Slovenská jednota klasických filológov

Slovenská jednota klasických filológov pri SAV vznikla v roku 1969 z iniciatívy Miloslava Okála a Jozefa Horeckého. Úlohou vedeckej spoločnosti je:

1. podporovať a pestovať vedeckú prácu v odbore vied o antickom staroveku a medievalistike;

2. upevňovať spoluprácu s praxou;

3. novo hodnotiť antický starovek a študovať význam antickej kultúry pre rozvoj kultúry na Slovensku;

4. propagovať a popularizovať výsledky vedy.

Spoločnosť pravidelne organizuje prednášky a rôzne vedecké podujatia. 

  

Kontakt

Kontakt

Slovenská jednota klasických filológov

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave

Gondova ul. 2, 811 02 Bratislava 

3. poschodie, č. d. 339

 

---

doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD.

predseda

Tel.: +421 2 9013 2161
E-mail: ludmila.buzassyovauniba.sk

  

Mgr. Mária Šibalová

tajomník

E-mail: majekova7uniba.sk

 

Mgr. Ivan Lábaj, PhD. 

hospodár

E-mail: ivan.labajuniba.sk

 

Trnavská pobočka

vedúci: Mgr. Jozef Kordoš, PhD. 

 

Banskobystrická pobočka 

vedúci: doc. Mgr. Imrich Nagy, PhD. 

 

Košická pobočka 

vedúci: prof. PhDr. František Šimon, CSc.