Anglický jazyk a kultúra

Študijný odbor

filológia

Obsah štúdia

Štúdium anglického jazyka a kultúry (v kombinácii) je filologickým štúdiom zameraným na prekladateľstvo a tlmočníctvo. Hoci prioritou študijného programu je príprava profesionálnych prekladateľov a tlmočníkov, absolventi môžu nájsť uplatnenie aj v mnohých iných profesiách vyžadujúcich jazykové kompetencie, interkultúrnu komunikáciu, či tvorivé a kritické zručnosti. V príprave na takéto profesie je štúdium programu anglický jazyk a kultúra zamerané najmä na jazykovedné predmety, literárno-kultúrne kurzy a špecializované kurzy prekladu a tlmočenia. Absolventom by mal byť kultúrne a spoločensky rozhľadený človek, ktorého vedomosti, schopnosti, zručnosti a postoje mu umožnia pracovať v agentúrach, firmách, či rôznych kultúrnych inštitúciách.

Predpoklady a požiadavky

Od uchádzača o štúdium sa očakáva najmä záujem o proces učenia a učenia sa, kompetencie v oblasti kritického myslenia a tvorivosti, znalosť anglického jazyka aspoň na úrovni B2 a motiváciu učiť sa o anglickom jazyku, jeho kultúre a spoločenskom kontexte. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na všetky študijné programy, ktoré majú v kombinácii anglický jazyk a kultúru (s výnimkou študijného programu anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra a študijného programu anglický jazyk a kultúra a španielsky jazyk a kultúra, kde bude test všeobecných študijných predpokladov nahradený testom z druhého jazyka) budú uchádzači prijímaní na základe testu všeobecných študijných predpokladov a testu z anglického jazyka v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK