Členovia sekcie klasickej filológie

Docenti:
Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.
Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

Odborní asistenti:
Mgr. Ivan Lábaj, PhD. 
Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.

Lektori:

Eleni Emmanouil - novogrécky jazyk

Doktorandi v dennej forme štúdia: 
Mgr. Renáta Mokošová

Študijný poradca: 
doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
(konzultačné hod.: ut 12:30-13:30 hod.)

Študijná komisia: 
doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.
Mgr. Ivan Lábaj, PhD.
Richard Jakeš

Bývalí profesori a docenti:
Prof. Em. PhDr. Daniel Škoviera, PhD. († 24. 2. 2021)
Doz. Dr. Wojciech Sowa

Externí spolupracovníci:
Mgr. Dáša Čiripová, PhD.
PhDr. Alexandra Dekanová
Doz. Dr. Christian Gastgeber
Mgr. Sofia Chatzigiannaki
Mgr. Marek Šibal, PhD.
Mgr. Mária Šibalová (Májeková), PhD.
Mgr. Vratislav Zervan, PhD.

Bývalí hosťujúci profesori:
Dr. Andrea Cuomo
Doz. Dr. Christian Gastgeber
Prof. Dr. Elisabeth Klecker
Prof. Dr. Stefan Schaffner
Mgr. Vratislav Zervan, PhD.