Granty

Aktuálne projekty, ktoré sa realizujú na Katedre psychológie:

 

 

Názov projektu: Sociálne procesy pri autizme a schizofrénii

Obdobie riešenia projektu: 2021-2024

Grantová schéma: APVV

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

Ciel projektu: Výskumný projekt SPAS sa zameriava na skúmanie sociálnych procesov (afiliácia, komunikácia a sociálna kognícia) a ich dysfunkcie pri autizme a schizofrénii. Projekt je založený na princípe Research Domain Criteria (RDoC) a má výrazný interdisciplinárny charakter, prepája a využíva výskumné nástroje klinickej psychológie, psychiatrie, molekulárnej biológie a neurofyziológie. Cieľom je sériou výskumných štúdií a experimentov identifikovať psychologické a biologické mechanizmy zodpovedné za poruchy sociability pri autizme a schizofrénii. Vo výskume budeme zbierať dáta pomocou sebaposudzovacích metód, hodnotenia správania v sociálnych situáciách, eye - tracking, dlhodobého experience sampling, ale aj fyziologických ukazovateľov aktivity sympatika (pulz a vodivosť kože) a pomocou analýzy salivárnych hormónov (testosterón, oxytocín, kortizol, estradiol). Inovatívnosť projektu spočíva v kombinácii momentálnych a časozberných sledovaní, ako aj v paralelnom zbere dát u ľudí a laboratórnych zvierat. Plánované animálne modely sú analogické k analýzam z humánnych štúdií a umožnia vyhodnotiť kauzálne súvislosti pri neuroendokrinnej regulácii sociálneho správania. Projekt tak môže prispieť aj k identifikácii prípadných nových terapeutických cieľov.

 

Názov projektu: Psychologické a biologické koreláty adaptívneho správania u detí s poruchami autistického spektra v interdisciplinárnom náhľade

Obdobie riešenia projektu: 2021-2024

Grantová schéma: APVV

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD. (LF UK)

Zodpovedný riešiteľ za FiF UK: Mgr. Margaréta Hapčová, PhD.

Spoluriešitelia: Mgr. Diana Demkaninová PhD., Mgr. Daniela Turoňová, PhD., Mgr. Barbora Malík

Ciel projektu: Poruchy autistického spektra (PAS) sú neurovývinové ochorenia, definované celoživotným narušením sociálnej interakcie, komunikácie a stereotypným správaním a záujmami. Vzhľadom na závažnosť prejavov, stúpajúci výskyt a absenciu kauzálnej terapie sa považujú za závažný medicínsky a spoločenský problém. Etiológia je objasnená iba čiastočne, predpokladá sa účasť genetických a environmentálnych faktorov. Nie je známy žiadny biomarker PAS, diagnostika spočíva v komplexnom vyšetrení na interprofesijnom princípe, kde významnú úlohu zohráva psychologické vyšetrenie. Projekt sa zameriava na výskum adaptívneho správania a kognitívnych schopností jedincov s PAS, ktorých posúdenie bude súčasťou diagnostického postupu v pripravovanej novej revízií Medzinárodnej klasifikácie chorôb MKCH-11. Sústreďuje sa tiež na skúmanie súvislostí medzi psychologickými a biologickými aspektmi so zámerom odhaliť biologické koreláty psychologických charakteristík PAS, identifikovať možné patomechanizmy a potenciálne biomarkery PAS.

Medzi hlavné ciele projektu patrí:

- Identifikovať vývinovú trajektóriu adaptívneho správania u detí s PAS s prihliadnutím na vek, pohlavie, závažnosť základnej symptomatológie PAS a exekutívne funkcie.

- Analyzovať medzipohlavné rozdiely v triáde jadrových príznakov PAS a v adaptívnom správaní. Zhodnotiť silné a slabé stránky u dievčat s PAS, identifikovať možné kompenzačné mechanizmy u dievčat a PAS.

- Sledovať spektrum biologických ukazovateľov u osôb s PAS s predpokladanou úlohou v patomechanizmoch a ich asociácie s psychologickými ukazovateľmi: črevnú mikrobiotu a zápal, poruchy spánku a ich markery, genetické, metabolické a hormonálne faktory PAS. - Identifikovať vývinovú trajektóriu adaptívneho správania u detí s typickým vývinom s prihliadnutím na exekutívne funkcie, vek a pohlavie.

- Overiť psychometrické parametre slovenskej verzie diagnostického nástroja Vineland Adaptive Behaviour Scale 3 (VABS 3) u slovenských detí z bežnej populácie.

 

Názov projektu: Psychologické a psychofyziologické zmeny pri pobyte v Chamber REST

Obdobie riešenia projektu: 2021-2024

Grantová schéma: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Spoluriešitelia:  Mgr. Petra Soláriková, PhD., Mgr. Jakub Rajčáni, PhD., Mgr. Simona Vytykáčová

Ciel projektu: Chamber REST (restricted environmental stimulation technique/technika obmedzenej vonkajšej stimulácie) je založená na senzorickej a sociálnej deprivácii. Táto metóda využívajúca najmä tmu a ticho poskytuje priestor na pozorovanie vlastných psychických prejavov, relaxáciu a regeneráciu. Vďaka svojim špecifikám má veľký terapeutický potenciál. V projekte plánujeme preskúmať potenciálne prínosy krátkodobého pobytu na niekoľko hodín, ktorá môže byť prospešná pre ľudí s vyšším distresom, nižšou kvalitou spánku a i. Našim cieľom je monitorovať psychologické a biologické zmeny súvisiace s pobytom v Chamber REST. Zameriame sa na kvalitu spánku, prežívaný stres a kognitívny výkon. Okrem subjektívnych výpovedí budeme analyzovať aj objektívne somatické markery ako kortizol, variabilitu srdcovej frekvencie (HRV), elektrodermálnu aktivitu (EDA) a melatonín. Vďaka kontrolovanému prostrediu vieme lepšie pochopiť mechanizmu hormonálnych zmien v súvislosti s aktuálnym prežívaním a zistiť efekt krátkodobej senzorickej deprivácie.

 

Názov projektu: Temné stránky používania informačných technológií: dôsledky technologického stresu na pracovný well-being a produktivitu

Obdobie riešenia projektu: 2021-2023

Grantová schéma: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.

Spoluriešitelia: doc. PhDr. Eva Rošková, PhD., PhDr. Martin Jakúbek, PhD.

