Katedra pedagogiky a andragogiky

Katedra pedagogiky a andragogiky

Katedra pedagogiky a andragogiky FiF UK v Bratislave vznikla zlúčením dvoch katedier: pedagogiky a andragogiky, ktoré do 1.09.2017 existovali samostatne.

Obe oddelenia však majú spoločnú históriu.

Oddelenie pedagogiky (Katedra pedagogiky) je najstarším pedagogickým inštitucionalizovaným pracoviskom v SR. Pracuje od akad. roku 1923/24, kedy vznikol na FiF UK Pedagogický seminár, ktorého pracovníci zabezpečovali výučbu pedagogických predmetov. Seminár sa postupne pretvoril do podoby Katedry pedagogiky a psychológie, ktorá vznikla v akad. roku 1951/52 a v roku vznikla samostatná Katedra pedagogiky vysokých škôl, ktorá sa stala predchodkyňou Katedry andragogiky.

Katedra pedagogiky FiF UK ako vedecko-pedagogické pracovisko organicky začlenené do štruktúry fakulty plní predovšetkým nasledovné úlohy:

1.      príprava učiteľov pedagogiky (v kombinácii s iným aprobačným predmetom),

2.      príprava vysokokvalifikovaných odborníkov pre oblasť pedagogickej teórie a praxe v bakalárskom a magisterskom štúdiu jednoodborovej pedagogiky,

3.      pedagogická príprava kandidátov učiteľstva akademických predmetov,

4.      rozvíjanie pedagogickej teórie a vedeckého výskumu,

5.      organizovanie doplňujúceho pedagogického štúdia pre absolventov vysokých škôl.

Vedecký výskum pracovníkov katedry sa organicky spája s pedagogickým pôsobením jej jednotlivých členov a jeho výsledky sa odrážajú vo výučbe jednotlivých kurzov zaradených do študijných plánov.

Oddelenie andragogiky (Katedra andragogiky) FiF UK je priamou pokračovateľkou Katedry vysokoškolskej pedagogiky FiF UK, ktorá bola založená pod názvom Katedra pedagogiky vysokých škôl v roku 1961. Zameriavala sa na problematiku výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej práce vysokej školy.

Vedecko-pedagogické zameranie Katedry andragogiky FiF UK v Bratislave vychádza z koncepcie andragogiky, ktorá sa na Slovensku začala utvárať začiatkom deväťdesiatych rokov 20. storočia. Andragogiku ako súčasť vied o výchove možno charakterizovať ako vedu o edukácii dospelého človeka, ktorá sa zaoberá intencionálnou socializáciou dospelého človeka, problémami pomoci dospelému človeku vo všetkých oblastiach jeho života (profesijný život, voľný čas, sociálne zabezpečenie).

Vychádzajúc zo základných oblastí života človeka – oblasť profesie, voľného času a sociálneho zabezpečenia, systém andragogiky sa člení na tri základné subsystémy, resp. disciplíny:

·         profesijná andragogika – zameraná na ďalšie odborné vzdelávanie, personálny manažment, starostlivosť o rozvoj ľudských zdrojov, profesijné poradenstvo a pod.;

·         kultúrno-osvetová andragogika – zameraná na voľnočasové aktivity, kultúrno-výchovnú činnosť a záujmové vzdelávanie, občianske vzdelávanie;

·         sociálna andragogika – zameraná na oblasť sociálnej práce, sociálnej starostlivosti.