Projekty a granty

Aktuálne projekty:

  • Projekt VEGA 1/0210/22 „Sto rokov klasických štúdií na Univerzite Komenského v Bratislave“, vedúca projektu Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD., zástupkyňa Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD.
  • Projekt VEGA 1/0888/21 „Analýza procesov selekcie a systematizovania poznatkov v gréckej filológii počas jej rozkvetu v Ríme Marca Aurelia“, vedúca projektu Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD., zástupkyňa Mgr. Barbora Machajdíková, PhD.
  • Projekt VEGA 1/0801/20 "Formálna a obsahová analýza hovorovej latinskej reči v neskorej antike na podklade kazateľskej činnosti Aurelia Augustina", vedúca projektu Doc. Mgr. Marcela Andoková, PhD.

 

Predošlé projekty (2012-2019): 

  • Projekt VEGA 1/0812/18 "Latinská slabika v diachronickom a typologickom kontexte"
  • Projekt KEGA 008UK-4/2018 "Inovatívne učebné pomôcky pre pripravované medziodborové štúdium „história - klasické jazyky“. Diseminácia didakticko-propagačných výstupov o civilizácii antického Ríma v širšom kultúrnom kontexte"
  • EUNIC - sieť medzinárodných Inštitútov kultúry organizovaná Rakúskou republikou. Pripojenie Slovenskej republiky do siete prostredníctvom Slovenského inštitútu vo Viedni, s projektom členov KKSF - Škoviera, Lábaj, Buzássyová: EUNIC - Ecchius und Sambucus.