Ciel projektu: Masívne používanie informačných technológií (ďalej IT) sa stáva imperatívom vo väčšine pracovných oblastí, naprieč profesiami a typmi organizácií. Cieľom projektu je analyzovať temné stránky používania IT a overiť modely vplyvov IT stresorov a osobnostných premenných ako zmierňovacích mechanizmov na „pozitívny pracovný well-being“ - pracovné postoje (angažovanosť, záväzok) a správanie (produktivita, výkon), ako aj na prežívanie stresu (buronout), úmysel odísť z organizácie. Teoretickým východiskom je heuristický model pracovných požiadaviek a zdrojov (Job demands - resources model; JDR) a teória copingu. Plánované sú dva metodologické prístupy: kvalitatívny (pološtruktúrované interview) a kvantitatívny. Výskumné výsledky budú prínosom pre oblasť teórie (fenomén technostresu v modeli JDR), výskumu (overenie nových nástrojov merania technostresu), manažérskej praxe (identifikácia spôsobov zmierňujúcich dopady technostresu na zamestnancov).

 

Názov projektu: Rozvoj výučby štatistických metód a praktík otvorenej vedy v spoločenských vedách

Obdobie riešenia projektu: 2021 - 2023

Grantová schéma: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

Spoluriešitelia: Mgr. Daniela Turoňová, PhD.

Ciel projektu: V posledných desiatich rokoch sa čoraz väčší dôraz kladie na replikovateľnosť a reprodukovateľnosť ako na nevyhnutné atribúty empirického výskumu. Takzvaná replikačná kríza (v súčasnosti skloňovaná najmä v psychologickom výskume) poukázala tiež na krízu metodologickú a štatistickú, keďže nízka replikovateľnosť súvisí s nedostatočnou transparentnosťou vo výskume, s prílišným spoliehaním sa na testovanie nulových hypotéz (NHST), ako aj výskytom problematických výskumných praktík (questionable research practices – QRP), ktoré často súvisia práve s nesprávnym pochopením povahy NHST. Ak sa od nastupujúcej generácie výskumníkov v spoločenských vedách očakáva, že budú produkovať replikovateľný a reprodukovateľný výskum, je potrebné aby ich vzdelávanie reflektovalo aktuálne trendy aj tzv. otvorenej vedy. Domnievame sa, že práve dostupnosť informácií a vzdelávanie mladých vedeckých pracovníkov sú kľúčom k zmene vedeckej kultúry aj na Slovensku. Cieľom tohto projektu je preto diseminácia aktuálnych štatisticko-metodologických poznatkov a princípov otvorenej vedy primárne (no nie výlučne) medzi výskumníkov a študentov spoločenskovedných odborov, prostredníctvom troch vzájomne prepojených aktivít: 1) realizácie vzdelávacích workshopov; 2) vytvorením webstránky pre rozširovanie informácií, návodov, odkazov, a priestoru pre širšiu diskusiu a tzv. networking; 3) vytvorením ucelených výučbových materiálov z oblasti štatistiky a kvantitatívnej metodológie, ktoré budú reflektovať princípy otvorenej vedy s použitím voľne dostupných softvérových riešení

 

Názov projektu: Inovatívne edukačné materiály reflektujúce deti s typickým a atypickým vývinom

Obdobie riešenia projektu: 2019 - 2022

Grantová schéma: Nadácia Tatra banky

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Margaréta Hapčová, PhD.

Spoluriešitelia:  

Katedra psychológie FiF UK: PhDr. Ľubica Konrádová, PhD; Mgr. Diana Demkaninová, PhD; Mgr. Barbora Malík, Mgr. Eva Smolejová

Iné pracoviská:

Mgr. Kamila Urban, PhD, Institut vzdělávání a poradenství, Česká zemědělská univerzita, Praha, Česká republika

Mgr. Diana Čelárová, PhD, Akademické centrum pre výskum Akademické centrum pre výskum autizmu, Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského, Bratislava

Mgr. Zuzana Plavčanová, PhD., NÚDCH a Lekárka fakutla Univerzity Komenského v Bratislave

Ciel projektu: Príprava a vypracovanie edukačných materiálov pre skvalitnenie teoretickej a praktickej prípravy študentov od bakalárskeho stupňa psychológie až po špecializačné štúdium klinickej psychológie. Materiály priblížia vybrané charakteristiky a fenomény týkajúce sa vývinu motoriky, kognitívnych schopností, sociálnych a emočných zmien v rôznych obdobiach, ktoré sú typické pre zdravú populáciu. Edukačné materiály taktiež poskytnú poznatky o  atypickom vývine, odchýlkach, neurovývinových a emočných poruchách, a zároveň spôsobe, ako sa klinicky hodnotia. Súčasťou edukačných materiálov bude séria videí a kazuistík, ktoré budú študentom približovať deti vo veku 0-10 rokov. V metodike budú použité prvky „problem-based learning“.  Materiály budú obsahovať video, odborný text ku každej oblasti, návrhy pre vyučujúceho na aktivity so študentmi. Kazuistiky sa budú dať použiť na trénovanie diferenciálnej diagnostiky a návrhov diagnostických postupov. Ich náročnosť a komplexnosť bude závisieť od stupňa štúdia.

 

Názov projektu: Paranoja ako transdiagnostický konštrukt: psychologické mechanizmy a neurobiologické koreláty

Obdobie riešenia projektu: 2019-2022

Grantová schéma: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Michal Hajdúk, PhD.

Spoluriešitelia:

doc. Mgr. Anton Heretik Jr., PhD., Mgr. Daniel Dančík, Mgr. Viktor Svetský

Ciel projektu: Projekt sa zameriava na paranoju ako významný transdiagnostický <wbr />symptóm vyskytujúci sa naprieč rôznymi psychickými poruchami. Paranoja má závažný dopad na kvalitu interpersonálnych vzťahov a predstavuje jeden z najvýznamnejších rizikových faktorov konverzie do psychózy. Projekt inovatívne vychádza logiky Research Domain Criteri<wbr />a (RDoC) a súčasných kognitívnych modelov perzekučných bludov. Cieľom projektu je identifikovať spoločné a špecifické mechanizmy paranoidnej ideácie naprieč kontinuom norma – patológia a  naprieč diagnostickými kategóriami. Do výskumu budú zaradení pacienti so schizofréniou, afektívnymi a úzkostnými poruchami. Pri komplexnom posúdení prediktorov a <wbr />mechanizmov paranoidných presvedčení sa zameriame na sebaposúdenie, reálne správanie a dopad na medziľudské vzťahy a taktiež neurobiologic<wbr />ké koreláty. V projektu sú použité viaceré nové metódy a paradigmy výskumu, ktoré doposiaľ v našich podmienkach neboli použité.

