Sekcia francúzskeho jazyka

Francúzsky jazyk je v politickom, hospodárskom a kultúrnom medzinárodnom priestore jedným z troch najrozšírenejších oficiálnych rokovacích a pracovných jazykov.  V celosvetovom meradle je podľa počtu hovoriacich piatou najrozšírenejšou rečou.

Dôkladná znalosť cudzích jazykov otvára ľuďom nové obzory a možnosť pochopiť svet a dianie v ňom z odlišného zorného uhla, než dovoľuje materinský jazyk, a v komunikácii s ľuďmi z rôznych kultúrnych oblastí. Znalosť francúzštiny umožňuje  autentické poznanie Francúzska, ktoré z historického, civilizačného a kultúrneho hľadiska ovplyvňovalo podobu európskych a svetových dejín, a stále si svoj vplyv udržiava.

Ovládanie francúzštiny umožňuje bežnú a profesionálnu komunikáciu v rámci frankofónnych krajín (102 štátov, ktoré eviduje Medzinárodná organizácia frankofónie) na štyroch kontinentoch, prístup k ich   kultúrnemu a literárnemu dedičstvu, kultúrnu a odbornú výmenu v širšom medzinárodnom priestore a prístup k odbornej literatúre a výsledkom vedeckého výskumu v mnohých oblastiach.

Ponúkaný študijný program pripravuje študentov primárne na povolanie prekladateľ a tlmočník z francúzskeho jazyka do slovenčiny. Toto povolanie si vyžaduje komplexné jazykové a odborné znalosti, a neskôr tiež  celoživotné vzdelávanie nevyhnutné na udržiavanie dobrej vzdelanostnej kondície prekladateľov a tlmočníkov.

Úspešné absolvovanie štúdia magisterského stupňa umožňuje prístup k ďalšiemu špecializovanému vzdelávaniu v akademických aj v mimo akademických ustanovizniach, ktoré výrazne zvyšuje predpoklady na úspešné absolvovanie konkurzov do prekladateľských a tlmočníckych štruktúr EÚ,  a na pôsobenie v domácich aj európskych organizáciách, ktoré takéto vzdelanie vyžadujú.

Špecializovaný vysokoškolský diplom sa vyžaduje aj v prípade záujmu o vykonávanie tohto povolania na individuálnej báze.  Prekladateľské a tlmočnícke služby sú v zozname viazaných živností MV SR, pre ktoré sa vyžaduje príslušný vysokoškolský diplom v rámci preukázania odbornej spôsobilosti vykonávať povolanie.

Organizácia štúdia: Študijný program Francúzsky jazyk a kultúra sa študuje vždy v kombinácii s iným jazykom, ponúkaným v príslušnom akademickom roku.  Súčasťou štúdia je súbor predmetov spoločného základu, ktorý slúži na prípravu prekladateľov a tlmočníkov v oblasti materinského jazyka a v oblasti špecializovaných predmetov nevyhnutných pre zvládnutie povolania prekladateľ a tlmočník.

Ponúkaný program je možné študovať v troch stupňoch : 1. bakalársky stupeň, 2. magisterský stupeň, 3. stupeň doktorandského štúdia. Študijný program je zostavený tak, že jednotlivé stupne na seba nadväzujú obsahom a postupným prehlbovaním získaných vedomostí v oblasti jazyka, literatúry a kultúry, jazykových kompetencií a prekladateľských či tlmočníckych zručností a techník.  Úspešné absolvovanie bakalárskeho štúdia je podmienkou na zápis na magisterský stupeň štúdia. Študenti majú možnosť v priebehu celého štúdia absolvovať 2 semestre v rámci študentskej mobility Erasmus+  na niektorej z našich 7 partnerských univerzít.

Obsah štúdia: Skladba ponúkaných predmetov umožňuje študentom  bakalárskeho stupňa Francúzsky jazyk a kultúra v rámci študijného odboru Prekladateľstvo a tlmočníctvo pripraviť sa na   používanie francúzštiny v prostredí, kde sa kladie dôraz na praktické ovládanie jazyka a využívanie špeciálnych techník komunikácie (odborný a umelecký preklad, konzekutívne tlmočenie, okrúhle stoly, konferencie, práca s elektronickými médiami). Cieľom štúdia je ovládať francúzštinu v normatívnej forme, a to v písanej aj v hovorenej podobe, zákonitosti študovaného i materinského jazyka na gramatickej, lexikálnej a štylistickej rovine, ako aj základné metódy a postupy analýzy textu i lexikografickej praxe, čo  budú môcť prekladatelia a tlmočníci využívať pre svoje profesionálne potreby.  Komunikačné a prekladateľské zručnosti si študenti osvojujú na báze administratívnych, publicistických, ekonomicko-právnych, ale aj spoločenskovedných a literárnych textov. V súlade s týmto si osvojujú aj vedomosti z oblasti porovnávacej jazykovedy, teórie tlmočenia, odborného i umeleckého prekladu, z dejín a civilizácie Francúzska a z francúzskej literatúry. V magisterskom štúdiu umožňuje skladba povinne voliteľných predmetov orientovať sa viac na preklad alebo na tlmočenie. Po absolvovaní magisterského stupňa (alebo v poslednom ročníku) si záujemcovia môžu doplniť vzdelanie o pedagogické minimum.

Študijný program Francúzsky jazyk a kultúra zabezpečujú interní pedagógovia z Katedry romanistiky FiF UK v Bratislave, ktorí sú špecialisti v oblasti francúzskeho jazyka, literatúry a civilizácie. Pôsobia aj ako aktívni prekladatelia (umeleckej a odbornej literatúry), či ako tlmočníci v európskych štruktúrach.

Základné predpoklady a požiadavky na štúdium: Od uchádzačov  o štúdium  v programe Francúzsky jazyk a kultúra očakávame najmä aktívny záujem a záľubu v štúdiu cudzích jazykov, vzťah k jazykovej  a kultúrnej  oblasti Francúzska a frankofónnych krajín, komunikatívnosť, ale predovšetkým vôľu systematicky pracovať na svojom vzdelaní.

Pre úspešné zvládnutie začiatku štúdia  je potrebná znalosť francúzštiny na úrovni B2 (Spoločný európsky referenčný rámec pre jazykové znalosti - CEFR) a stredoškolské vedomosti v oblasti francúzskej literatúry a civilizácie. Výučba prebieha vo francúzštine, resp. vyučovanie niektorých predmetov sa uskutočňuje vo francúzštine aj v  slovenčine.

Uplatnenie absolventov: Privilegovanými oblasťami uplatnenia absolventov tohto štúdia sú: práca vo vydavateľstvách,  v médiách, v podnikovej, priemyselnej a obchodnej sfére, v cestovnom ruchu, v štátnej službe, v diplomacii, v európskych inštitúciách. Absolventi sa môžu uplatniť aj ako kultúrni mediátori. Majú tiež možnosť rozhodnúť sa pre povolanie registrovaného prekladateľa (umelecký prekladateľ alebo odborný prekladateľ), resp. tlmočníka. Po absolvovaní pedagogického minima môžu nájsť uplatnenie aj v oblasti školstva.

Všetky ďalšie informácie sú prístupné na

http://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/katedra-romanistiky/studium/sekcia-francuzskeho-jazyka/

 

Požiadavky na prijímacie skúšky

Na študijný program Francúzsky jazyk a kultúra budú uchádzači prijímaní len na základe prijímacej skúšky všeobecných študijných predpokladov pre vysokoškolské štúdium.