Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Doplňujúce pedagogické štúdium na FiF UK

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM tvoria vzdelávacie programy určené pre doplnenie pedagogickej kvalifikácie absolventov VŠ v SR, ktorí pôsobia, alebo chcú pôsobiť v školách a školských zariadeniach. DPŠ na základe akreditácie realizujú VŠ v dvoch formách:

  • Denná forma DPŠ je určená študentom magisterských neučiteľských študijných programov na FIF UK a realizuje sa súbežne so štúdiom ich študijného programu.
  • Externá forma DPŠ je určená absolventom magisterských neučiteľských spoločenskovedných programov. Podmienkou na prijatie je ukončené magisterské štúdium v odbore, na ktorý sa uchádzač hlási.                       prihláška pre externú formu DPŠ

Program DPŠ štúdia je na Filozofickej fakulte UK realizovaný ako dvojročný program, ktorý sa delí sa na 2 moduly:

  • DPŠ ZM základný modul
  • DPŠ RM rozširujúci modul

Katedra pedagogiky a andragogiky sa podieľa na realizácií oboch modulov. 

V základnom module (DPŠ ZM) zabezpečuje Katedra pedagogiky a andragogiky Pedagogický základ učitelstva a v rozširujúcom module zabezpečuje učiteľstvo predmetu Pedagogika.

Pedagogický základ učiteľstva

Pedagogický základ učiteľstva je časť základného modulu DPŠ. Tvoria ho  predmety:

  • Teoretické základy výchovy,
  • Pedagogická komunikácia,
  • Všeobecná didaktika,
  • Pedagogická diagnostika.

fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kped/Poziadavky_na_statnice/SZS_DPS_otazky_2023.pdf

Organizácia záverečných skúšok DPŠ ZM:

Záverečné skúšky DPŠ ZM prebiehajú podľa harmonogramu daného akademického roka v jarnom a letnom termíne. 

Témy na záverečné skúšky DPŠ ZM z Pedagogického základu učiteľstva.

Priebeh záverečnej skúšky DPŠ ZM: Na záverečnej skúške DPŠ ZM si náhodne vyžrebujete 1 tému, budete mať cca 10 minút na písomnú prípravu a následne 10 minút na ústnu odpoveď pred komusiou.