Štúdium

Prečo študovať klasické jazyky?

Program klasická filológia predstavuje študijný a vedný odbor, ktorý skúma antickú kultúru a jej dedičstvo, a to predovšetkým prostredníctvom písomných pamiatok. Tvorí ju štúdium klasických jazykov - gréčtiny a latinčiny (čítanie, rozbor, výklad a preklad pôvodných textov), gréckej a rímskej literatúry, politických a kultúrnych dejín antického staroveku a antickej tradície (latinská medievalistika, neolatinistika, byzantské štúdiá). Do rámca štúdia sú zahrnuté aj základy modernej gréčtiny.

Štúdium klasickej filológie tak umožňuje ponoriť sa v jazyku originálu napr. do prvých literárnych diel európskej kultúry, homérskych eposov Ilias a Odysea, do antickej historiografie (Hérodotos, Tacitus), filozofie (Platón, Aristotelés, Seneca), rečníctva (Démosthenés, Cicero), drámy či poézie (Aischylos, Sofoklés, Euripidés, Ovidius, Vergilius), ale aj do textov Biblie a cirkevných otcov (Augustín). Pri štúdiu antickej tradície sa študenti zas môžu zoznámiť byzantskou gréckou kultúrou, ktorej vďačíme za Cyrila a Metoda, s kultúrou latinského stredoveku, jej nápismi, kronikami a listinami, budú mať možnosť skúmať myšlienky a diela najvýznamnejších svetových i slovenských vzdelancov novoveku, najmä obdobia renesancie, humanizmu a baroka (Erazmus, Petrarca, Martin Rakovský), ktorí písali po latinsky, práve v duchu antických tradícií. 

 

Pre uchádzačov a študentov

Klasické jazyky

Klasická filológia (ŠP Klasické jazyky), odbor so stáročnou tradíciou, skúma antické dedičstvo ako jeden zo základných kameňov európskej civilizácie. Čítať v origináli Homéra, Hérodota, Platóna, Caesara, Cicerona či Senecu, môcť sa ponoriť do posolstva Nového zákona v jeho pôvodnom znení, rozumieť tomu, čo píšu byzantské rukopisy, stredoveké kroniky či stovky latinských nápisov všade vôkol nás, spoznať početné pamiatky nášho bohatého, až do 19. storočia siahajúceho latinského kultúrneho dedičstva, a z tejto krásy a nadčasových hodnôt vedieť potom kus odovzdať aj iným, to je niečo, čo vie dať ľudskému životu zmysel a nový, hlbší rozmer.


Momentálne sa otvára iba Bc. štúdium v tomto odbore. Bližšie informácie TU.

<output>Klasická filológia, odbor so stáročnou tradíciou, skúma antické dedičstvo ako jeden zo základných kameňov európskej civilizácie. Čítať v origináli Homéra, Hérodota, Platóna, Caesara, Cicerona či Senecu, môcť sa ponoriť do posolstva Nového zákona v jeho pôvodnom znení, rozumieť tomu, čo píšu byzantské rukopisy, stredoveké kroniky či stovky latinských nápisov všade vôkol nás, spoznať početné pamiatky nášho bohatého, až do 19. storočia siahajúceho latinského kultúrneho dedičstva, a z tejto krásy a nadčasových hodnôt vedieť potom kus odovzdať aj iným, to je niečo, čo vie dať ľudskému životu zmysel a nový, hlbší rozmer. </output>

Podrobné informácie TU.


<output>podrobné informácie TU</output>

<output>

Klasická filológia, odbor so stáročnou tradíciou, skúma antické dedičstvo ako jeden zo základných kameňov európskej civilizácie. Čítať v origináli Homéra, Hérodota, Platóna, Caesara, Cicerona či Senecu, môcť sa ponoriť do posolstva Nového zákona v jeho pôvodnom znení, rozumieť tomu, čo píšu byzantské rukopisy, stredoveké kroniky či stovky latinských nápisov všade vôkol nás, spoznať početné pamiatky nášho bohatého, až do 19. storočia siahajúceho latinského kultúrneho dedičstva, a z tejto krásy a nadčasových hodnôt vedieť potom kus odovzdať aj iným, to je niečo, čo vie dať ľudskému životu zmysel a nový, hlbší rozmer.

Štúdium klasických jazykov sa sústre

</output>

<output>

Klasická filológia, odbor so stáročnou tradíciou, skúma antické dedičstvo ako jeden zo základných kameňov európskej civilizácie. Čítať v origináli Homéra, Hérodota, Platóna, Caesara, Cicerona či Senecu, môcť sa ponoriť do posolstva Nového zákona v jeho pôvodnom znení, rozumieť tomu, čo píšu byzantské rukopisy, stredoveké kroniky či stovky latinských nápisov všade vôkol nás, spoznať početné pamiatky nášho bohatého, až do 19. storočia siahajúceho latinského kultúrneho dedičstva, a z tejto krásy a nadčasových hodnôt vedieť potom kus odovzdať aj iným, to je niečo, čo vie dať ľudskému životu zmysel a nový, hlbší rozmer.

