Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Doplňujúce pedagogické štúdium

 

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM


Denná forma DPŠ je určená študentom magisterských neučiteľských študijných programov na FIF UK a realizuje sa súbežne so štúdiom ich študijného programu.


Externá forma DPŠ
je určená absolventom magisterských neučiteľských spoločenskovedných programov. Podmienkou na prijatie je ukončené magisterské štúdium v odbore, na ktorý sa uchádzač hlási.