Štúdium

Prečo študovať klasické jazyky?

Program klasická filológia predstavuje študijný a vedný odbor, ktorý skúma antickú kultúru a jej dedičstvo, a to predovšetkým prostredníctvom písomných pamiatok. Tvorí ju štúdium klasických jazykov - gréčtiny a latinčiny (čítanie, rozbor, výklad a preklad pôvodných textov), gréckej a rímskej literatúry, politických a kultúrnych dejín antického staroveku a antickej tradície (latinská medievalistika, neolatinistika, byzantské štúdiá). Do rámca štúdia sú zahrnuté aj základy modernej gréčtiny.

Štúdium klasickej filológie tak umožňuje ponoriť sa v jazyku originálu napr. do prvých literárnych diel európskej kultúry, homérskych eposov Ilias a Odysea, do antickej historiografie (Hérodotos, Tacitus), filozofie (Platón, Aristotelés, Seneca), rečníctva (Démosthenés, Cicero), drámy či poézie (Aischylos, Sofoklés, Euripidés, Ovidius, Vergilius), ale aj do textov Biblie a cirkevných otcov (Augustín). Pri štúdiu antickej tradície sa študenti zas môžu zoznámiť byzantskou gréckou kultúrou, ktorej vďačíme za Cyrila a Metoda, s kultúrou latinského stredoveku, jej nápismi, kronikami a listinami, budú mať možnosť skúmať myšlienky a diela najvýznamnejších svetových i slovenských vzdelancov novoveku, najmä obdobia renesancie, humanizmu a baroka (Erazmus, Petrarca, Martin Rakovský), ktorí písali po latinsky, práve v duchu antických tradícií. 

 

Pre uchádzačov 

klasické jazyky

latinčina 

gréčtina

možnosti štúdia

Katedra klasickej a semitskej filológie ponúka záujemcom o klasickú filológiu možnosť študovať vo všetkých troch stupňoch, teda v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom: 

jednoodborové odborné štúdium

 • klasické jazyky

 

prekladateľstvo a tlmočníctvo 

 • anglický jazyk a kultúra a grécky jazyk a kultúra
 • anglický jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra

 • francúzsky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
   
 • grécky jazyk a kultúra a latinský jazyk a kultúra
 • grécky jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra
 • grécky jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
 • grécky jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
    
 • latinský jazyk a kultúra a maďarský jazyk a kultúra 
 • latinský jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra
 • latinský jazyk a kultúra a slovenský jazyk a kultúra
 • latinský jazyk a kultúra a taliansky jazyk a kultúra

 

Okrem toho štúdium ponúka:
❧ kurzy novogréckeho jazyka a kultúry s kvalifikovanou gréckou lektorkou
❧ výmenné študijné pobyty v rámci programu Erasmus na zahraničných univerzitách (Anglicko, Taliansko, Grécko, Česko, Poľsko)
❧ možnosť participovať na rôznych interdisciplinárnych projektoch už počas štúdia
❧ v rámci magisterského štúdia možnosť absolvovať predmety a skúšky pedagogickej prípravy zabezpečované fakultou
❧ príjemnú a priateľskú atmosféru s individuálnym prístupom k študentom 

možnosti uplatnenia

Absolventi študijného programu klasické jazyky (FiF UK v Bratislave) sa môžu uplatniť na akademickom poli doma i v zahraničí ako vedeckí pracovníci, a to nielen vo svojom odbore, ale aj v spríbuznených odboroch (história, archívnictvo, byzantológia, archeológia, jazykoveda, filozofia, biblické štúdiá a iné), ako pedagógovia na vysokých a stredných školách, ako prekladatelia a pod.

Latinčina a gréčtina pomáhajú lepšie pochopiť materinský jazyk, prehĺbiť znalosť už osvojených jazykov a sú odrazovým mostíkom pre štúdium ďalších jazykov (napr. taliančina, španielčina, novogréčtina). Šírka štúdia a jeho záber umožňujú našim absolventom úspešne pôsobiť v ľubovoľnom povolaní vyžadujúcom všeobecný kultúrny rozhľad, jazykovú obratnosť a logické myslenie.

charakteristika štúdia - klasické jazyky

Klasická filológia, odbor so stáročnou tradíciou, skúma antické dedičstvo ako jeden zo základných kameňov európskej civilizácie. Čítať v origináli Homéra, Hérodota, Platóna, Caesara, Cicerona či Senecu, môcť sa ponoriť do posolstva Nového zákona v jeho pôvodnom znení, rozumieť tomu, čo píšu byzantské rukopisy, stredoveké kroniky či stovky latinských nápisov všade vôkol nás, spoznať početné pamiatky nášho bohatého, až do 19. storočia siahajúceho latinského kultúrneho dedičstva, a z tejto krásy a nadčasových hodnôt vedieť potom kus odovzdať aj iným, to je niečo, čo vie dať ľudskému životu zmysel a nový, hlbší rozmer.

