Etnológia

Študijný odbor

historické vedy

Obsah štúdia

Etnológia je veda, ktorá skúma život človeka v spoločnosti a vysvetľuje, ako sa vyvíja a funguje kultúra v zmysle spôsobu života, náboženských, ekonomických a politických javov a kultúrnych tradícií. K témam etnologického výskumu patria fenomény folklóru ako umeleckej tvorby, súvislosť medzi jazykom a kultúrou, etnická identita, či rodové otázky. Z historického hľadiska skúma prvky tradičnej materiálnej kultúry a ich súčasné funkcie v rámci kultúrneho dedičstva. Práca etnológa vychádza predovšetkým z terénneho výskumu, kde používa najmä metódy zúčastneného pozorovania a etnografického interview. Využitie etnologických poznatkov a metód je mnohostranné: keďže etnológia je empirická veda, prináša informácie, užitočné pre pochopenie správania sa človeka v konkrétnych kultúrno-historických podmienkach. Môžu ich zužitkovať spoločenské inštitúcie, ale aj jednotlivci, čo prispieva k zlepšeniu života človeka v spoločnosti.

Štúdium etnológie na bakalárskom stupni má za cieľ pripraviť absolventa, ktorý má znalosti kultúrnych javov na Slovensku, ako aj v iných krajinách, vie zvoliť a aplikovať konkrétne metódy základného výskumu tak, aby v oblasti historických vied prinášali nové poznatky. K profilovým predmetom štúdia patria kurzy venované dejinám a teoretickému vývoju etnológie a folkloristiky, spoločensko-kultúrnemu vývoju Slovenska, tradičnej kultúre, problematike príbuzenstva a rodiny, rituálom a obyčajom, urbánnej etnológii a metódam terénneho výskumu. Štúdium základných teoretických a empirických odborných diel rozvíja intelektuálne schopnosti poslucháčov a poslucháčok a kultivuje ich verbálny aj písomný prejav. Po úspešnom absolvovaní bakalárskeho štúdia je možné pokračovať v jednoodborovom štvorsemestrovom magisterskom štúdiu etnológie a kultúrnej antropológie.

Štúdium etnológie na magisterskom stupni sa realizuje ako jednoodborové. Je ukončené štátnou záverečnou skúškou a obhajobou záverečnej práce. Štúdium sa na magisterskom stupni prehlbuje o ďalšie teoretické rámce a poznávanie iných kultúr, ako aj analýzu súčasných kultúrnych procesov. K profilovým predmetom štúdia patria kurzy o metodológii etnografického výskumu, rodových štúdiách, migračných štúdiách, tradícii a kolektívnej pamäti, antropológii symbolov, komunitnom rozvoji a aplikovanej antropológii. Štúdium ďalej rozvíja kreatívne schopnosti poslucháčov a poslucháčok, prehlbuje ich kritické myslenie a pripravuje ich na pôsobenie vo verejnej sfére.

Predpoklady a požiadavky

Od uchádzača o štúdium etnológie na katedre očakávame najmä záujem o spoločenské a kultúrne javy, schopnosť samostatného kritického myslenia,  ako aj znalosť cudzieho jazyka (angličtina). Profilovými predmetmi na strednej škole, ktoré sú dobrým základom pre štúdium etnológie, sú dejepis a náuka o spoločnosti. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na študijný program etnológia prijímame uchádzačov na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Možnosti uplatnenia

Etnológovia, sociálni a kultúrni antropológovia majú zručnosti, ktoré sa oceňujú v mnohých profesiách. Schopnosť vedieť sa dobre opýtať a rozumieť ľuďom ocenia vo verejnom, ziskovom i neziskovom sektore. Zručnosti a kompetencie absolventov uspôsobujú vykonávať činnosti samostatného aj tímového pracovníka v inštitúciách, organizáciách a zariadeniach nasledovných typov:

 • Verejný sektor, orgány štátnej správy a samosprávy,
 • podnikateľský sektor, malé a stredné podniky, národné a nadnárodné korporácie,
 • občiansky sektor, mimovládne organizácie, sociálne podniky,
 • vzdelávacie inštitúcie,
 • výskumné inštitúcie zaoberajúce sa identifikáciou stavu spoločnosti,
 • osvetové, múzejné, galerijné inštitúcie a knižnice,
 • masmediálne inštitúcie, vydavateľstvá, redakcie,
 • politické inštitúcie, odborové zväzy, záujmové a umelecké združenia.

V takýchto inštitúciách sa absolventi spravidla podieľajú na niektorej z nasledujúcich činností:

 • Riadenie a rozvoj: ľudské zdroje, vzťahy s verejnosťou, organizačná kultúra, kultúrne zdroje, inštitucionálne plánovanie a vedenie, projektový dizajn a realizácia,
 • komunikácia a mediácia: komunikačné zručnosti, dokumentačná práca, vnútrofiremná komunikácia, komunikácia s verejnosťou, medzikultúrna komunikácia,
 • výskum a poradenstvo: organizačné, firemné, komunitné, užívateľské prostredie,
 • vzdelávanie: príprava a vedenie tréningov,
 • firemná filantropia a dobrovoľníctvo,
 • komunitný rozvoj a poradenstvo,
 • rozvoj miestnej a regionálnej kultúry,
 • ochrana a rozvoj kultúrneho dedičstva vrátane prostredia etnických minorít,
 • miestny, regionálny, národný a medzinárodný rozvoj.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry archeológie a kultúrnej antropológie FiF UK