 

Názov projektu: Analýza efektivity psychofyziologických metód na optimalizáciu stresovej reakcie s dôrazom na kvalitu spánku

Obdobie riešenia projektu: 2019-2022

Grantová schéma: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petra Soláriková, PhD.

Spoluriešitelia:

doc. PhDr. Igor Brezina, CSc., Mgr. Daniela Turoňová, PhD., Mgr. Jakub Rajčáni, Mgr. Silvia Blahunková

Ciel projektu: V projekte sa plánujeme venovať hlbšej analýze špecifických procesov na psychickej aj somatickej úrovni, ktoré prebiehajú pri psychofyziologických metódach redukcie stresovej reakcie (HRV feedback, autogénny tréning a i.). Vyhodnotíme efekt jednotlivých foriem intervencií, na základe psychofyziologických parametrov, osobnostných čŕt a subjektívneho prežívania stresu, v stresových i pokojových podmienkach. Zameriavame sa na analýzu kvality spánku prostredníctvom variability srdcovej frekvencie, subjektívneho hodnotenia a chronotypu vo vzťahu k stresovej reaktivite.

 

Názov projektu: Rekonceptualizovaný model záväzku v pracovnom kontexte: individuálne a organizačné súvislosti.

Obdobie riešenia projektu: 2018-2020

Grantová schéma: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.

Spoluriešitelia:

doc. PhDr. Eva Rošková, PhD., PhDr. Martin Jakúbek, PhD., Mgr. Jana Lišková,

Ciel projektu: Projekt je zameraný na analýzu a reflexiu rekonceptualizovaného jednodimenzionálneho tzv. „target-free“ záväzku v organizačnom kontexte (Klein et al. 2014). Cieľom projektu je identifikovať individuálne a organizačné faktory, ktoré prispievajú najprv k utváraniu objektovo relevantných kognitívnych a afektívnych stavov a následne k vytvoreniu záväzku k vybraným typom objektov (napr. práca, organizácia, kariéra). Metodologickým cieľom projektu je overiť konštruktovú validitu nástroja na meranie záväzku voči konkrétnym pracovným a organizačným objektom (KUT; Klein et al. 2014) testovaním asociácií medzi jednodimenzionálnym konceptom záväzku a ďalšími, objektovo kongruentnými psychologickými stavmi a postojmi. Implikácie navrhovaného výskumného projektu spočívajú v konceptuálnom ujasnení viacvýznamového konštruktu záväzku a v overení nástroja na meranie záväzku voči konkrétnym pracovným a organizačným objektom v dynamicky sa meniacom prostredí.

 

Názov projektu: Metodika práce pre školských psychológov pracujúcich v školách a školských zariadeniach

Obdobie riešenia projektu: 2018-2020

Grantová schéma: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Gabriela Herényiová, PhD.

Spoluriešitelia: 

Mgr. Lucia Sabová, PhD., Mgr. Diana Demkaninová, PhD., Mgr. Radoslav Blaho, PhD.

Ciel projektu: Školský psychológovia sú jedným z dôležitých článkov výchovno- vzdelávacieho procesu, pracujú priamo v školách a školských zariadeniach a medzi ich ústredné činnosti patrí odborná pomoc deťom, poskytovanie informácií a poradenských služieb zákonným zástupcom žiakov, pedagógom a vedeniu školy. Hlavné činnosti, ktoré vykonáva školský psychológ v školách vyplývajú z § 20 Z.z. 317/2009. Pracovná náplň a konkrétne kompetencie sú však závislé od typu školy (materská, základná, stredná, športové gymnázium atď.), na ktorej je školský psychológ v pracovnom pomere. Odborná literatúra pojednáva o kompetenciách školských psychológov ale neponúka školským psychológom postupy a plány ako pracovať v konkrétnych situáciách. Cieľom tohto projektu je vypracovanie metodiky práce školského psychológa, ktorá by napomohla zjednotiť postupnosť riešenia poradenských, diagnostických, preventívnych a krízových situácií v škole.

 

Názov projektu: Identifikácia psychických a somatických markerov v súvislosti s vulnerabilitou na stres a analýza efektivity psychologických intervencií

Obdobie riešenia projektu: 2018-2022

Grantová schéma: APVV

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Spoluriešitelia: 

Mgr. Petra Soláriková, PhD., Mgr. Daniela Turoňová, PhD., Mgr. Jakub Rajčáni, Mgr. Silvia Blahunková, PhDr. Katarína Ludrovská, PhD., Biomedicínske centrum SAV - Ústav experimentálnej endokrinológie

Ciel projektu: Projekt sa zameriava na vytvorenie čo najkomplexnejšieho modelu vulnerability na stres, na základe širokej analýzy všetkých relevantných psychických a somatických ukazovateľov stresu- Plánuje identifikáciu maladaptívnej stresovej reaktivity, ktorá sa manifestuje alostatickým preťažením, v podobe hyper-reaktivity alebo hypo-reaktivy na stresové podnety. Jedným z cieľov je nájdenie optimálneho spôsobu hodnotenia kumulatívne skóre rizika alostatického preťaženia, prostredníctvom vyhodnotenia biomarkerov (kardiovaskulárne, neuroendokrinné, metabolické, zápalové) a psychologických parametrov (emocionálne, osobnostné, kognitívne). Výskum sa orientuje na ľudí s rizikom zvýšenej vulnerability na stres ako v zdravej populácii, tak aj pri rizikových somatických stavoch, s perspektívou hlbokého porozumenia jednotlivým procesom v kontexte zmenenej stresovej reakcie. Výrazným zameraním projektu je komplexita a integrácia poznatkov pre vytvorenie modelu vulnerability na stres. Originálnym prínosom projektu je vytvorenie precízneho skupinového stresového protokolu, skúmanie kvality spánku cez monitoring EKG, či rozvoj nových metodík analýzy hormónov vo vlasoch a slinách pre detekciu chronického stresu.