Štúdium klasických jazykov sa sústreďuje na poznávanie antickej kultúry a jej európskeho dedičstva prostredníctvom písomných prameňov. Má filologický charakter. Obsahuje jazykovú prípravu v klasických jazykoch (latinčina, gréčtina); čítanie, preklad a výklad pôvodných textov; prípravu vo vybraných disciplínach, ako sú grécka a rímska literatúra, politické a kultúrne dejiny antického staroveku, antická mytológia, topografia antického sveta, latinská a grécka antická tradícia, dejiny Byzancie a pod.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu Klasické jazyky v rámci študijného odboru Klasické jazyky bude ovládať grécky a latinský jazyk po teoretickej a praktickej stránke. Nadobudne poznatky o dejinách gréckeho a rímskeho staroveku, o antickej literatúre a kultúre, o civilizáciách antického Stredomoria, o antickej a stredovekej filozofii a pod.

Získané vedomosti bude absolvent schopný aplikovať pri práci s latinskými a gréckymi textami v rôznych oblastiach (vedecké ústavy, knižnice, archívy, redakcie, vzdelávacie akadémie, galérie, múzeá, a pod.). Uplatnenie nájde všade tam, kde sa vyžaduje všeobecný kultúrny rozhľad a jazyková obratnosť.

Dobrým základom pre štúdium klasických jazykov je poznanie svojho vlastného materinského jazyka, slovenčiny, a jej gramatickej stavby, dobrá znalosť ľubovoľného cudzieho jazyka, resp. jazykov, a základná orientácia v histórii. 


študijný plán na AK 2017/2018

charakteristika štúdia - grécky jazyk a kultúra

Študijný program Grécky jazyk a kultúra otvára dvere k poznaniu diel autorov takých zvučných mien, ako sú Homér, Platón, Aristoteles, Hérodotos, či Sofoklés, umožňuje ponoriť sa do kresťanských diel, ktoré boli napísané v gréčtine, ako napr. Nový zákon, a prenikať do byzantskej gréckej kultúry, z ktorej vzišli významné osobnosti, ako sú sv. Cyril a Metod.

Na bakalárskom stupni sa štúdium zameriava na jazykovú prípravu v starovekej gréčtine, čítanie, výklad a preklad pôvodných, klasických gréckych textov; na prípravu vo vybraných disciplínach, ako sú antická grécka a rímska literatúra, politické a kultúrne dejiny antického staroveku, antická mytológia, topografia antického sveta, ale aj základy novogréckeho jazyka. Súčasťou štúdia sú aj odborné predmety z oblasti literárnej vedy a jazykovedy.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu Grécky jazyk a kultúra si osvojí základné jazykové a prekladateľské zručnosti. Gréčtinu ovláda v normatívnej forme, prekladateľské zručnosti si osvojuje prednostne na báze literárnych textov. Pre získanie vyššieho stupňa filologických zručností, ktoré mu umožnia uplatniť sa ako prekladateľ diel klasickej gréčtiny, sa ponúka štúdium na magisterskom stupni. Zároveň absolvent ovláda zákonitosti študovaného aj materinského jazyka v gramatickej, lexikálnej aj štylistickej rovine, ako aj základné metódy a postupy analýzy textu a lexikografickej praxe. Má všeobecné poznatky o antických dejinách, o antickej literatúre a kultúre a ich tradíciách, o civilizáciách antického Stredomoria, o antickej filozofii, byzantskej kultúre a má všeobecný kultúrny rozhľad.

