Zuzana Gažáková

doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

Sekcia: Semitská filológia

Miestnosť: G 120 

Telefón: +421 2 9013 2300

E-mailzuzana.gazakovauniba.sk

Konzultačné hodiny: štvrtok 10:40 - 11:40


Profesné zameranie: 

- arabská ľudová literatúra

- arabská moderná literatúra

- arabská jazykoveda

Publikácie

 

doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD. pracuje na Katedre klasickej a semitskej filológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave od roku 2002. V roku 2006 obhájila dizertačnú prácu venovanú arabskej ľudovej literatúre a ľudovému románu (Sírat Sajf ibn Dhí Jazan). Absolvovala množstvo študijných pobytov v Egypte a neskôr v Nemecku, Rakúsku a Turecku. Výsledky svojej vedeckej práce prezentovala na mnohých významných zahraničných konferenciách. Popri arabskej ľudovej literatúre sa venuje arabskej jazykovede a prekladom modernej arabskej literatúry

 

Členstvo vo vedeckých organizáciách:

Association international pour l´etude du moyen arabe et des varietes mixtes de l´arabe

Islamic Manuscript Association (TIMA)

Slovenská orientalistická spoločnosť

Spoločnosť prekladateľov umeleckej literatúry

 

Projekty a granty:

– Vega 1/0541/16 (2016 – 2019) Obsahové a jazykové špecifiká vybraných arabských rukopisov, základných prameňov arabskej literatúry a historiografie (hlavný riešiteľ)

 Člen organizačnej komisie a riešiteľskej skupiny č. 2 (Filológia a textová kritika) projektu Comparative Oriental Manuscript Studies –  COMSt   (European Science Foundation)   http://www1.uni-hamburg.de/COMST/ (2009 – 2014)

– Grant Vzdelávacej nadácie Jána Husa Cursus Innovati (2008)

– Ocenenie Vzdelávacej nadácie Jána Husa za prácu v odbore Arabská filológia

– Grant mladých vedeckých pracovníkov (Univerzita Komenského, 2005)