 

Názov projektu: Psychofyziologické aspekty zdravia a detekcia kognitívnych deficitov v kontexte stresových podmienok

Obdobie riešenia projektu: 2017 - 2020

Grantová schéma: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Spoluriešitelia: 

Mgr. Petra Soláriková, PhD., Mgr. Daniela Turoňová, PhD., Mgr. Silvia Mlynčeková, Mgr. Jakub Rajčáni, Lekárska fakulta UK

Ciel projektu: Projekt je zameraný na hĺbkovú analýzu psychických a fyziologických procesov, ktoré sa významne podieľajú na zmenách stresových systémov. Cieľom výskumu je komparácia subjektívneho prežívania stresu s objektívnymi markermi, porovnanie precíznych stresových laboratórnych protokolov so stresovými podmienkami v prirodzenom prostredí. Vytvorenie stresového profilu na základe funkcie autonómneho nervového systému a HPA osi, identifikácia kognitívnych deficitov, u ľudí s rizikom zvýšenej vulnerability na stres, s ohľadom na pohlavie, stresové podmienky (osobnosť, somatické ochorenie) a následné vytvorenie návrhu na zvýšenú úroveň koherencie nežiaduceho stavu alostázy resp.pasivity, prostredníctvom biofeedbacku.

 

Názov projektu: Rozvoj a inovácia vzdelávania biopsychológie na Slovensku

Obdobie riešenia projektu: 2017 - 2019

Grantová schéma: KEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Spoluriešitelia:  

Mgr. Petra Soláriková, PhD., Mgr. Daniela Turoňová, PhD., Mgr. Silvia Mlynčeková, Mgr. Jakub Rajčáni, prof. PharmDr. Daniela Ježová, DrSc., RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD., prof. MUDr. Daniela Ostatníková, CSc.

<output>RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.</output>

Ciel projektu: Projekt je zameraný na oblasť rozvoja a inovácie vzdelávania biopsychológie na Slovensku. Má interdisciplinárny charakter v podobe prepojenia psychológie a biologických vied. Jeho cieľom je skvalitnenie výučby biopsychológie prostredníctvom vytvorenia komprehenzívnej koncepcie toho kurzu a následného vydania doposiaľ absentujúcej vysokoškolskej učebnice z tejto oblasti. Pri tvorbe tejto učebnice budeme inšpirovaní aj zisteniami intenzívnej vedeckej spolupráce medzi Katedrou psychológie FiF UK v Bratislave a partnerskými univerzitami v Drážďanoch a Amsterdame. 

 

Názov projektu: Štandardizácia neuropsychologickej batérie NEUROPSY na slovenskej populácii

Obdobie riešenia projektu: 2016 - 2020

Grantová schéma:  APVV

Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Anton Heretik, CSc.

Spoluriešitelia: PhDr. Michal Hajdúk, PhD., doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., Mgr. Viera Cviková, PhD., PhDr. Martin Jakubek, PhD.

Ciel projektu: Projekt NEUROPSY je príspevkom k rozvoju stavu neuropsychologickej diagnostiky na Slovensku, v rámci ktorej chýba štandardizovaná neuropsychologická testová batéria. Projekt vytvára a overuje neuropsychologickú batériu zameranú na diagnostiku širokého záberu porúch kognitívnych funkcií so špecifickým dôrazom na diagnostiku ľahkej kognitívnej poruchy a demencie. Prínos spočíva najmä v zlepšení kvality diagnostického procesu a umožnení skorej diagnostiky ochorení s kognitívnou symptomatikou, s využiteľnosťou výsledkov v interdisciplinárnej spolupráci. Vďaka podrobnému mapovaniu kognitívneho profilu môže umožniť detailnejšie zacielenie intervencie a taktiež identifikáciu zmien kognitívnych funkcií, čím je využiteľná v ďalších výskumných projektoch. Poskytuje aj ďalšie konkrétne výstupy pre výskum aj prax – publikácie a manuály s odporúčaniami pre diagnostický proces demencie, databázu anonymných dát pre výskumníkov k tvorbe kontrolných súborov a vytvorenie elektronickej aplikácie vybraných testov.

 

Názov projektu: Informačné správanie človeka v digitálnom priestore

Obdobie riešenia projektu: 2016 - 2020

Grantová schéma: APVV

Zodpovedná riešiteľka: Prof. Ing. Mária Bieliková, PhD., STU v Bratislave, Fakulta informatiky a informčných technológii

Spoluriešitelia:  

Katedra psychológie FiF UK: doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD., doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., Mgr. Daniela Turoňová, PhD., Mgr. Viktor Svetský, Katedra knižničnej a informačnej vedy  

Ciel projektu: Skúmať nové fenomény informačného správania človeka a priniesť nové poznatky spojené so správaním sa človeka v digitálnych priestoroch, v kontexte rôznych situácií, typov zariadení a technológií pre zber a poskytovanie informácií s využitím najnovších poznatkov v oblasti sociálnych a behaviorálnych vied. Našou ambíciou je prispieť k riešeniu všadeprítomného problému "stratených používateľov", ktorý má v súčasnosti celosvetový rozmer. Navrhnúť a verifikovať nové modely vystihujúce správanie ľudí v digitálnych priestoroch. Navrhnúť a verifikovať nové metódy získavania a analyzovania implicitnej spätnej väzby, predikcie informačného správania človeka založené na navrhnutých modeloch tak, aby umožnili pokrok v zefektívňovaní aktivít ľudí v digitálnych priestoroch (najmä prostredníctvom personalizovanej navigácie a rôznych foriem vizualizácie digitálneho priestoru).

 

Projekty, ktoré sa v minulosti realizovali na Katedre psychológie:

 

Názov projektu: Osobnosť ako zdroj reziliencie i rizika u chronicky chorých pacientov

Obdobie riešenia projektu: 2016 - 2018

Grantová schéma: VEGA

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Barbora Mesárošová, PhD.

Spoluriešitelia:  

PhDr. Katarína Ludrovská, PhD., PhDr. Ľubica Konrádová, PhD. 

Ciel projektu: Cieľom projektu bude sledovať u diabetikov účinky reziliencie a príbuzných protektívnych faktorov na glykémiu a monitorovať správanie súvisiace so starostlivosťou o seba. Očakávame, že vyššia úroveň reziliencie bude u nich pôsobiť na prekonávanie distresu, ktorý je sprievodným javom tohto ochorenia a mala by vplývať na udržiavanie priaznivého ukazovateľa glykémie Účinky reziliencie a ďalších protektívnych charakteristík osobnosti v stresogénnych situáciách budeme skúmať aj s ohľadom na výskyt atakov a možných recidív chronických kožných ochorení a zápalových ochorení čriev.

