Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Štátne skúšky

Účasť na štátnej skúške (obhajobe bakalárskej práce) je podmienená splnením študijných podmienok (úspešným absolvovaním predmetov) študijného programu v tzv. predpísanej skladbe, tzn. študent musí mať absolvované všetky povinné predmety daného študijného programu, splnené minimálne kvórum povinne voliteľných predmetov (v prípade členenia povinne voliteľných kurzov na viacero blokov mať absolvované predmety z týchto podľa predpisu) a za zvyšné predmety získať toľko kreditov, aby celkový súčet kreditov spolu s kreditmi za štátnu skúšku (obhajobu bakalárskej práce) dával minimálny súčet 180 kreditov pri 3-ročných bakalárskych študijných programov, 240 kreditov pri 4- ročných bakalárskych študijných programoch a 120 kreditov pri 2-ročných magisterských študijných programoch. Predmety štátnej skúšky si študenti v poslednom roku štúdia zapisujú do svojich zápisných listov.

Prihlášku na štátnu skúšku si študent podáva najneskôr tri týždne pred termínom štátnej skúšky, odporúčame podať si prihlášku na štátnu skúšku (cez podateľňu FiF UK) bezprostredne po odovzdaní záverečnej práce. Na štátnu skúšku sa prihlasuje na predpísanom tlačive. Elektronické prihlasovanie cez AIS študent nerealizuje. Harmonogramy štátnych skúšok vypisujú jednotlivé katedry.

Po úspešnom absolvovaní štátnej skúšky je študent povinný vrátiť požičané knihy do knižnice (čiastkových knižníc) a na študijné oddelenie doručiť potvrdenie o vysporiadaní záväzkov s knižnicou najneskôr do jedného týždňa od úspešného vykonania štátnej skúšky (obhajoby bakalárskej práce). Taktiež je v tomto termíne študent povinný oznámiť, či sa zúčastní na slávnostnej promócii.