Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Odporučené informačné zdroje

Ponúkame vám informačné zdroje z PEDAGOGIKY a ANDRAGOGIKY

Plávať v mori informácií a dát je v súčasnosti veľmi náročné. Mnohým to uberá čas i energiu.

Preto sme pre vás starostlivo vybrali a pripravili informačné online zdroje z oblasti pedagogiky a andragogiky. Prehľad pod vedením Dr. Dariny Dvorskej v spolupráci s riaditeľkou Ústrednej knižnice FiF UK Mgr. Monikou Lopušanovou a šikovnými študentami priebežne dopĺňame.

V rámci záverečnej práce doplňujúceho pedagogického štúdia časť VEDECKÉ ČASOPISY spracovali, aktualizujú i spravujú Mgr. Jakub Fázik, PhD. a Mgr. Andrea Smolková.

Časť venovanú PEDAGOGICKÝM SLOVNÍKOM, TEZAUROM a ENCYKLOPÉDIÁM spracovali a aktualizujú študenti učiteľstva akademických predmetov pedagogika v kombinácií so slovenským jazykom Samuel Damián Ovečka a Adam Molnár

Prehľady ponúkajú odpovede na to, kde hľadať informácie a stavať svoju poznatkovú bázu použiteľnú pri koncipovaní a písaní vašich seminárnych, záverečných prác, či štúdií tak, aby ste pri vyhľadávaní postupovali efektívnejšie, dokázali sa poučiť i inšpirovať prácou iných odborníkov, ne(u)topiť sa v informačnom oceáne a vyhnúť sa typickým chybám - povedané slovami nášho kolegu, emeritného prof. Š. Šveca "mýliť sa menej často".

Niektoré zdroje sú voľne dostupné, iné dostupné členom akademickej obce UK, ku ktorým sa ako študenti vďaka VPN pripojeniu dostanete odkiaľkoľvek. Ku zdrojom, ktoré nemajú samostatnú online podobu sme pripojili prepojenie priamo na Akademickú knižnicu UK.

Veríme, že ponúkané informačné zdroje vám budú pri štúdiu i vedeckej práci cenným zdrojom informácií a inšpirácie. Ak sa aj napriek našej snahe v prehľade nachádzajú nejasnosti, alebo máte konštruktívne námety na jeho zlepšenie, neváhajte a kontaktujte nás.

Súčasťou tohto prehľadu sú:

Vedecké časopisy

Pedagogická revue ISSN 1335-1982 Najstarší SK vedecký časopis sa vydávaný od roku 1948 -2010 (do 1990 pod názvom Jednotná škola) V roku 2016 Štátny pedagogický ústav obnovil jeho vydávanie.  online archív od roku 2018 (bez vyhľadávača)
Pedagogika.sk ISSN 1338-0982 Slovenský časopis pre pedagogické vedy vydáva Slovenská pedagogická spoločnosť pri SAV. online archív od roku 2010 (bez vyhľadávača)
Pedagogika ISSN 2336-2189 Vedecký časopis pro vedy o vzdelávaní a výchove, ktorý prispieva k rozvoju vedeckého poznania v pedagogike a ku kultivácií profesních názorov, CZ. online archív od roku 1951 (s vyhľadávačom)
Journal of Pedagogy ISSN 2719-5651 Vedecký časopis, ktorý publikuje prevažne empirické štúdie širokej škály koncepčných i teoretických tradícií pedagogiky. Sciendo,TRUNI, SK (EN) online archív s vyhľadávačom
Studia paedagogica ISSN 2336-4521 Recenzovaný vedecký časopis prináša predovšetkým empirické príspevky, ktoré sa týkajú vzdelávania, výchovy a učenia vo všetkých sférach života spoločnosti. Vydáva FiF MUNI, CZ. online archív od roku 2000 (s vyhľadávačom)
Acta Educationis Generalis ISSN 2585-7444 Vedecký časopis je zameraný na pedagogické, psychologické a technologické aspekty vzdelávania. SK (EN) online archív od roku 2011 (bez vyhľadávača)
Pedagogická orientace ISSN 1211-4669 Recenzovaný  vedecký časopis Českej pedagogickej spoločnosti sa zameriava na všeobecné a aktuálne problémy pedagogickej teórie a praxe, školského vzdelávania, pedagogického výskumu, vzdelávacej politiky a vzdelávania učiteľov. CZ. online archív od roku 1991 (s vyhľadávačom)
e-Pedagogium ISSN: 1213-7758 Vedecký časopis pre interdisciplinárny výskum v pedagogike. UPOL, CZ. online archív od roku 2001 (s vyhľadávačom)
Scientia et Erudutio ISSN 2585-8556 Recenzovaný vedecký časopis s osobitným zacielením na mladých akademikov a doktorandov. Vychádza tri razy ročne a obsahuje pôvodné práce z oblasti prírodných vied, humanitných vied a spoločenských vied. SK online archív od roku 2017 (bez vyhľadávača)
Academia ISSN: 1335-5864 Časopis zaoberajúci sa vysokoškolským vzdelávaním a vedou. SK online archív od roku 2006 (bez vyhľadávača)
Lifelong Learning ISSN 1805-8868  Vedecký časopis o celoživotnom vzdelávaní. CZ (EN) online archív od roku 2011 (bez vyhľadávača)
Paidagogos ISSN 1213-3809 Vedecký časopis pre široké spektrum pedagogických disciplín. CZ online archív od roku 2000 (s vyhľadávačom)
Orbis Scholae ISSN 1802-4637 Odborný recenzovaný časopis zameraný na problematiku školského vzdelávania v širších sociokultúrnych súvislostiach. CZ. online archív časopisu od roku 2006 (bez vyhľadávača)
Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae ISSN 1336-2232 Vedecký recenzovaný časopis, zameraný na pedagogické vedy, Verbum KU, SK. online archív od roku 2014 (bez vyhľadávača)
Pedagogické rozhľady ISSN 1335-0404 Odborno-metodický časopis, SK.   online archív od roku 2010 (bez vyhľadávača) 
Komenský ISSN 0323- 0449 Odborný časopis pre učiteľov základných škôl. CZ online archív od roku 2012 (bez vyhľadávača) 
Dobrá škola ISSN 1338-8444 Časopis pre učiteľov, ktorí chcú byť lepší. SK online archív od roku 2009 (bez vyhľadávača)
Učiteľské noviny ISSN 0139-5769 Metodický mesačník so 150 ročnou históriou, zameriava sa na informácie a odborné poznatky  pre odborno-metodickú pomoc školám a školským zariadeniam. SK online, archív tlačenej verzie od roku 2016
Edukácia ISSN 1339-8725 Vedecko-odborný časopis, vydáva UPJŠ. SK online archív od roku 2015 (bez vyhľadávača)
Naša škola ISSN 1335-2733 Metodický časopis určený predovšetkým učiteľom materských škôl a prvého stupňa základných škôl, ale aj vedecko-výskumným pracovníkom v oblasti pedagogiky a vzdelávania. archív aktuálne nefunguje
Mládež a spoločnosť ISSN 1335-1109 Vedecký časopis zaoberajúci sa otázkami štátnej politiky a výskum mládeže a je vydávaný v spolupráci s MŠVVaŠ SR. online archív od roku 2007 (bez vyhľadávača)
Sociální pedagogogika ISSN 1805-8825  Vedecký časopis uverejňuje teoretické a empirické štúdie, recenze kníh a informácie o vedeckých aktivitách z oblasti sociálnej pedagogiky. CZ online archív od roku 2013, (bez vyhľadávača)
Prevencia ISSN 1336-3689 Časopis vo forme  informačného bulletinu zameraný na prevenciu sociálno-patologických javov v rezorte školstva. SK online archív od roku 2005 (bez vyhľadávača)
Speciální pedagogika ISSN 1211-2720  Časopis pre teoriu a prax špeciálnej pedagogiky. CZ online archív od roku 1990 (s vyhľadávačom)
Journal of Exceptional People ISSN 1805-4986 Vedecký časopis  zamerený na tématiku nadaných a hendikepovaných osôb a ich špecifick nároky na vzdelávanie. CZ (EN) online archív od roku 2012 (bez vyhľadávača) 
Štúdie zo špeciálnej pedagogiky ISSN 2585-7363 Vedecký recenzovaný časopis tematicky zameraný na oblasť špeciálnej pedagogiky s interdisciplinárnym prienikom, UNIPO, SK. online archív od roku 2012 (bez vyhľadávača) 
Jazyk a literatúra ISSN 1339-7184 Vedecký časopis zameran na problematiku vyučovania jazykov (materinské, vyučovacie a cudzie) a literatúry na všetkých stupňoch vzdelávania. ŠPU, SK. online archív od roku 2014 (bez vyhľadávača)
Slovenčinár ISSN 1339-4908 Odborný metodický časopis Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny. SK online archív od roku 2014 (bez vyhľadávača)
O dieťati, jazyku, literatúre ISSN 1339-3200 Časopis je zameraný na otázky rozvíjania komunikačnej a literárnej kompetencie dieťaťa. UNIPO, SK. online archív od roku 2013, (bez vyhľadávača)
Journal of Technology and Information Education  ISSN 1803-6805 Vedecký časopis, který sa zacieľuje na oblasť odborových didaktík (prevažne prírodovedných predmetov) a využívanie digitálnych technológií vo vzdelávaní. online archív od roku 2009 (bez vyhľadávača)
Psychológia a patopsychológia dieťaťa ISSN 055-5574 Vedecký psychologický časopis, ktorý sa zameriava sa na problematiku psychického vývinu detí a mládeže a na faktory, ktoré tento vývin podmieňujú. Vydáva VÚDPaP, SK. online archív od roku 2004 (bez vyhľadávača)
Československá psychologie ISSN 1804-6436 Recenzovaný vedecký psychologický časopis. CZ online archív od roku 1996 (s vyhľadávačom)