 

Názov projektu: Kognitívne, osobnostné a psychofyziologické faktory zvládania stresu v kontexte vzťahu anxiety a alergie a možnosti ich optimalizácie 

Obdobie riešenia projektu: 2013-2017

Grantová schéma: APVV

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Spoluriešitelia: 

Mgr. Petra Soláriková, PhD.,  doc. PhDr. Tatiana Taročková, CSc., Mgr. Daniela Turoňová, PhD., Mgr. Jakub Rajčáni

Ciel projektu: Projekt je zameraný na analýzu a konfrontáciu relevantných psychických a psychofyziologických ukazovateľov u alergických pacientov a u vysoko úzkostlivých jedincov vzhľadom na ich podobnosť v zmenenej reaktivite na stres. Projekt je zameraný aj na analýzu možných paralel s kognitívnymi procesmi, osobnostnými dispozíciami i emocionálnymi stavmi. Našim zámerom je aj popísať biomarkery a mechanizmy, ktoré odrážajú intenzitu psychoneuroendokrinnej odpovede alergikov i vysoko úzkostlivých jedincov v záťažových situáciách.  Projekt je riešený v spolupráci s Ústavom experimentálnej endokrinológie, SAV a Ústavom mikroelektroniky a fotoniky FEI STU. 

Predbežné výsledky projektu boli medializované v mnohých masmediálnych formách (televízia, rozhlas, denníky)

 

Názov projektu: Interaktívne experimentovanie v biopsychológii

Obdobie riešenia projektu: 2017 

Grantová schéma: Nadácia Tatra banky

Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petra Soláriková, PhD.

Spoluriešitelia:  

doc. PhDr. Igor Brezina, CSc., Mgr. Daniela Turoňová, PhD.

<output>RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.</output>

Ciel projektu: Pojekt sa zameriava na inováciu vysokoškolského vzdelávania v odbore biopsychológia, prostredníctvom aplikácie interaktívnejších metód, založených na zvýšenej praxi študentov v podmienkach kvalitne vybaveného laboratória na Katedre psychológie FiF UK. Má interdisciplinárny charakter v podobe prepojenia psychológie a biologických vied. Podporuje moderné a originálne metódy pre výučbu biologickej psychológie v internom i terénnom prostredí.

 

Názov projektu: Modely vzťahovej väzby a psychologická zmluva v kontexte organizačného správania a postojov

Obdobie riešenia projektu: 2014 - 2016

Grantová schéma: VEGA

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Milica Schraggeová, PhD.

Spoluriešitelia: 

doc. PhDr. Eva Rošková, CSc., PhDr. Ľubica Konrádová, PhD., Mgr. Filip Ambróz, Mgr. Anna Šestáková

Ciel projektu: Úspech a konkurencieschopnosť každej organizácie závisí od jej zamestnancov, najmä od ich výkonu, motivácie, angažovanosti, spokojnosti, lojality, záväzku voči organizácii a pod., teda od prosociálneho organizačného správania a postojov ku organizácii. Vzájomný vzťah medzi zamestnancom a organizáciou, najmä v súčasnej dobe globalizačných dôsledkov a neustálych zmien je dynamický a má veľa aspektov. Aktuálne výskumy v oblasti organizačného správania poukazujú na dôležitosť modelu vzťahovej väzby v dospelosti a psychologickej zmluvy ako antecedentov  prosociálneho organizačného správania. Cieľom predkladaného projektu je overiť model vysvetľujúci vzťahy medzi vybranými prediktormi  – psychologickou zmluvou, vzťahovou väzbou a ich možnými dôsledkami na spávanie na pracovisku, predstavované organizačným občianstvom (Organizational Citizenship Behavior), zámerom zotrvať v organizácii (Intention to stay)  a postojmi vyjadrenými formou troch typov organizačného záväzku (afektívny, kontinuálny, normatívny).

Názov projektu: Štrukturálne modely osobnostných a postojových prediktorov rizikového správania vodičov

Obdobie riešenia projektu: 2014 - 2016

Grantová schéma: VEGA

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.

Spoluriešitelia:

PhDr. Martin Jakubek, PhD.

Ciel projektu je: overiť individuálne, osobnostné  (Big Five & Dark Triad) a postojové prediktory (postoje, sociálne normy, vnímaná behaviorálna kontrola) rizikového správania vodičov  a pomocou štrukturálneho modelovania vytvoriť modely premenných prispievajúcich k rizikovému šoférovaniu. V nadväznosti na hlavný cieľ štúdie formulujeme nasledovné čiastkové ciele: 1. Preskúmať súvislosť medzi vybranými demografickými, osobnostnými a postojovými premennými a sebaposúdeným rizikovým správaním. 2. Preskúmať súvislosť medzi vybranými demografickými, osobnostnými a postojovými premennými a objektívnymi kritériami rizikového správania (počet nehôd a priestupkov). 3. Zistiť postoje vodičov k vybraným rizikovým formám správania, k dodržiavaniu predpisov, noriem v doprave.  4. Metódou štrukturálneho modelovania rovníc (SEM) vytvoriť modely premenných pre rizikové správanie vodičov. 5. Overiť vplyv skúmaných premenných vrátane moderátorov a mediátorov na rizikové správanie.  6. Overiť psychometrické indikátory (faktorovú štruktúru, reliabilitu) použitých metodík na výbere slovenských vodičov: Driving Behavior Questionnaire,  SD3 (dotazník narcizmu, machiavelianizmu a psychoticizmu), Postojová škála. 7. Na základe výsledkov diskutovať odporúčania pre design kampaní zameraných na bezpečnosť dopravy a prevenciu  rizikového správania vodičov.                                    

 

Názov projektu: Diskriminácia v sociálno-psychologických a spoločenských súvislostiach

Obdobie riešenia projektu: 2015 - 2016

Grantová schéma: VEGA

Zodpovedná riešiteľka: prof. PhDr. Jana Plichtová, PhD.

Spoluriešitelia:

Mgr. Vlasta Paholíková, Mgr. Alexandra Ostertágová

Ciel projektu: Projekt hľadá prepojenie medzi poznatkami psychologickej a sociologickej sociálnej psychológie, sociolingvistiky a sociálnej neurovedy s tromi cieľmi: 1. vyjasniť vzťahy medzi procesmi sociálnej kategorizácie, negatívnej stereotypizácie, diskriminácie a rasizmu, 2. využiť integrované poznatky z uvedených oblastí akademického výskumu na tvorbu originálnej metódy anti-rasistického vzdelávania a 3. overiť účinnosť takéhoto vzdelávacieho modulu.

