Vydávanie dokladov o absolvovaní štúdia

Doklady o vzdelaní

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia z aktuálneho kalendárneho roka, ktorí si neprevzali doklady o vzdelaní na slávnostnej promócii, môžu za týmto účelom kontaktovať Rektorát UK, Oddelenie vzdelávania.

Absolventi bakalárskeho a magisterského štúdia z predchádzajúcich kalendárnych rokov, ktorí si doposiaľ neprevzali doklady o vzdelaní, môžu za týmto účelom kontaktovať Archív UK.

Uznávanie dokladov o štúdiu v zahraničí

Databáza absolventov UK

Potvrdenia doby štúdia, výpisy a odpisy

Potvrdenia doby štúdia, výpisy študijných výsledkov, výpisy zo študijného plánu, odpisy vysvedčení o štátnej záverečnej skúške a odpisy vysvedčení o pedagogickej spôsobilosti pre absolventov a bývalých študentov Filozofickej fakulty UK vydáva Registratúrne stredisko FiF UK v Bratislave. Potvrdenia, výpisy alebo kópie vysvedčení do roku 1954 poskytuje Archív UK.

Poplatky za poskytnuté služby upravuje Smernica rektora UK, ktorou sa určuje výška školného a poplatkov spojených so štúdiom na UK v akademickom roku 2019/2020 VP č. 17/2019.

Tlačivá žiadostí