Záverečná skúška

Termíny všeobecne

 

  • Záverečné skúšky sa konajú prezenčne v rámcových termínoch v súlade s harmonogramom štúdia, presné dátumy stanoví Katedra pedagogiky a katedry zabezpečujúce didaktiku predmetu.
  • Termíny odovzdávania prác DPŠ korešpondujú s harmonogramom štúdia
  • Študent sa môže v AISe prihlásiť na každú časť záverečnej skúšky samostatne (aj na obhajobu). Prvý termín je riadny, ďalšie dva opravné.   
  • Študent je povinný ukončiť DPŠ v lehote nepresahujúcej ďalší akademický rok nad stanovený rozsah štúdia. V prípade nedodržania tejto lehoty štúdium zaniká posledným dňom príslušného akademického roka.

 

Ako sa prihlásiť na záverečné skúšky DPŠ


Po prihlásení sa do akademického informačného systému si v sekcii "Evidencia štúdia" otvoríte modul "VSES017 Štúdium, zápisné listy, záverečné práce, štátne skúšky" (ten istý modul, prostredníctvom ktorého si napr. zapisujete predmety). V zozname štúdií (vrchná časť okna) si zvolíte aktuálne štúdium a potvrdením filtra (šípka nadol) aktivujete spodnú časť okna. Tam si vyberiete záložku "Štátne skúšky". V tejto záložke po stlačení ikony "Pridať predmet termínu" zobrazí nové okno, v ktorom sa zobrazia predmety štátnej skúšky (v prípade bakalárskych študijných programov iba obhajoba bakalárskej práce). Predmety sa zobrazujú iba v prípade, že ich máte zapísané v zápisnom liste. Označením daného predmetu (kliknutím na príslušný riadok - môžete si označiť aj viac riadkov naraz) a následným zvolením tlačítka "OK" sa zvolené predmety zobrazia v okne modulu VSES017. Týmto je prihlásenie na príslušný predmet/predmety štátnej skúšky vykonané.

Upozornenie: Konkrétne termíny štátnych skúšok stanovujú jednotlivé katedry, študijné oddelenie touto informáciou nedisponuje. Z tohoto dôvodu sa po spracovaní prihlášky študijným oddelením zobrazí v stĺpci "zaradenie" dátum prvého dňa termínu štátnych skúšok. Túto skutočnosť považujte iba za informáciu, že Vaša prihláška bola úspešne spracovaná, presný termín stanoví príslušná katedra.

 

Podmienky účasti na záverečnej skúške DPŠ

Obsah záverečnej skúšky DPŠ

​DPŠ (základný modul)

končí záverečnou skúškou pozostávajúcou z/zo:

  1. obhajoby záverečnej práce,
  2. skúšky z Pedagogického základu učiteľstva (témy určuje Katedra pedagogiky)a Psychologického základu učiteľstva (témy určuje Katedra psychológie)

!!! Záverečná skúška DPŠ ZM - Pedagogický základ učiteľstva i Psychologický základ učiteľstva sa konajú na Katedre pedagogiky  v termínoch zverejnených na webe katedry.

 

DPŠ (rozširujúci modul)

končí záverečnou skúškou pozostávajúcou z:

  1. obhajoby záverečnej práce (z didaktiky predmetu),
  2. didaktiky aprobačného predmetu.

(Skúšobné požiadavky, témy záverečných prác a termín konania záverečných skúšok určuje katedra, ktorá didaktiku aprobačného predmetu vyučuje).

Ak študent DPŠ študuje viac rozširujúcich modulov, musí absolvovať záverečnú skúšku pre každý z nich! (odovzdať samostatnú prácu a absolvovať skúšku z didaktiky každej aprobácie).

Záverečná práca

POKYNY

1. Termíny odovzdania záverečnej práce sa riadia harmonogramom štúdia. Záverečná práca sa odovzdáva do AISu.

2. Zadanie je v e-verzii je bez podpisov.

3. V AISe je potrebné vyplniť abstrakty a podpísať (elektronicky) licenčné zmluvy, inak prácu nie je možné odovzdať.

4. Titulné listy sa v prípade prác DPŠ neodovzdávajú.

5. Rozsah práce

 

  • Záverečná práca (základný modul)= 36 000 znakov
  • Záverečná práca (rozširujúci modul)= 36 000 znakov

 6. Ďalšie náležitosti odovzdávania záverečných prác upravuje Vnútorný predpis č. 7/2018.  

7. Všetko k písaniu a obhajobe záverečných prác v jedných skriptách nájdete na adrese: https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/studium/student/bakalar_magister/Pisanie_a_obhajoba_zaverecnych_prac.pdf

8. Ďalšie konkrétne informácie v podobe obrázkových návodov na prácu so systémom AIS nájdete na https://uniba.sk/o-univerzite/fakulty-a-dalsie-sucasti/cit/citps/ais/zaverecne-prace/

9. Konzultantský posudok musí mať študent k dispozícii najneskôr tri dni pred obhajobou.

10. Pri záverečných prácach DPŠ nie sú potrebné protokoly o originalite-

Doklady o absolvovaní DPŠ

O úspešnom absolvovaní základného modulu DPŠ (dobiehajúce) sa absolventovi vydá osvedčenie, ktoré však nie je dokladom o získaní učiteľskej spôsobilosti na vyučovanie vyučovacieho predmetu. Učiteľskú spôsobilosť získa absolvent až absolvovaním rozširujúceho modulu DPŠ získaním vysvedčenia.