 

Názov projektu: Monitoring a analýza psychofyziologických korelátov ako ukazovateľov emocionálnych stavov a osobnostných premenných

Obdobie riešenia projektu: 2012 - 2015

Grantová schéma: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Spoluriešitelia: 

doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., Mgr. Daniela Moskaľová, PhD., Mgr. Petra Soláriková, PhD., PhDr. Ľubica Konrádová, PhD., PhDr. Barbora Meárošová, CSc., Mgr. Silvia Harvanová, Mgr. Martin Marko, Mgr. Jakub Rajčáni, Mgr. Michal Hajdúk

Ciel projektu: Cieľom PRVEJ ČASTI  je štandardizácia novej inštrumentálnej techniky Emotiv EPOC. Tento systém predstavuje BCI (Brain-Computer Interface) rozhranie, ktoré pomocou snímania biosignálov (EEG), výrazov tváre a sledovania emocionálneho stavu probanda umožňuje na strane jednej ovládanie prvkov virtuálneho prostredia bez používania ďalších externých zariadení a na strane druhej, prostredníctvom softvérového vybavenia, snímanie a analýzu EEG. Keďže toto zariadenie na rozdiel od tradičných EEG zariadení pracuje na báze wireless prenosu dát, považujeme za nevyhnutné podrobiť ho analýze, tak po stránke technickej, ako aj softvérovej. Našou snahou bude taktiež rozšíriť a rozpracovať súčasné psychofyziologické metódy snímania a spracovania zmien teploty kože  (predovšetkým tváre) o termovíznu kameru. Cieľom DRUHEJ ČASTI  je rozšíriť možnosti diagnostických metód vybraných klinických stavov, ale aj dlhodobejších nastavení (osobnostných čŕt) prostredníctvom psychofyziologických ukazovateľov. Tu by sme sa popri využití klasických metód zameraných na posúdenie vzťahu k neurotizmu či úzkostlivosti radi zamerali na Psychobiologickú teóriu osobnosti Cloningera a spol. V klinickej oblasti sa chceme zamerať na prepojenie a využitie snímaných neurofyziologických prejavov vo vzťahu k diagnostike vybraných psychických porúch a ťažkostí, možnosti psychoterapie a intervencií s cieľom zlepšiť psychické fungovanie. Z hľadiska metodológie sa plánujeme zamerať na možnosti validizácie niektorých dotazníkových metód pomocou psychofyziologických ukazovateľov. Z hľadiska základného výskumu by sme sa chceli zamerať na preskúmanie vzťahu vybraných osobnostných čŕt a ich vplyvov na psychofyziologické zmeny s ohľadom na využitie nových bezkontaktných metód snímania neurofyziologických zmien. TRETIA ČASŤ predstavuje pokračovanie výskumu v oblastí psychofyziologických korelátov kognitívnych funkcii a emocionality (Vega 10-025-00) a jeho rozšírenie v klinickej rovine. Pozostáva z aplikovania zistení prvých dvoch častí na výskum v oblastí emocionality.

 

Názov projektu: Objektivizácia diagnostikovania hyperkinetickej poruchy ADHD v bio-psycho-sociálnom kontexte

Obdobie riešenia projektu: 2013 - 2015

Grantová schéma: VEGA

Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Gabriela Herényiová, CSc.

Spoluriešitelia: 

PhDr. Zita Rijáková, PhD., Mgr. Lucia Sabová, PhD., Mgr. Daniela Moskaľová, PhD., Mgr. Diana Demkaninová

Ciel projektu: Preskúmanie možnosti využitia biofeedbacku pri tvorbe terapeutických intervencií pri stanovení diagnózy ADHD - Príprava návrhov na EEG biofeedback na základe určenia konkrétnych deficitov u jednotlivých probandov - Preskúmanie vzťahu medzi diagnostickými metódami použitými v primárnej diagnostike a neurofyziologickými špecifikami kognitívnych profilov konkrétnych skúmaných detí - Vydanie publikácie zaoberajúcej sa limitami diagnostikovania poruchy ADHD, odporúčaniami pre prax a návrhmi intervenčných opatrení.

 

Názov projektu: Kognície a emocionalita v kontexte osobnosti a psychofyziológie

Obdobie riešenia projektu: 2010 - 2011

Grantová schéma: VEGA

Zodpovedná riešiteľka: doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Spoluriešitelia:

Mgr. Petra Soláriková, Mgr. Daniela Turoňová, PhD., PhD.doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc., PhDr. Barbora Mesárošová, PhD., doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., RNDr. Vladimír Chudý, PhD., PhDr. Ľubica Konrádová, PhD., Mgr. Petra Labudíková

Ciel projektu: Prvá časť experimentov sa realizovala formou terénneho výskumu. Cieľom bola analýza úrovne sebaúcty  v strese u ne/nezamestnaných. Nespokojní zamestnaní sa prejavili špecifickým sebahodnotením, ich sebaúcta bola znížená oproti spokojným zamestnaným, a zároveň vyššia oproti nezamestnaným.  Analyzovali sme mechanizmus rozhodovania v strese. Respondenti, ktorých v záťaži kontrafaktové myslenie brzdí pri adekvátnom riešení problémov, sa správajú maladaptívne. Druhá časť výskumu mala charakter klasického experimentu v laboratóriách (kognitívnych procesov a psychofyziológie) Katedry psychológie FiF UK, ktorý bol zameraný na kognitívny výkon (pamäť, pozornosť, vigilancia), osobnostné črty a emocionálne prejavy v podmienkach stresu s psychofyziologickými korelátmi (EDA, teplota kože, HR). Z výsledkov výskumu boli po spolupráci s Katedrou mikroelektroniky STU navrhnuté požiadavky na vývoj neinvazívneho psychofyziologického monitorovania.

 

Názov projektu: Životný štýl, reziliencia a tvorivosť slovenských adolescentov v kontexte adlerovskej psychológie

Obdobie riešenia projektu: 2011 - 2013

Grantová schéma: VEGA

Zodpovedná riešiteľka: doc PhDr. Eva Szobiová, PhD.

Spoluriešitelia:

PhDr. Katarína Ludrovská, PhD., PhDr. Ľubica Konrádová, PhD., PhDr. Barbora Meárošová, CSc.

