Muzikológia

Študijný odbor

vedy o umení a kultúre

Obsah štúdia

Uvažovanie o hudbe je oddávna súčasťou našej európskej kultúry. Otázky pôvodu hudby, jej zákonov, vplyvu na ľudskú dušu pútali pozornosť hudobníkov, ale aj filozofov a iných učencov už od staroveku. V rámci bakalárskeho študijného programu muzikológia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave sa študenti oboznamujú s všetkými troma základnými oblasťami odboru: dejinami hudby, etnomuzikológiou (teóriou ľudovej a tradičnej hudby) a systematickou muzikológiou (zahŕňajúcou hudobnú teóriu, estetiku, psychológiu, akustiku a viacero ďalších oblastí).

Veľká pozornosť sa tradične venuje „klasickej“ hudbe, okrem toho sa však študenti zoznamujú aj s folklórom, populárnou hudbou, jazzom a najnovšími hudobnými smermi. Nechýbajú praktické hudobné predmety ako Collegium musicum, klavírna hra a hra partitúr, ako aj odbory praktickej aplikácie muzikológie: počítačová muzikológia, hudobná kritika, hudobný manažment, koncertná a operná dramaturgia či hudobná muzeológia. Študenti majú možnosť absolvovať stáže v hudobných inštitúciách, agentúrach a v rámci festivalov, ako aj doplnkové pedagogické štúdium.

Kurzy v slovenčine a angličtine vedú pedagógovia katedry a externí pedagógovia – domáci aj zahraniční odborníci z akademických pracovísk i z praxe. Každý rok viacerí naši študenti absolvujú študijné pobyty v zahraničí (v rámci programu Erasmus+ a iných štipendijných programov).

Predpoklady a požiadavky

Muzikológiu prichádzajú študovať absolventi konzervatórií, ale aj gymnázií a rôznych iných stredných škôl, ktorí sa v hudbe vzdelávali na ZUŠ. Tým poskytujeme na bakalárskom stupni veľmi dobrý výcvik v hudobných a hudobno-teoretických zručnostiach, takže pri troche snahy v tejto oblasti úspešne dobiehajú konzervatoristov.

Rozhodujúcim predpokladom na štúdium je záujem o hudbu a kultúru. Budúci študent muzikológie samozrejme urobí dobre, keď sa bude zdokonaľovať v rozoznávaní počutých intervalov a akordov (aj s pomocou aplikácií dostupných pod heslom „solfeggio“) a v čítaní notového textu, keď bude počúvať veľa rôznej hudby a študovať literatúru o hudbe (niekoľko tipov je uvedených na konci tejto informácie). Šance na produktívne strávený čas počas štúdia a na dobré uplatnenie v praxi zvyšuje aj dobrá znalosť cudzích jazykov: v prvom rade angličtiny, na druhom mieste nemčiny, prípadne aj taliančiny, francúzštiny, španielčiny, ruštiny atď. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Odporúčaná literatúra:

Hudobná teória:
Burlas, L.: Formy a druhy hudobného umenia. Bratislava, SPN 1967; Žilina 2006.
Suchoň, E., Filip, M.: Stručná náuka o hudbe. Bratislava 1987.

Dejiny hudby:
Hrčková, N. (ed.): Dejiny hudby I–VI. Bratislava 2003-2006.
Burkholder, P., Grout, D. J., Palisca, C. V.: A History of Western Music. New York 2014.
Ross, A.: Zbýva je hluk. Praha 2012.

Etnomuzikológia:
Elschek, O., Elscheková, A.: Úvod do štúdia slovenskej ľudovej hudby. Bratislava 2005.
Rice, T.: Etnomuzikologie. Velmi krátký úvod. Praha 2020.

Hudba, neurológia, psychológia:
Sacks, O.: Musicophilia. Praha 2015.

Prijímacie skúšky

Na študijný program muzikológia prijímame uchádzačov na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Možnosti uplatnenia

Absolventi Katedry muzikológie FiF UK sa úspešne uplatňujú v najrôznejších profesionálnych oblastiach, a to na Slovensku i v zahraničí (možnosť ich uplatnenia v zahraničí zvyšuje fakt, že časť predmetov sa vyučuje v angličtine). Niektorí z nich vyučujú na vysokých a stredných školách a na základných umeleckých školách. Iní sa stanú rozhlasovými a televíznymi redaktormi, redaktormi v odborných časopisoch, ale aj v kultúrnych oddeleniach denníkov, dramaturgmi, promotérmi a manažérmi hudobných inštitúcií, divadiel, agentúr, festivalov. Niektorí z absolventov si nájdu svoje miesto na vedeckých pracoviskách, ako je napríklad Ústav hudobnej vedy SAV, resp. v špecializovaných knižniciach, archívoch, múzeách a regionálnych kultúrnych inštitúciách. Absolventom muzikológie sa otvára aj vzrušujúca cesta nezávislých kultúrnych aktivít na pôde občianskych združení a neziskových organizácií.. A napokon sú aj takí, pre ktorých sa muzikológia stane skôr rozširujúcim štúdiom, jedným zo stupienkov na ich ceste k zrelosti a úspešnej kariére praktických hudobníkov.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry muzikológie FiF UK
Facebook Katedry muzikológie FiF UK
Stránka muzikologia.sk
Prípadne kontaktujte vedúcu katedry, dr. Janu Belišovú: jana.belisovauniba.sk alebo na Facebooku katedry.

Po dohode sa s Vami spojíme aj prostredníctvom videohovoru.