Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

grécky jazyk a kultúra

Študijný odbor: filológia, so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Štúdium programu Grécky jazyk a kultúra (2. stupeň) v rámci študijného odboru Filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo prehlbuje  teoretické  a praktické jazykové a prekladateľské kompetencie získané počas štúdia na prvom stupni v danom alebo príbuznom študijnom programe. Prednostne je zamerané na prácu s textami umeleckého charakteru a na zvládnutie štandardných kreatívnych prekladateľských stratégií.

V rámci predmetov spoločného základu študent získava rozširujúce poznatky z oblasti translatológie, lingvistiky a literárnej vedy, ktoré potom realizuje v predmetoch svojej jazykovej špecializácie – starovekej gréčtiny. Získané vedomosti z dejín, kultúry a literatúry tvorivo využíva pri interpretácii a analýze literárnych diel s cieľom ich lepšieho pochopenia v prekladateľsky orientovaných kurzoch.

Povinné predmety magisterského študijného programu zahŕňajú prekladové cvičenia a semináre prednostne zamerané na prácu s pramennými textami z oblasti poézie a prózy klasického obdobia gréckeho jazyka (Grécky seminár: dráma, Grécky seminár: historici, Grécky seminár: rečníci). Kvalitatívnou pridanou hodnotou je práca s pôvodnými pramennými prekladovými textami z najbližšie kultúrnohistoricky prepojeného jazyka, latinčiny. V povinne voliteľných predmetoch si študenti môžu ďalej prehlbovať svoje prekladateľské zručnosti v práci s pramennými textami. Môžu sa zoznámiť s gréckou filozofickou spisbou a s textami Svätého písma v gréckej koiné, alebo si rozvíjať teoretickolingvistické kompetencie s dôrazom na historický a komparatívny aspekt a spoznať grécke dialekty. Získať môžu taktiež literárnohistorické poznatky z rôznych oblastí antických tradícií: antického náboženstva, filológie latinského stredoveku, novolatinského písomníctva v Európe a na Slovensku, apod.

Absolvent magisterského stupňa študijného programu Grécky jazyk a kultúra má solídne teoretické základy i filologické zručnosti potrebné na začatie profesionálnej prekladateľskej práce v oblasti umeleckého i odborného prekladu diel z rôznych období vývoja starovekej gréčtiny a po grécky písanej kultúry. Absolvent je povolaný na prácu tam, kde sa rieši problematika kultúrnej kontinuity európskej a v jej rámci  slovenskej.  Získané filologické vedomosti je schopný aplikovať aj ako pracovník v rôznych inštitúciách, ako sú vedecké ústavy, knižnice, archívy, redakcie, galérie, múzeá, ale aj v organizáciách štátnej a verejnej správy.

Na magisterský stupeň študijného programu Grécky jazyk a kultúra budú v nasledujúcom akademickom roku prijímaní uchádzači bez vykonania prijímacej skúšky, podľa poradia zostaveného na základe hodnoty dosiahnutého váženého študijného priemeru za absolvované profilové kurzy, ktoré predstavujú základ bakalárskeho študijného programu, na ktorý nadväzuje magisterský študijný program.

Profilové predmety: Grécky jazyk 2, Grécky jazyk 3, Grécka syntax 1