Ciel projektu: Cieľom bolo preskúmať nosné pojmy adlerovskej psychológie v prepojení s konceptami reziliencie a tvorivosti. Teoreticko-metodologický prínos spočíval v návrhu a overení modelu súčinnosti konštruktov prostredníctvom pôvodných, adaptovaných metód na výbere slovenských adolescentov. Súčasne sa mapoval tvorivý a osobnostný potenciál a adaptívne systémy zvládania životných úloh, ktoré sú v súčasnom období spoločensko-ekonomických tranzícií konfrontované s narastajúcim rizikom zlyhania. Empiricko-výskumným cieľom bolo preskúmať, ako prispieva charakter štýlov rodičovstva, väzby medzi adolescentom a jeho blízkymi vzťahovými osobami a pozícia v rodine k životnému štýlu a reziliencii voči nepriaznivým životným podmienkam. 

 

Názov projektu: Psychophysiological collerates of psychological development and personalit

Obdobie riešenia projektu: 2007-2008

Grantová schéma: Grant Universidad Complutense, Madrid 

Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Spoluriešitelia: 

PhDr. Barbora Mesárošová, CSc., doc. PhDr. Tatiana Taročkova, CSc., doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc., PhDr. Ľubica Konrádová, CSc. 

Cieľ projektu: Recently, a problem of psychophysiological correlations of cognitive function becomes – probably also from reason of the influence of still more precise experimental technology – spotlight. We have been attracted by this problem due to its experimental clearness and interdisciplinarity. As pilot study of this work we have made experiment with children at the primary school. The results have been referred at conferences of the Slovak Psychological Society and conference of Czech Academy of Science in Brno, both in 2005. In our experiment we intend to measure selectivity of attention, “underlimen perception”, concentration, and short and long term memory, with probands being of 7, 10, 13 a 16-years of age. Along measuring the cognitive function from the aspect of age variable the following physiological parameters will be measured: EKG, EEG, skin bioelectrical activity and frequency of breathing. Concerning the fact that our experiment will include over 150 variables, and analysis of al gathered data will include over 1 500 statistically processed information, we find it necessary to decide which variables shall be processed in more details, how to proceed and description of the experiment itself and analysis of the gathered data.

 

Názov projektu: Rozvoj metodík a prístrojov neinvazívneho biomedicínskeho monitorovania a analýzy fyziologických a psychofyziologických procesov

Obdobie riešenia projektu: 2004-2006

Grantová schéma: AP 4 (zodpovedný riešiteľ: doc. Viera Stopjakova, CSc, Katedra mikroelektroniky FEI,STU)

Zodpovední riešiteľ za katedru: Brezina Igor, doc. PhDr. CSc.

Spoluriešitelia: 

PhDr. Barbora Mesárošová, CSc., doc. PhDr. Tatiana Taročková, CSc., Mgr. Peter Marnman, PhD- 

Cieľ projektu: Hlavným cieľom a predpokladaným výsledkom projektu je vývoj nového, miniaturizovaného prístroja na komplexne neivazívne meranie fyziologických charakteristík používaných pri psychofyziologických vyšetreniach. Kontinuálne snímanie takto vybraných charakteristík poskytuje dostatočné informácie pre odborníkov zaoberajúcich sa identifikáciou stresu a záťažových situácií. Neinvazívny charakter merania týchto parametrov priamo na koži a cieľ miniaturizovať meracie zariadenie si výžaduje vývoj integrovaných mikrosenzorov ako aj vývoj samotného integrovaného meracieho zariadenia. Keďze problematika detailného diagnostikovania stresu je v súčasnosti veľmi aktuálna, je reálny predpoklad, že vyvinutý prístroj bude mať široké uplatnenie nielen v oblasti aplikovanej psychológie a medicíny, ale aj v ostatných oblastiach spoločenského života.

 

Názov projektu: Rozvoj metodológie prenosných prístrojov merania psychofyziologických procesov u človeka pod vplyvom stresu

Obdobie riešenia projektu: 2007-2010

Grantová schéma: APVV (zodpovedný riešiteľ: doc. Viera Stopjakova, CSc, Katedra mikroelektroniky FEI,STU)

Zodpovední riešiteľ za katedru: Brezina Igor, doc. PhDr. CSc.

Spoluriešitelia: 

doc. PhDr. Matej Czako, CSc., Mgr. Daniela Moskáľová, PhD., Mgr. Petra Soláriková, PhD., Mgr. Peter Marman, PhD. 

Cieľ projektu: Cieľom vývoja nového, miniaturizovaného prístroja je komplexne meranie fyziologických charakteristík používaných pri psychofyziologických vyšetreniach, ktoré zahrňujú tak kožno-galvanickú reakciu, ako srdečnú frekvenciu a teplotu kože. Tieto premenné snimané cyrkadialne, počas celeho dňa, poskytnú dostatočne vhodné informácie pre odborníkov zaoberajúcimi sa stresom a záťažovými situáciami ľudí. Problematika detailneho diagnostikovania stresu je v sučasnosti výrazne aktuálna. Prístroj bude mať odoberateľov tak v oblasti aplikovanej psychológie (poradne, kliniky), ako i v oblasti základného výskumu.

 

"Výskyt a charakteristiky rodových stereotypov u poradcov/poradkýň, terapeutov/terapeutiek na Slovensku", 2008 – 2011.

Obdobie riešenia projektu: 2008- 2011
Zodpovední riešitelia za katedru:
Smitková Hana, PhDr. PhD.


Naratívny prístup v psychologickom poradenstve
Obdobie riešenia projektu: 2008 - 2010
Zodpovední riešitelia za katedru:
Taročková Tatiana, doc. PhDr. PhD.


EuroEthos – Exploring the Foundations of Shared European Pluralistic Ethos
Obdobie riešenia projektu: 2007 - 2008
Zodpovední riešitelia za katedru:
Plichtová Jana, doc., PhDr. CSc.

 

Životné udalosti ako procesy - celoživotná vývinová a krízová intervencia
Obdobie riešenia projektu: 2005-2008
Zodpovední riešitelia za katedru:
Taročková Tatiana, doc. PhDr. PhD.


Nezamestnanosť v kontexte osobnostnom, spoločenskom a hodnotovom
Obdobie riešenia projektu: 2004-2007
Zodpovední riešitelia za katedru:
Schraggeová Milica, PhDr. PhD.

 

Developing non-discriminatory quality education for Roma children
Obdobie riešenia projektu: 2004-2006
Zodpovední riešitelia za katedru:
Mesárošová Barbora, PhDr. PhD.