Odborné PG slovníky a tezaury

AUTRATA F.V., 1920. Pedagogické přehledy 1.díl. Olomouc: Nakladatel R. Promberger, 1920. [Dostupné v knižnici KPA]

AUTRATA F.V., 1931. Pedagogické přehledy 1.díl. Olomouc: Nakladatel R. Promberger, 1931. [Dostupné v knižnici KPA]

AUTRATA F.V., 1924. Pedagogické přehledy 1-4.díl. Olomouc: Nakladatel R. Promberger, 1924, 279s. [Dostupné v knižnici UK]

Britannnica.com [online]. ©2022 [cit. 2022-02-20].

BAKOŠOVÁ, Zlatica. Terminologický výkladový slovník zo sociálnej pedagogiky. Trnava: Univerzita sv. Cyrila a Metoda, Fakulta sociálnych vied, 2013. ISBN: 978-80-8105-514-0.  [Dostupné v knižnici UK]

BEGANOVÁ Eva et al., 1992. Terminologický slovník sociální a speciální pedagogiky: Verze německo-francouzsko-anglicko-česko-slovenská. FICE-ČSFR, 1992, 61s. [Dostupné v knižnici UK]

ČEČETKA Juraj, 1943. Príručný pedagogický lexikon 1. Turčiansky sv. Martin: Kompas, 1943, 447s.  [Dostupné v knižnici UK]

ČEČETKA Juraj, 1943. Príručný pedagogický lexikon 2. Turčiansky sv. Martin: Kompas, 1943, 421s. [Dostupné v knižnici UK]

DUNKIN, Michael J. (ed.). The international encyclopedia of teaching and teacher education.Oxford: Pergamon Press, 1987. ISBN 0-08-030852-X. [Dostupné v knižnici UK]

ĎURIČ Ladislav, BRATSKÁ Mária et al., 1997. Pedagogická psychológia terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1997, 463s. ISBN 80-08-02498-4. [Dostupné v knižnici UK]

GAVORA Peter a Jiří MAREŠ, 1996. Anglicko-slovenský pedagogický slovník. Bratislava: Iris, 1996, 240s. ISBN 80-88778-25-5. [Dostupné v knižnici UK]

GAVORA Peter a Jiří MAREŠ, 1998. Anglicko-slovenský pedagogický slovník. Bratislava: Iris, 1998, 240s. ISBN 80-88778-74-3. [Dostupné v knižnici UK]

GAVORA Peter a Jiří MAREŠ, 1999. Anglicko-slovenský pedagogický slovník. Praha: Portál, 1999, 215s. ISBN 80-7178-310-2. [Dostupné v knižnici UK]

GRANT, Carl A. – LADSON-BILLINGS, Gloria. Doctionary of Multicultural Education.Phoenix: Oryx Press, 1997. ISBN 0-89774-798-4. [Dostupné v knižnici UK]

