Veda

Sekcia klasickej filológie KKSF sa v oblasti antických štúdií sústreďuje najmä na výskum diel gréckych a rímskych gramatikov ako aj na dejiny gréckeho a latinského jazyka v kontexte komparatívnej lingvistiky.

Ďalšou oblasťou vedeckého bádania na našej katedre je výskum textovej tradície gréckych autorov (Démosthenés a i.), štúdium rukopisov a najmä spracovanie gréckych palimpsestov s pomocou modernej multispektrálnej digitálnej technológie. V tejto oblasti dosiahla naša katedra vynikajúce výsledky na medzinárodnej úrovni.

V oblasti poantických tradícií sa KKSF zameriava predovšetkým na výskum jazyka a kultúry latinského stredoveku a antického kultúrneho dedičstva v novoveku, pričom sa akcent kladie na spracovanie písomníctva obdobia humanizmu (15.-16. storočie) na našom území.Nové publikácie


Graecolatina et Orientalia (GLO)


Projekty a granty


Týždeň vedy