Reintegrácia sociálne znevýhodnených detí zo špeciálnych škôl do štandardných základných škôl
Obdobie riešenia projektu: 2003-2004
Zodpovední riešitelia za katedru:
Mesárošová Barbora, PhDr. PhD.


Percepcia televízneho násilia u detí z hľadiska dynamicko - transakčnej perspektívy
Obdobie riešenia projektu: 2002-2005
Zodpovední riešitelia za katedru:
Mesárošová Barbora, PhDr. PhD.


Diskurz o právach a záväzkoch jednotlivca z individuálnej a spoločenskej perspektívy
Obdobie riešenia projektu: 2002- 2005
Zodpovední riešitelia za katedru:
Plichtová Jana, doc., PhDr. CSc.


Signifikantné straty a ich zvládanie v priebehu života
Obdobie riešenia projektu: 2002- 2005
Zodpovední riešitelia za katedru:
Taročková Tatiana, PhDr. CSc.

 

Projekty, ktoré sa realizujú mimo pracoviska a ktorých spoluriešitelia sú členovia Katedry psychológie 

Názov projektu: Psycho-Affective and Motor Skills Implications of Hematopoietic Stem Cell Transplantation Survivor during Infancy, Adolescence, and Adult Age

Obdobie riešenia projektu: 2016

Grantová schéma: Frontiers in Psychology

Zodpovedná riešiteľka: Marta Tremolada, Sabrina Bonichini, Chiara Messina, Lonnie Zeltzer 

Spoluriešitelia:  Peter Krajmer, Radoslav Blaho, Lubomir Harinek, Milica Mala, Cindy Bahy

Ciel projektu: The research topic aims to obtain information about global description of mental health, emotional aspects, feelings and quality of life of children, adolescents and adults healed from cancer and all the family components involved; to assess both psychopathology and resilience factors and the comparisons with healthy matched peers; and to give a picture of the psycho-affective and motor skills long term implications of hematopoietic stem cell transplantation throughout development.

 

Názov projektu: Percepcia a rozpoznávanie tvárových výrazov a ich vzťah k funkčnosti pacientov so schizofréniou

Obdobie riešenia projektu: 2015 - 2017

Grantová schéma: Grant Psychiatrickej spoločnosti SLS

Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Dana Krajčovičová, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Michal Hajdúk, PhD., doc. Mgr. Anton Heretik, PhD., Mgr. Miroslava Zimányiová, doc. MUDr. Viera Kořínková, CSc., prof. MUDr. Ján Pečeňák CSc.

Ciel projektu: Cieľom projektu je analýza komplexných vzťahov medzi sociálnou kogníciou a každodenným fungovaním pacientov s poruchami z okruhu schizofrenického spektra. Zo sociálnej kognície sa v projekte primárne zameriavame na spracovanie emócií a teóriu mysle. Medzi ďalšie sledované premenné patria neurokognícia a klinické charakteristiky pacientov. 

 

Názov projektu: Atribúcia intencií pohybujúcim sa objektom u pacientov s perzekučnými bludmi

Obdobie riešenia projektu: 2015 - 2017

Grantová schéma: Grant Psychiatrickej spoločnosti SLS

Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Ľubica Forgáčová, PhD. a doc. Mgr. Anton Heretik, PhD.

Spoluriešitelia: PhDr. Michal Hajdúk, PhD., Bc. Lucia Pavelková, MUDr. Peter Ohrablo, MUDr. Veronika Petrušová

Ciel projektu: Primárnym cieľom projektu je overenie prítomnosti hypermentalizácie u pacientov s perzekučnými bludmi. Vo výskume je použitá metóda Animation Task, pri ktorej majú participanti pripisovať intencie pohybujúcim sa objektom. Výkon pacientov s perzekučnými bludmi bude porovnávaný so zdravými kontrolami a taktiež psychiatrickými pacientami, ktorí nemajú perzekučné bludy. Schopnosť pripisovať intencie je dávaná do súvislosti s aktuálnou mierou psychopatológie a taktiež so závažnosťou bludných presvedčení.

 

Názov projektu: Vzťah matka – dieťa v kontexte partnerského násilia páchaného na ženách

Obdobie riešenia projektu: 2015 - 2016

Grantová schéma: Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Hana Smitková, PhD. 

Spoluriešitelia: 

Zuzana Očenášová - Inštitút pre výskum práce a rodiny, FSEV

Ciel projektu: Preskúmať vplyv rodovopodmieneného násilia na vzťah matky a dieťaťa

 

Názov projektu: Spolu za všetky rodiny

Obdobie riešenia projektu: 2015 - 2016

Grantová schéma: Finančný mechanizmus EHP 2009 – 2014, Open Society Foundations 

Zodpovedná riešiteľka: Ing. Mgr. Andrej Kuruc 

Spoluriešitelia: PhDr. Hana Smitková, PhD., Mgr. J. Jablonická-Zezulová, PhDr.

Ciel projektu: je vytvorenie argumentačnej bázy a platformy pre advokáciu založenú na dôkazoch v prospech diskriminovaných typov rodín a vyvažovanie negatívneho diskurzu a zvyšovanie povedomia o rodovej rovnosti v súvislosti s postavením párov rovnakého pohlavia v slovenskom internetovom prostredí.

 

Názov projektu: Centrum slovenského jazyka v USA

Obdobie riešenia projektu: 2014 - 2018

Grantová schéma: Dotácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Vladimír Burčík, PhD. 

Spoluriešitelia:  Jozef Babiak, Jana Pekarovičová, Bruce Barnhart, Gary deLorenzo

Ciel projektu: je vytvorenie technologickej infraštruktúry, inštruktážneho dizajnu, obsahu online výučby a microlearningu v slovenskom jazyku

 

Názov projektu: Psychologické zdravie a stratégie zvládania homofóbnych nálad v spoločnosti u LGB osôb

Obdobie riešenia projektu: 2016 - 2017

Grantová schéma: Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd LP/2016. 

Zodpovedná riešiteľka: PhDr. Hana Smitková, PhD

Spoluriešitelia: Mgr. K. Franeková

Ciel projektu: Lepšie porozumieť potenciálu, kapacitám a nástrojom, ktoré v LGB ľudia používajú na to,aby čelili existenciálnym výzvam v spoločenskom kontexte, ktorý je konzervatívny, častokrát homofóbny nielen na individuálnej, ale aj inštitucionálnej úrovni.