HAVELKA Jaroslav, 1925. Slovníček pedagogický. Praha: Česká grafická unie, 1925, 106s. [Dostupné v knižnici UK]

CHLUP O., KUBÁLEK J. a J. UHER, 1938. Pedagogická encyklopedie 1.díl A-Konsolidace. Praha: Novina, 1938, 640s. [Dostupné v knižnici UK]

CHLUP O., KUBÁLEK J. a J. UHER, 1939. Pedagogická encyklopedie 2.díl Konstituce-Sokol.Praha: Novina, 1939, 640s. [Dostupné v knižnici UK]

CHLUP O., KUBÁLEK J. a J. UHER, 1940. Pedagogická encyklopedie 3.díl Sokol-Žofková.Praha: Novina, 1940, 528s. [Dostupné v knižnici UK]

JANEČEK Vladimír et al., 2007. Výkladový slovník základných pojmov z pedagogiky a sociológie (pre potreby príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky). Bratislava: Generálny štáb OS SR, 2007, 152s. ISBN 978-80-969362-1-2. [Dostupné v knižnici UK]

KOLÁŘ, Zdeněk et al. Výkladový slovník z pedagogiky: 583 vybraných hesel. Praha: Grada,2012. ISBN 978-80-247-3710-2. [Dostupné v knižnici UK]

KROUPOVÁ Kateřina et al., 2016. Slovník speciálněpedagogické terminologie vybrané pojmy. Praha: Grada, 2016, 326s. ISBN 978-80-247-5264-8. [Dostupné v knižnici UK]

KUJAL Bohumír et al., 1965. Pedagogický slovník 1.díl A-O. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1965, 350s. [Dostupné v knižnici UK]

KUJAL Bohumír et al., 1967. Pedagogický slovník 2.díl P-Ž. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1967, 533s. [Dostupné v knižnici UK]

LIVEČKA Emil a Jarolím SKALKA, 1979. Slovník pedagogiky dospělých. Praha: ÚŠI při MŠ ČSR, 1979, 276s. [Dostupné v knižnici UK]

LOPÚCHOVÁ, Jana. Terminologický slovník pedagogiky zrakovo postihnutých. Bratislava: Iris, 1999. ISBN 80-88778-83-2. [Dostupné v knižnici UK]

MAŇÁK, J. et al., 2005. Slovník pedagogické metodologie. Brno: Paido, 2005, 134s., ISBN 80-210-3802-0.  [Dostupné v knižnici UK]

MITZEL, Harold E. – BEST, Hardin John – RABINOWITZ, William. Encyclopedia of educational research. Vol. 2. New York: Free Press, 1982. ISBN 0-02-900370-9. [Dostupné v knižnici UK]

MITZEL, Harold E. – BEST, Hardin John – RABINOWITZ, William. Encyclopedia of educational research. Vol. 3. New York: Free Press, 1982. ISBN 0-02-900380-6. [Dostupné v knižnici UK]

PAGE, G. Terry – THOMAS, J. B. – MARSCHALL, A. R. International dictionary of education. London: Kogan Page, 1977. ISBN 0-85038-301-3. [Dostupné v knižnici UK]

PAVLÍK Ondrej et al., 1984. Pedagogická encyklopédia Slovenska 1 A-O. Bratislava: Veda, 1984, 742s. [Dostupné v knižnici UK]

PAVLÍK Ondrej et al., 1985. Pedagogická encyklopédia Slovenska 2 P-Ž. Bratislava: Veda, 1985, 702s. [Dostupné v knižnici UK]

PECH Oldřich, 1939. Příruční slovník pedagogický pro školskou a učitelskou praxi. Praha: Česko-slovenská grafická Unie, 1939, 563s. [Dostupné v knižnici UK]

PISOŇOVÁ Mária a kol. 2017. Školský management terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Wolters Kluwer, 167 s. ISBN 978-80-8168-660-3. [Dostupné v knižnici UK]

PRŮCHA Jan, 2005. Česko-anglický pedagogický slovník. Praha: Nakladatelství ARSCI, 2005. ISBN 80-86078-50-2. [Dostupné v knižnici KPA]

PRŮCHA Jan. et al., 2009. Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009, 935s. ISBN 978-80-7367-546-2.  [Dostupné v knižnici UK]

