Pedagogika

Čo je jednoodborová neučiteľská PEDAGOGIKA?

Študijný odbor:  38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program: jednoodborová neučiteľská Pedagogika

Stupeň štúdia: bakalársky Bc. / magisterský Mgr.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky Bc. + 2 roky Mgr.

Štúdium jednoodborovej neučiteľskej Pedagogiky pripravuje poslucháčov na profesijnú dráhu špecialistu v oblasti edukačných vied, ktorý:

  • (po)rozumie procesu učenia (sa) a problémom výchovy, vzdelávania, starostlivosti, pomoci a rozvoju detí, mládeže, dospelých i seniorov,
  • dokáže sa uvážlivo a kriticky rozhodovať, analyzovať, hodnotiť i tvoriť a aktívne rozvíjať koncepciu celoživotného vzdelávania.
 
PROFIL ABSOLVENTA:

Absolvent neučiteľského jednoodborového štúdia Pedagogiky je systematicky pripravovaný na profesijné pôsobenie ako:

  • projektový manažér v oblasti vzdelávania a výchovy, 
  • výskumný pracovník v štátnej i súkromnej sfére (Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, CVTI, NIVAM, ŠIOV a pod.) vo firmách, či v inštitúciách tretieho sektora s pedagogickým zameraním,
  • kariérový špecialista vo firmách, organizáciách a štátnych, verejných i súkromných inštitúciách, či inštitúciách tretieho sektora a iných kultúrno-osvetových zariadeniach.
  • sociálny pedagóg, sociálny andragóg v preventívnych a poradenských centrách a v oblasti prevencie a reedukácie v sociálnych ústavoch, v humanitárnych organizáciách a inštitúciách, v nápravno-výchovných zariadeniach, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, oddelenia sociánej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, práca s nezamestnanými i v školách ako asistent pedagóga. Po absolvovaní ďalšej prípravy absolventi môžu pracovať ako probační a mediační úradníci.

V rámci štúdia v spolupráci s obetavými odborníkmi v praxových inštitúciách spoločne kladieme dôraz aj na získavanie priamych skúseností z praxe. Mimoriadne si vážime našu spoluprácu so spoločnosťami Dell, HP, AT&T, Globsec, Leaf Academy, Americká obchodná komora.

Predmety štátnej skúšky:

Bc. stupeň štúdia : Obhajoba bakalárskej práce

Mgr. stupeň štúdia sa ukončuje štátnou skúškou z predmetov: