Podpora študentov so špecifickými potrebami

Podľa zákona o vysokých školách má každý právo študovať na vysokej škole zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium a ďalšie podmienky určené vysokou školou. Vysoká škola (VŠ) vytvára všeobecne prístupné akademické prostredie a zodpovedajúce podmienky štúdia pre študentov so špecifickými potrebami bez znižovania požiadaviek na ich študijný výkon.

Podpora študentov so špecifickými potrebami sa riadi metodickým usmernením MŠVVaŠ: https://www.minedu.sk/data/att/13930.pdf

Na Univerzite Komenského v Bratislave pôsobí Centrum podpory študentov so špecifickými potrebami. Centrum poskytuje informácie, poradenstvo, podporné služby a vzdelávacie aktivity pre uchádzačov a študentov so špecifickými potrebami, učiteľov a širšiu verejnosť. Nachádza sa na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK v Mlynskej doline. Na každej fakulte pôsobia koordinátori pre študentov so špecifickými potrebami.

Fakultná koordinátorka pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.

Filozofická fakulta UK v Bratislave
Katedra psychológie
Gondova ulica 2
811 02 Bratislava 1

Miestnosť: G357 (Gondova 2, 3. poschodie)
Telefón: +421 2 9013 2358
E-mail: milica.schraggeova(at)uniba.sk