Slovanské štúdiá

Študijný odbor

filológia

Obsah štúdia

Bakalársky študijný program slovanské štúdiá má charakter filologického štúdia širšieho slavistického zamerania. V podmienkach slovenského vysokého školstva ide o ojedinelý študijný program, ktorý je koncipovaný so zámerom vychovať pre spoločenskú prax odborníkov s náležitým prehľadom o dejinných, ako aj o aktuálnych spoločensko-politických súvislostiach v jednotlivých slovanských krajinách. Výnimočnosť tohto študijného programu spočíva v možnosti výberu dvoch z piatich identicky koncipovaných blokov konkrétnych jazykových areálov: bulharského, chorvátskeho, poľského, slovinského, srbského, ktoré si prijatý uchádzač zvolí v ľubovoľnom zložení na základe vlastného rozhodnutia. Definitívna ponuka jazykov sa každoročne precizuje po zápise, pričom závisí od počtu prihlásených záujemcov.

Štúdium je zamerané na aktuálne otázky jazyka, reálií, literatúry a kultúry konkrétnych slovanských krajín (Bulharsko, Chorvátsko, Poľsko, Slovinsko, Srbsko). Popri teoretických jazykovedných a literárnovedných disciplínach sú profilujúcimi predmetmi prakticky orientované semináre a cvičenia so zameraním na literatúru, kultúru a reálie zvoleného jazykového areálu. Študenti si počas celého štúdia upevňujú a rozvíjajú praktické jazykové znalosti pod vedením zahraničných lektorov. V priebehu štúdia môžu absolvovať v jednotlivých slovanských krajinách mesačný letný jazykový kurz alebo (viac)semestrálny pobyt, ktoré sa každoročne uskutočňujú prostredníctvom štipendia MŠ SR, resp. s príspevkom európskych programov na podporu mobility (CEEPUS, Erasmus+). Študenti po úspešnom ukončení bakalárskeho štúdia môžu pokračovať v štúdiu programu slovanské štúdiá na magisterskom stupni.

Predpoklady a požiadavky

Znalosť ponúkaných slovanských jazykov (bulharského, chorvátskeho, poľského, slovinského, srbského) sa nevyžaduje. Uchádzači, ktorých materinským jazykom nie je slovenčina, musia na začiatku štúdia ovládať slovenský jazyk najmenej na úrovni B1.

Prijímacie skúšky

Na študijný program slovanské štúdiá prijímame uchádzačov na základe testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

Možnosti uplatnenia

Absolventi sa môžu uchádzať o zamestnanie prakticky vo všetkých oblastiach kultúry (redakcie, vydavateľstvá, masmédiá, spoločenské a kultúrne ustanovizne). Môžu sa uplatniť ako pracovníci zastupiteľských úradov, ako zamestnanci medzinárodných obchodných inštitúcií, domácich a zahraničných agentúr, spoločenských organizácií a cestovných kancelárií, v hospodárskej a podnikateľskej sfére, v mimovládnych organizáciách, v štátnej správe, v treťom sektore a pod.

Ďalšie informácie

Stránka študijného programu
Stránka Katedry slovanských filológií FiF UK