Členovia sekcie klasickej filológie

Profesor emeritus:
Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. (24. 2. 2021)

Docenti:

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Odborní asistenti:
Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD. 
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.

Lektori:

Eleni Emmanouil - novogrécky jazyk

Doktorandi v dennej forme štúdia: 
Mgr. Renáta Mokošová

Študijný poradca: 
doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Študijná komisia: 
doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.

Hosťujúci profesori a externí spolupracovníci:
Dr. Andrea Cuomo
Dr. Dáša Čiripová
PhDr. Alexandra Dekanová
Doz. Dr. Christian Gastgeber
Mgr. Sofia Chatzigiannaki
Prof. Dr. Elisabeth Klecker
PhDr. Alexandra Ostertagová, PhD.
Mgr. Ema Pavľaková, PhD.
Prof. Dr. Stefan Schaffner
Mgr. Marek Šibal, PhD.
Mgr. Mária Šibalová (Májeková), PhD.
Doz. Dr. Wojciech Sowa
Mgr. Vratislav Zervan, PhD.