Znalosť gréckeho jazyka sa nevyžaduje. Dobrým základom pre štúdium gréckeho jazyka a kultúry je poznanie svojho vlastného materinského jazyka, slovenčiny, a jej gramatickej stavby, dobrá znalosť ľubovoľného cudzieho jazyka, resp. jazykov, a základná orientácia v histórii.

charakteristika štúdia - latinský jazyk a kultúra

Študijný program Latinský jazyk a kultúra otvára dvere k poznaniu diel autorov takých zvučných mien, ako sú Cicero, Caesar, Vergilius či Ovidius, umožňuje ponoriť sa do kresťanských diel, ktoré boli napísané v latinčine, vovádza do tajomstiev stredovekých listín, učí rozumieť tomu, čo hovoria latinské nápisy všade vôkol nás a umožňuje spoznať početné pamiatky nášho bohatého, až do 19. storočia siahajúceho latinského kultúrneho dedičstva.

Na bakalárskom stupni sa štúdium zameriava na jazykovú prípravu v latinčine, čítanie, výklad a preklad pôvodných latinských textov; na prípravu vo vybraných disciplínach, ako sú antická grécka a rímska literatúra, politické a kultúrne dejiny antického staroveku, antická mytológia, topografia antického sveta atď. Súčasťou štúdia sú aj odborné predmety z oblasti literárnej vedy a jazykovedy.

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu Latinský jazyk a kultúra si osvojí základné jazykové a prekladateľské zručnosti. Latinčinu ovláda v normatívnej forme, prekladateľské zručnosti si osvojuje prednostne na báze literárnych textov. Pre získanie vyššieho stupňa filologických zručností, ktoré mu umožnia uplatniť sa ako prekladateľ diel antickej a poantickej latinsky písanej literatúry alebo latinsky písaných stredovekých a novovekých listín a dokumentov, sa ponúka štúdium na magisterskom stupni. Zároveň absolvent ovláda zákonitosti študovaného aj materinského jazyka v gramatickej, lexikálnej aj štylistickej rovine, ako aj základné metódy a postupy analýzy textu a lexikografickej praxe. Má všeobecné poznatky o antických dejinách, o antickej literatúre a kultúre a ich tradíciách, o civilizáciách antického Stredomoria, o antickej filozofii a všeobecný kultúrny rozhľad.

Znalosť latinského jazyka sa nevyžaduje. Dobrým základom pre štúdium latinského jazyka a kultúry je poznanie svojho vlastného materinského jazyka, slovenčiny, a jej gramatickej stavby, dobrá znalosť ľubovoľného cudzieho jazyka, resp. jazykov, a základná orientácia v histórii.

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na Bc. štúdium na FiF UK


Kontakt

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. (ludmila.buzassyova@uniba.sk)
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (jana.gruskova@uniba.sk) 

 

Informácie pre študentov 

štátne a súborné skúšky

Súborná skúška z gréckeho jazyka

Súborná skúška z latinského jazyka

 

Termíny štátnych skúšok 2022/23 (klasické jazyky, grécky jazyk a kultúra, latinský jazyk a kultúra):

Štátne skúšky z gréckeho a latinského jazyka vrátane obhajob záverečných prác sa v akademickom roku 2022/23 konajú v dvoch termínoch: 

(aktualizuje sa) 

 

 

záverečné práce

Témy záverečných prác na akademický rok 2022/2023: 

 

Bakalárske práce: 

 
Doc. Andoková

Migrácia rodín v čase rímskeho cisárstva na podklade literárnych a
epigrafických prameňov.

  

Doc. Grusková

Typológia antických gréckych gramatických diel

 

Doc. Kalaš 

1. Filozofické aspekty Horatiovho diela 

2. Lucretiov vzťah k tradičnému náboženstvu 

 

Dr. Hrnčiarová 

1. Dobytie Britských ostrovov v roku 1066 – interpretácia prameňov (Carmen de Haestingae proelio) 

2. Normandskí vojvodovia v dobových kronikách (De moribus et actis primorum Normanniae ducum, Gesta Normannorum ducum, Gesta Willelmi ducis Normannorum et regis Anglorum) 

  

Dr. Lábaj

1. Ján Sambucus: Reges Ungariae, ab an. Christi CDI usque ad MDLXVII. (1567). Preklad a komentár

2. Rímske cesty v období neskorej republiky

 

Dr. Machajdíková

Analýza slovesných koreňov v konštrukciách s vnútorným predmetom so zameraním na homérsku gréčtinu

 

Dr. Šibal

Postavenie ženy v Sparte

 

Magisterské práce na rok 2023/24:

Dr. Lábaj: 

Dante Alighieri a Giovanni del Virgilio: Eklogy. Preklad a analýza


 
Základné náležitosti odovzdávania záverečných prác 

Prihláška na štátnu skúšku

Žiadosť o zmenu zadania záverečnej práce