Marketingová komunikácia

Študijný odbor

mediálne a komunikačné štúdiá

Obsah štúdia

Cieľom bakalárskeho študijného programu marketingová komunikácia je vytvoriť platformu na výchovu a vzdelávanie výkonných a tvorivých pracovníkov v oblasti marketingovej komunikácie, ktorí dokážu svoje získané teoretické vedomosti a praktické skúsenosti aplikovať v komerčnej oblasti, ale aj vo sfére tretieho sektora a sociálneho marketingu. Absolventi študijného programu dokážu riešiť problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej komunikácie samostatne, resp. pracujú na obsahovej i formálnej stránke marketingovo-komunikačných, reklamných a mediálnych produktov. Profesionálne komunikujú s manažérmi, klientmi i odborníkmi z iných profesií.

Teoretické vedomosti a schopnosti: Študenti počas svojho bakalárskeho štúdia získavajú znalosti z oblasti teórie marketingu a marketingovej komunikácie, histórie a etiky reklamy, public relations, direct marketingu, sponzoringu, osobného predaja, podpory predaja, ako ďalších oblastí marketingovej komunikácie s presahom na nové, alternatívne formy a prostriedky marketingovej komunikácie, ako napr. online marketing, digitálna komunikácia, influencer marketing, content marketing a pod. Ovládajú proces tvorby propagačných prostriedkov, teóriu i prax komunikácie s verejnosťou. Získajú informácie o súčasnom stave marketingovej komunikácie vo svete a v našom trhovom prostredí v prepojení na ekonomickú situáciu v rámci Slovenskej republiky. Disponujú teoretickými vedomosťami z iných odborov, ako napr. slovenský jazyk (najmä štylistika), psychológia, sociológia, logika, dejiny umenia, estetika a dokážu ich funkčne aplikovať na oblasť marketingovej komunikácie. Ovládajú základné právne predpisy a etické normy.

Doplňujúce vedomosti a praktické zručnosti: Cieľom študijného programu marketingová komunikácia je už počas štúdia pripraviť študentov na prax a prispievať tak ich lepšiemu uplatneniu na pracovnom trhu. V spolupráci s odborníkmi z praxe katedra pripravuje prednášky, semináre, workshopy a diskusie na rôzne aktuálne témy z oblasti marketingovo-komunikačnej praxe, ktoré sú priamo implementované do pedagogického procesu. Študenti majú už počas štúdia možnosť stážovať a praxovať v odbore a katedra ich v tom aktívne podporuje. Ďalšou dôležitou aktivitou katedry v prepojení s praxou je Študentská reklamná agentúra. Jej úlohou je simulovať prácu v reálnej reklamnej agentúre, na základe čoho si študenti môžu vyskúšať nielen návrh, ale aj samotnú tvorbu komplexného marketingovo-komunikačného riešenia a získať tak cenné skúsenosti v rôznych pracovných pozíciách a rôznych oblastiach marketingovo-komunikačnej praxe. Cieľom Študentskej reklamnej agentúry je pripraviť študentov na riešenie reálnych úloh a problémov, naučiť ich pracovať v tímoch a osvojiť si základné manažérske zručnosti. Absolventi bakalárskeho štúdia vďaka tomu majú schopnosť navrhovať a realizovať rôzne marketingovo-komunikačné aktivity, komunikovať s verejnosťou a jej segmentami, ovládajú jazyk a štýl potrebný pre tvorbu marketingovo-komunikačných kampaní a reklamného textu, kreatívne pracujú pri tvorbe propagačných prostriedkov a marketingovo-komunikačných kampaní, dokážu pracovať efektívne ako členovia kreatívneho tímu pri tvorbe kampane, pri tvorivej práci akceptovať súčasné právne a etické normy v oblasti marketingovej komunikácie, udržiavať kontakt s vývojom marketingovej komunikácie, a tak pokračovať vo svojom ďalšom profesionálnom a kariérnom raste.

Predpoklady a požiadavky

S ohľadom na budúce profesionálne pôsobenie v oblasti marketingovej komunikácie musí uchádzač disponovať osobnostnými predpokladmi, ku ktorým patria: dobré komunikačné a organizačné schopnosti, kreatívne myslenie, estetické a vizuálne cítenie a kvalitná znalosť gramatiky a štylistiky. Na úrovni stredoškolského učiva uchádzač ovláda slovenský jazyk, má všeobecný spoločensko-politický prehľad, pozitívny vzťah k literatúre, jazyku, výtvarnej výchove a preukazuje kvalitnú znalosť cudzieho jazyka.

Prijímacie skúšky

1) Test všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. 

2) Skúška špecifických predpokladov (talentová skúška), ktorá sa realizuje na Filozofickej fakulte UK a pozostáva z dvoch častí:

a) vlastná tvorba I.: Uchádzači o štúdium dostanú zadanú tému (výrobok, služba, akcia), napr. hodinky značky XY, boj proti AIDS a pod., ktorú spracujú v priebehu časového limitu do podoby obrazovo-textového inzerátu. Hodnotí sa primárne originalita nápadu, kvalita titulku, resp. sloganu, grafické riešenie a celkové vizuálne spracovanie, predpokladaná ekonomická účinnosť, ako aj obsahová, jazyková, gramatická a štylistická úroveň textu.

b) vlastná tvorba II.: Uchádzači o štúdium dostanú cca 5 – 10 vzájomne nesúvisiacich výrazov (napr. stôl, klavír, kačka, lampa...), z ktorých majú vytvoriť krátky účinný reklamný text na ľubovoľný produkt. Hodnotí sa originalita prejavu, titulok, účinnosť, obsahová, jazyková a štylistická úroveň reklamného prejavu.

Termín skúšky špecifických študijných predpokladov: Riadny termín je 6. apríl 2024 (uchádzači dostanú pozvánku). Náhradný termín je 13. apríl 2024. Žiadosť o náhradný termín, odôvodnenú kolíziou s termínom prijímacej skúšky na inej škole (s priloženým potvrdením), resp. nevyhovujúcim zdravotným stavom (s lekárskym potvrdením), je potrebné poslať najneskôr do 9. apríla 2024.

Odporúčaná literatúra ku skúške špecifických študijných predpokladov:

HORŇÁK, P. Kreativita v reklamě. Vyd. 1. Zlín: VeRBuM, 2014.
HORŇÁK, P . Reklama: teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. 2. rozš. vyd. Zlín: VeRBuM, 2018.

Možnosti uplatenia

Po ukončení štúdia sa absolventi vďaka špecifickosti odboru zameraného na oblasť marketingovej komunikácie najčastejšie uplatňujú:

 • v reklamných agentúrach,
 • v rôznych špecializovaných agentúrach (napr. v eventových agentúrach, PR agentúrach, digitálnych agentúrach, direct marketingových agentúrach, agentúrach zameraných na prieskum trhu a pod.),
 • v oddeleniach pre styk s verejnosťou,
 • vo verejných, štátnych a politických inštitúciách,
 • v mediálnych agentúrach,
 • na marketingových oddeleniach firiem,
 • v masmédiách,
 • v oblasti výstavníctva,
 • v komerčnom sektore,
 • v oblasti marketingu kultúry,
 • v sociálnom marketingu a v neziskovom sektore,
 • v kreatívnom priemysle, atď.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry marketingovej komunikácie FiF UK