Podpora študentov so špecifickými potrebami

Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami, učiteľov a širšiu verejnosť. Nachádza sa na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline. Na každej fakulte pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami.

Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.

Filozofická fakulta UK v Bratislave
Katedra psychológie
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1

Miestnosť: G357 (Gondova 2, 3. poschodie)
Telefón: +421 2 9013 2358
E-mail: milica.schraggeova(at)uniba.sk