Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ)

Doplňujúce pedagogické štúdium na FiF UK

DOPLŇUJÚCE PEDAGOGICKÉ ŠTÚDIUM (ďalej skratka DPŠ) slúži pre osoby, ktoré aktuálne študujú alebo už ukončili vysokoškolské štúdium v neučiteľskom odbore, a chcú získať pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie daného odboru (predmetu) na základnej a/ alebo strednej škole.

Ide o platené štvorsemestrálne štúdium. Filozofická fakulta UK ho realizuje v dvoch formách:

  • Denná forma DPŠ je určená študentom magisterských neučiteľských študijných programov na FIF UK a realizuje sa súbežne so štúdiom ich študijného programu.
  • Externá forma DPŠ je určená absolventom magisterských neučiteľských spoločenskovedných programov. Podmienkou na prijatie je ukončené magisterské štúdium v odbore, na ktorý sa uchádzač hlási.                       prihláška pre externú formu DPŠ

Dvojročné vzdelávanie je rozdelené na:

  • DPŠ ZM - základný modul (zameraný na pedagogicko-psychologický základ učiteľstva),
  • DPŠ RM - rozširujúci modul (zameraný na konkrétnu predmetovú aprobáciu podľa predchádzajúceho neučiteľského štúdia uchádzača/uchádzačky).

Každý modul (aj ZM aj RM) sa končí obhajobou záverečnej práce a záverečnými skúškami.

Viac informácií o DPŠ sa môžete dozvedieť v publikácií Sprievodca DPŠ a RŠ na UK.

Katedra pedagogiky sa podieľa na realizácií oboch modulov. 

V základnom module (DPŠ ZM) zabezpečuje Pedagogický základ učitelstva a Psychologický základ učiteľstva v rozširujúcom module zabezpečuje učiteľstvo predmetu Pedagogika v kombinácií. Vyučovanie v oboch formách dennej i externej sa realizuje spravidla v soboty kombinovane (prezenčne i online).

 

1 časť DPŠ ZM: Pedagogický základ učiteľstva

Pedagogický základ učiteľstva je časť základného modulu DPŠ. Tvoria ho  predmety:

  • Teoretické základy výchovy,
  • Pedagogická komunikácia,
  • Všeobecná didaktika,
  • Pedagogická diagnostika.

fileadmin/fif/katedry_pracoviska/kped/Poziadavky_na_statnice/SZS_DPS_otazky_2023.pdf

2 časť DPŠ ZM: Psychologický základ učitelstva

Psychologický základ učitelstva základného modulu DPŠ ZM tvoria predmety:

  • Psychológia pre učiteľov 1,
  • Psychológia pre učiteľov 2.

3 časť DPŠ ZM: Záverečná práca

Tvorba záverečnej práce DPŠ ZM býva náročná. Preto prof. Wiegerová a kol. (2024) spracovali otvárate metodickú príručku, ktorá vás má sprevádzať pri písaní vašej záverečnej práce, v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. Budete končiť základný modul, a preto vaše práce budú venované predovšetkým pedagogicko-psychologickým témam.

Tento manuál vám môže:

·      pomôcť pri riešení praktických otázok a problémov,

·      pomôcť zorientovať sa v spleti možností výberu zamerania práce,

·      ponúknuť konkrétne návody na členenie práce.

MANUÁL NA TVORBU ZÁVEREČNEJ PRÁCE DPŠ ZM

Harmonogram DPŠ ZM: letný semester 2023/2024

Organizácia záverečných skúšok DPŠ ZM:

Záverečné skúšky DPŠ ZM prebiehajú podľa harmonogramu daného akademického roka v letnom a jesennom termíne. 

AKTUÁLNE TERMÍNY DPŠ ZM záverečných skúšok

Priebeh záverečnej skúšky DPŠ ZM: Na záverečnej skúške DPŠ ZM si frekventant z predmetov Pedagogický základ učiteľstva a Psychologický základ učiteľstva náhodne vyžrebujete jednu z 30tich tém, následne budete mať cca 10 minút na písomnú prípravu a po nej dostane 10 minút na ústnu odpoveď pred komisiou. 

Obsah záverečnej skúšky DPŠ ZM: