Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Doplňujúce pedagogické štúdium na FiF UK

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM tvoria vzdelávacie programy určené pre doplnenie pedagogickej kvalifikácie absolventov VŠ v SR, ktorí pôsobia, alebo chcú pôsobiť v školách a školských zariadeniach. DPŠ na základe akreditácie realizujú VŠ v dvoch formách:

  • Denná forma DPŠ je určená študentom magisterských neučiteľských študijných programov na FIF UK a realizuje sa súbežne so štúdiom ich študijného programu.
  • Externá forma DPŠ je určená absolventom magisterských neučiteľských spoločenskovedných programov. Podmienkou na prijatie je ukončené magisterské štúdium v odbore, na ktorý sa uchádzač hlási.                       prihláška pre externú formu DPŠ

Program DPŠ štúdia je na Filozofickej fakulte UK realizovaný ako dvojročný program, ktorý sa delí sa na 2 moduly:

  • DPŠ ZM základný modul
  • DPŠ RM rozširujúci modul

Katedra pedagogiky a andragogiky sa podieľa na realizácií oboch modulov. 

V základnom module (DPŠ ZM) zabezpečuje Pedagogický základ učitelstva a v rozširujúcom module zabezpečuje učiteľstvo predmetu Pedagogika.

Pedagogický základ učiteľstva