Štúdium klasických jazykov sa sústre

</output>

<output>Klasická filológia, odbor so stáročnou tradíciou, skúma antické dedičstvo ako jeden zo základných kameňov európskej civilizácie. Čítať v origináli Homéra, Hérodota, Platóna, Caesara, Cicerona či Senecu, môcť sa ponoriť do posolstva Nového zákona v jeho pôvodnom znení, rozumieť tomu, čo píšu byzantské rukopisy, stredoveké kroniky či stovky latinských nápisov všade vôkol nás, spoznať početné pamiatky nášho bohatého, až do 19. storočia siahajúceho latinského kultúrneho dedičstva, a z tejto krásy a nadčasových hodnôt vedieť potom kus odovzdať aj iným, to je niečo, čo vie dať ľudskému životu zmysel a nový, hlbší rozmer. </output>

<output>Klasická filológia, odbor so stáročnou tradíciou, skúma antické dedičstvo ako jeden zo základných kameňov európskej civilizácie. Čítať v origináli Homéra, Hérodota, Platóna, Caesara, Cicerona či Senecu, môcť sa ponoriť do posolstva Nového zákona v jeho pôvodnom znení, rozumieť tomu, čo píšu byzantské rukopisy, stredoveké kroniky či stovky latinských nápisov všade vôkol nás, spoznať početné pamiatky nášho bohatého, až do 19. storočia siahajúceho latinského kultúrneho dedičstva, a z tejto krásy a nadčasových hodnôt vedieť potom kus odovzdať aj iným, to je niečo, čo vie dať ľudskému životu zmysel a nový, hlbší rozmer. </output>

Grécky jazyk a kultúra (v kombinácii)

Študijný program grécky jazyk a kultúra otvára dvere k poznaniu diel autorov takých zvučných mien, ako sú Homér, Platón, Aristoteles, Hérodotos, či Sofoklés, umožňuje ponoriť sa do kresťanských diel, ktoré boli napísané v gréčtine, ako napr. Nový zákon, a prenikať do byzantskej gréckej kultúry, z ktorej vzišli významné osobnosti, ako sú sv. Cyril a Metod.

Bakalárske štúdium programu Grécky jazyk a kultúra (1. stupeň) v rámci študijného odboru Filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo sa zameriava na jazykovú prípravu v starovekej gréčtine, čítanie, výklad a preklad pôvodných, klasických gréckych textov; na prípravu vo vybraných disciplínach, ako sú antická grécka a rímska literatúra, politické a kultúrne dejiny antického staroveku, antická mytológia, topografia antického sveta, ale aj základy novogréckeho jazyka. Nevyhnutnou súčasťou uvedenia do sveta antickej kultúry a jej dedičstva je aj osvojenie si základov druhého klasického jazyka, latinčiny. Súčasťou štúdia sú aj odborné predmety z oblasti literárnej vedy a jazykovedy.

Bližšie informácie k Bc. štúdiu TU.

Podrobné informácie TU.


Magisterské štúdium
programu Grécky jazyk a kultúra (2. stupeň) v rámci študijného odboru Filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo prehlbuje  teoretické  a praktické jazykové a prekladateľské kompetencie získané počas štúdia na prvom stupni v danom alebo príbuznom študijnom programe. Prednostne je zamerané na prácu s textami umeleckého charakteru a na zvládnutie štandardných kreatívnych prekladateľských stratégií.

Bližšie informácie k Mgr. štúdiu TU.

Podrobné informácie TU

 

<output>Momentálne sa otvára iba Bc. štúdium v tomto odbore. Bližšie informácie TU.</output>

<output>Momentálne sa otvára iba Bc. štúdium v tomto odbore. Bližšie informácie TU.</output>

Podrobné informácie TU.

<output>

Študijný program grécky jazyk a kultúra otvára dvere k poznaniu diel autorov takých zvučných mien, ako sú Homér, Platón, Aristoteles, Hérodotos, či Sofoklés, umožňuje ponoriť sa do kresťanských diel, ktoré boli napísané v gréčtine, ako napr. Nový zákon, a prenikať do byzantskej gréckej kultúry, z ktorej vzišli významné osobnosti, ako sú sv. Cyril a Metod.

Na bakalárskom stupni sa štúdium zameriava na jazykovú prípravu v starovekej gréčtine, čítanie, výklad a preklad pôvodných, klasických gréckych textov; na prípravu vo vybraných disciplínach, ako sú antická grécka a rímska literatúra, politické a kultúrne dejiny antického staroveku, antická mytológia, topografia antického sveta, ale aj základy novogréckeho jazyka. Nevyhnutnou súčasťou uvedenia do sveta antickej kultúry a jej dedičstva je aj osvojenie si základov druhého klasického jazyka, latinčiny. Súčasťou štúdia sú aj odborné predmety z oblasti literárnej vedy a jazykovedy.

</output>

Latinský jazyk a kultúra (v kombinácii)

Študijný program Latinský jazyk a kultúra otvára dvere k poznaniu diel autorov takých zvučných mien, ako sú Cicero, Caesar, Vergilius či Ovidius, umožňuje ponoriť sa do kresťanských diel, ktoré boli napísané v latinčine, vovádza do tajomstiev stredovekých listín, učí rozumieť tomu, čo hovoria latinské nápisy všade vôkol nás a umožňuje spoznať početné pamiatky nášho bohatého, až do 19. storočia siahajúceho latinského kultúrneho dedičstva.

Momentálne sa Bc. štúdium neotvára.

Podrobné informácie TU.


Všeobecné informácie o prijímacom konaní na Bc. štúdium na FiF UK


Kontakt

Doc. Mgr. Ľudmila Eliášová Buzássyová, PhD. (ludmila.buzassyova@uniba.sk)
Doc. Mgr. Jana Grusková, PhD. (jana.gruskova@uniba.sk)