vývoj flektívnych pravidiel latinskej tretej deklinácie z hľadiska prirodzenej morfológie / Ľudmila Buzássyová
  In: Varia 8. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 1999. - S. 100-107
 27. AFD Gramatické myslenie Jána Herkeľa v diele Elementa universalis linguae Slavicae / Ľudmila Buzássyová
  In: Varia 9. - ISBN 80-89037-04-6. - Bratislava : Slovenská jazykovedná spoločnosť SAV, 2002. - S. 42-45
 28. AFD Zásady, ktorými sa riadime pri transkripcii gréckych a latinských mien, názvov a termínov v Encyclopaedii Beliane / Ľudmila Buzássyová
  In: Problémy adaptácie cudzích mien v slovenčine. - ISBN 80-224-0749-6. - Bratislava : Veda, 2002. - S. 45-55
 29. AFD Motivácia latinských menných flektívnych tried a tretia deklinácia ako didaktický problém / Ľudmila Buzássyová, Jana Balegová
  In: Cudzie jazyky komunikatívne, efektívne, kvalifikovane. - ISBN 80-7097-571-7. - Košice : UPJŠ, 2004. - S. 237-241 

Úplná publikačná činnosť