Grécky jazyk a kultúra

Študijný odbor: filológia so zameraním na prekladateľstvo a tlmočníctvo

Grécky a latinský jazyk sa nazývajú klasickými jazykmi európskej kultúry a vzdelanosti. Prostredníctvom nich sa po stáročia uchovávalo antické kultúrne dedičstvo ako jeden zo základných pilierov európskej civilizácie.

 

OBSAH A CHARAKTERISTIKA ŠTÚDIA

Študijný program grécky jazyk a kultúra otvára dvere k poznaniu diel autorov takých zvučných mien, ako sú Homér, Platón, Aristoteles, Hérodotos, či Sofoklés, umožňuje ponoriť sa do kresťanských diel, ktoré boli napísané v gréčtine, ako napr. Nový zákon, a prenikať do byzantskej gréckej kultúry, z ktorej vzišli významné osobnosti, ako sú sv. Cyril a Metod.

Na bakalárskom stupni sa štúdium zameriava na jazykovú prípravu v starovekej gréčtine, čítanie, výklad a preklad pôvodných, klasických gréckych textov; na prípravu vo vybraných disciplínach, ako sú antická grécka a rímska literatúra, politické a kultúrne dejiny antického staroveku, antická mytológia, topografia antického sveta, ale aj základy novogréckeho jazyka. Nevyhnutnou súčasťou uvedenia do sveta antickej kultúry a jej dedičstva je aj osvojenie si základov druhého klasického jazyka, latinčiny. Súčasťou štúdia sú aj odborné predmety z oblasti literárnej vedy a jazykovedy.

 

ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY A POŽIADAVKY NA ŠTÚDIUM

Znalosť gréckeho jazyka sa nevyžaduje. Dobrým základom pre štúdium gréckeho jazyka a kultúry je poznanie svojho vlastného materinského jazyka, slovenčiny, a jej gramatickej stavby, dobrá znalosť ľubovoľného cudzieho jazyka, resp. jazykov, a základná orientácia v histórii.

 

PROFIL A UPLATNENIE ABSOLVENTOV

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu grécky jazyk a kultúra si osvojí základné jazykové a prekladateľské zručnosti. Gréčtinu ovláda v normatívnej forme, prekladateľské zručnosti si osvojuje prednostne na báze literárnych textov. Pre získanie vyššieho stupňa filologických zručností, ktoré mu umožnia uplatniť sa ako prekladateľ diel klasickej gréčtiny, sa ponúka štúdium na magisterskom stupni. Zároveň absolvent ovláda zákonitosti študovaného aj materinského jazyka v gramatickej, lexikálnej aj štylistickej rovine, ako aj základné metódy a postupy analýzy textu a lexikografickej praxe. Má všeobecné poznatky o antických dejinách, o antickej literatúre a kultúre a ich tradíciách, o civilizáciách antického Stredomoria, o antickej filozofii, byzantskej kultúre a  všeobecný kultúrny rozhľad.

 

POŽIADAVKY NA PRIJÍMACIE SKÚŠKY

Na študijný program grécky jazyk a kultúra (v kombinácii) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.