Projekty a granty

Aktuálne projekty: 

 

  • Projekt KEGA 008UK-4/2018 "Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium „história - klasické jazyky“. Diseminácia didakticko-propagačných výstupov o civilizácii antického Ríma v širšom kultúrnom kontexte"

  • Projekt VEGA 1/0801/20 "Formálna a obsahová analýza hovorovej latinskej reči v neskorej antike na podklade kazateľskej činnosti Aurelia Augustina"

 
Predošlé projekty: 

 

 

 

Prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD.


2013-2014
hlavný riešiteľ projektu APVV-SK-AT-0022-12 „Antické grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí“ (Ancient Greek cultural heritage in the central Danubian region in the 15th and 16th centuries)

2012-2014
riešiteľ projektu VEGA (1/0599/12) „Viachlasná hudba na území Slovenska a cesty jej šírenia počas 16. a 17. storočia do roku“ (Polyphonic music in the territory of Slovakia and the means of its spreading during the 16th and 17th centuries)

2010-2011
riešiteľ projektu VEGA 1/0008/10 „Slovník starogréckych a latinských mien – pravidlá prepisu a flexie“ (Lexicon of the Old Greek and Latin names – the rules for transcription and inflection)

2009-2011
riešiteľ projektu VEGA 1/0645/09 „Hudobná kultúra mestských spoločenstiev na území Slovenska v 14–19. storočí“

2006-2008
riešiteľ projektu VEGA 1/30723/0608 „Hudobná kultúra miest a regiónov na Slovensku počas starších dejín – od stredoveku do konca 19. st.“


Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.

2013-2014
riešiteľka projektu APVV-SK-AT-0022-12 „Antické grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí“ (Ancient Greek cultural heritage in the central Danubian region in the 15th and 16th centuries)

2012-2015
hlavná riešiteľka projektu rakúskeho grantového fondu FWF P24523- G19 „Important textual witnesses in Vienna Greek Palimpsests“ realizovaného na Rakúskej akadémii vied; vedúci projektu: Prof. Dr. Otto Kresten

2012-2015
členka medzinárodnej rady španielskeho grantového projektu „Manuscritos griegos en Espana y su contexto europeo - Greek manuscripts in Spain and their European context“ (MICINN, ref. FFI2011-25805)

2008-2011
hlavná riešiteľka projektu rakúskeho grantového fondu FWF P20049-G02 „Aufarbeitung der griechischen Demosthenes-Handschriften von der Antike bis zum 11. Jh. (unter paläographischen, kodikologischen und textkritischen Gesichtspunkten)“ realizovaného na Rakúskej akadémii vied; vedúci projektu: Prof. Dr. Otto Kresten

2005-2008
hlavná riešiteľka projektu „Griechische Palimpseste“ Rakúskej akadémie vied; vedúci projektu: Prof. Dr. Otto Kresten. Projekt bol (v nadväznosti na európsky grantový projekt „Rinascimento virtuale“, do ktorého bola zapojená FiF UK) zameraný na systematický výskum a spracovanie gréckych palimpsestov Rakúskej národnej knižnice.

2001-2004
hlavná riešiteľka trojročného európskeho projektu „Rinascimento virtuale – Digitale Palimpsestforschung. Rediscovering written records of a hidden European cultural heritage“ za slovenskú stranu. Projekt bol zameraný na digitálny výskum a spracovanie gréckych palimpsestov pomocou tradičných metód a s využitím najmodernejšej digitálnej fototechnológie (vedúci projektu: Prof. Dr. Dieter Harlfinger, Universität Hamburg) (http://www.rinascimentovirtuale.eu). Do projektu, ktorý subvencovala Európska komisia v rámci programu „Culture 2000“ pre podporu medzinárodnej spolupráce vo výskume a spracovaní európskeho kultúr­neho dedičstva, bolo zapojených 50 inštitúcií z 26 krajín Európy. Slovensko v projekte reprezentovala Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave zastúpená Katedrou klasickej a semitskej filológie a Katedrou archívnictva a PVH. Úlohou FiF UK bola koordinácia aktivít projektu v krajinách strednej a východnej Európy a organizácia medzinárodnej konferencie projektu v júni 2002 na FiF UK v Bratislave na tému „Perspektívy siete Rinascimento virtuale v kandidátskych krajinách strednej a východnej Európy a v susedných štátoch“. Na bratislavskej konferencii sa zúčastnilo viac ako 30 odborníkov z 24 krajín a z jej príspevkov vyšiel na UK v Bratislave v roku 2002 zborník.

