Členovia sekcie klasickej filológie

Funkčné miesta - profesori:
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Funkčné miesta - docenti:
Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.

Funkčné miesta - odborní asistenti:
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.


Doktorandi v dennej forme štúdia: 
Mgr. Renáta Mokošová (t.č. štúdium prerušné)
Mgr. Frederik Pacala

Doktorandi v externej forme štúdia: 
Doc. Mgr. et Mgr. Matej Mlkvý, PhD., LL.M.

Hosťujúci prednášajúci:
Dr. Giulia Rossetto (ZS 2022/23)
Dr. Damianos Kasotakis (ZS 2022/23)

Lektor novogréckeho jazyka:
Efstratios Gkogkolas

Študijný poradca: 
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
(konzultačné hod.: ut 14:30-15:30 hod.)

Študijná komisia:
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.


Bývalí profesori a docenti:

Prof. Em. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. († 24. 2. 2021)
Doz. Dr. Wojciech Sowa

Externí spolupracovníci:
Mgr. Dáša Čiripová, PhD.
PhDr. Alexandra Dekanová
Doz. Dr. Christian Gastgeber
Mgr. Sofia Chatzigiannaki
Mgr. Marek Šibal, PhD.
Mgr. Mária Šibalová (Májeková), PhD.
Mgr. Vratislav Zervan, PhD.
Eleni Emmanouil

Bývalí hosťujúci prednášajúci:
Dr. Andrea Cuomo
Doz. Dr. Christian Gastgeber
Prof. Dr. Elisabeth Klecker
Prof. Dr. Stefan Schaffner
Mgr. Vratislav Zervan, PhD.