2002
spoluriešiteľka grantu VEGA č. 1/9332/02 „Konvergencie, divergencie a tradície vo vývine jazyka, literatúry a kultúry európskeho stredoveku“; zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Pavol Žigo, CSc.


Doc. PhDr. Zuzana Kákošová, CSc.

2013 - VEGA 1/0447/13 Epigramatické žánre v dejinách slovenskej literatúry pred rokom 1850

2008 - VEGA 1/0243/08 Slovník literárnych epoch, období, smerov, generácií, škôl
a manifestov v slovenskej literatúre

 

 

Doc. Mgr. Wojciech Sowa, PhD.

2011-2013
riešiteľ projektu VEGA 1/0331/11. Archeológia kolonializmu a kultúrnych interakcií na rozhraní Balkánu, Anatólie a Egejskej oblasti. Ostrov Samothráké a jeho osídlenie od neolitu po ranú dobu železnú – „Archaeology of colonialism and cultural interactions on the interface between the Balkans, Anatolia and the Aegean. The Island of Samothrace and its habitation from Neolithic to Early Iron Age“.

2006-2007
člen medzinárodného projektového grantového tímu pre riešenie vedeckého projektu UTET (Torino) „Italiano nel mondo“ (PL Prof. Luca Serrani): príprava lexikónu talianskych lexikálnych jednotiek v slovenčine a češtine a ich vyhodnotenie v kontexte histórie oboch jazykov


Doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD.


2013-2014
riešiteľka projektu APVV-SK-AT-0022-12 Antické grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí  “Ancient Greek cultural heritage in the central Danubian region in the 15th and 16th centuries”

2010-2011
hlavná riešiteľka projektu VEGA 1/0008/10 „Slovník starogréckych a latinských mien – pravidlá prepisu a flexie“ (Lexicon of the Old Greek and Latin names – the rules for transcription and inflection)


Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.

2013-2014
riešiteľka projektu APVV-SK-AT-0022-12 „Antické grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí“ (Ancient Greek cultural heritage in the central Danubian region in the 15th and 16th centuries)


Mgr. Marcela Andoková, PhD.

2012-2015
riešiteľka projektu VEGA c. 1/0318/12 Komentár ku Knihe žalmov (51-100) (vedúci projektu: Dr. Mgr. Jozef Tiňo, TFTU, Bratislava)

2012-2014
riešiteľka projektu Českej provincie Tovaryšstva Ježíšova TvU-2012-TF-05 „Pluralita a jednota myslenia v tradícii kresťanského staroveku a stredoveku“ (TFTU, Bratislava, Trnavská univerzita so sídlom v Trnave

2004-2009
Bibliotheca Antiqua Christiana
Vedúci projektu: Prof. Daniel Škoviera

2004-2009
Antológia z diel patristiky a scholastiky
Vedúci projektu: Doc. Dr. theol. Alžžbeta Dufferová OSU, PhD., Doc. Mgr. Michal Chabada. PhD.


PhDr. Alexandra Dekanová

2006-2008
zodpovedná riešiteľka projektu VEGA 2/6086/6 AD FONTES (Zo žánrovej a druhovej problematike v staršej literárnej kultúre).


 
Doktorandi

Mgr. Ivan Lábaj
2013-2014
riešiteľ projektu APVV-SK-AT-0022-12 „Antické grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí“ (Ancient Greek cultural heritage in the central Danubian region in the 15th and 16th centuries)

Mgr. Lýdia Karkabi

2013-2014
riešiteľka projektu APVV-SK-AT-0022-12 „Antické grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí“ (Ancient Greek cultural heritage in the central Danubian region in the 15th and 16th centuries)

Mgr. Tomáš Hamar

2013-2014
riešiteľ projektu APVV-SK-AT-0022-12 „Antické grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí“ (Ancient Greek cultural heritage in the central Danubian region in the 15th and 16th centuries)

Mgr. Marek Šibal
2013-2014
riešiteľ projektu APVV-SK-AT-0022-12 „Antické grécke kultúrne dedičstvo v oblasti stredného Dunaja v 15. a 16. storočí“ (Ancient Greek cultural heritage in the central Danubian region in the 15th and 16th centuries)