PRŮCHA Jan, WALTEROVÁ Eliška a Jiří MAREŠ, 1995. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1995, 292s. ISBN 80-7178-029-4. [Dostupné v knižnici UK]

PRŮCHA Jan, WALTEROVÁ Eliška a Jiří MAREŠ, 1998. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 1998, 328s. ISBN 80-7178-252-1. [Dostupné v knižnici UK]

PRŮCHA Jan, WALTEROVÁ Eliška a Jiří MAREŠ, 2001. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2001, 322s. ISBN 80-7178-579-2. [Dostupné v knižnici UK]

PRŮCHA Jan, WALTEROVÁ Eliška a Jiří MAREŠ, 2003. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2003, 322s. ISBN 80-7178-772-8. [Dostupné v knižnici UK]

PRŮCHA Jan, WALTEROVÁ Eliška a Jiří MAREŠ, 2009. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2009, 395s. ISBN 978-80-7367-647-6. [Dostupné v knižnici UK]

PRŮCHA Jan, WALTEROVÁ Eliška a Jiří MAREŠ, 2013. Pedagogický slovník. Praha: Portál, 2013, 395s. ISBN 978-80-262-0403-9. [Dostupné v knižnici UK]

SEKANINOVÁ Ella, 1958. Rusko-slovenský pedagogický slovník pre ĽKR. Bratislava: Slovenský výbor SČSP, 1958, 145s. [Dostupné v knižnici UK]

ŠVEC Štefan, 2008. Anglicko-slovenský lexikón pedagogiky a andragogiky. Bratislava: Vydavateľstvo IRIS, 2008. ISBN 978-80-89256-21-1. [Dostupné v knižnici UK]

ŠVEC Štefan et al., 2002. Jazyk vied o výchove. Bratislava: Gerlach Print a Filozofická fakulta Univerzity Komenského, 2002, 120s. ISBN 80-968564-9-9. [Dostupné v knižnici UK]

ŠVEC, Štefan. Slovenská encyklopédia edukológie. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-3747-2. [Dostupné v knižnici UK]

ŠVEC Štefan, 2004. Slovník definovaných anglicko-slovenských termínov pedagogiky a andragogiky s abecedným registrom slovensko-anglických akvivalentov. Prešov: Metodicko-pedagogické centrum, 2004, 182s. ISBN 80-8045-323-3. [Dostupné v knižnici UK]

TRUBÍNIOVÁ, Valentína et al. Predškolská pedagogika: terminologický výkladový slovník. Ružomberok: Katolícka univerzita, 2007. ISBN: 978-80-8084-162-1. [Dostupné v knižnici UK]

VALENTA, Milan et al., 2015. Slovník speciální pedagogiky. Praha: Portál, 2015, 317s. ISBN 978-80-262-0937-9. [Dostupné v knižnici UK]

VAŠEK Štefan, 1994. Špeciálna pedagogika terminologický a výkladový slovník. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1994. ISBN 80-08-01217-X. [Dostupné v knižnici UK]

VRÁNA Stanislav, 1948. Slovník moderní pedagogiky. Brno: Komenium, 1948. [Dostupné v knižnici KPA]

Internetové zdroje


Asociácia pre vzdelávanie učiteľov v Európe – Association for Teacher Education in Europe (ATEE)
Akademie věd ČR
Centrum pre výskum a inovácie vo vzdelávaní – Centre for Educational Research and Innovation (CERI)
Česká asociace pedagogického výzkumu – Czech Educational Research Association (ČAPV)
Česká pedagogická společnost – Czech Pedagogical Society (ČPDS)
Európska asociácia pedagogického výskumu – European Educational Research Association (EERA)
Európska asociácia pre výskum učenia a vyučovania - European Association for Research on Learning and Instruction (EARLI)
Európska nadácia odborného vzdelávania – European Training Foundation (ELT)
Európska sieť dištančného vzdelávania  - European Network of Distance Education (ENDE)
Európska spoločnosť pre výskum vzdelávania dospelých -  European Society for Research on the Education of Adults (ESREA)
Európske združenie vzdelávania dospelých – European Association for the Education of adults (EAEA)
Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania – European Centre for the Development of Vocational Training (CEDEFOP)
Európsky systém prevodov kreditov – European Credit Transfer System (ECTS)
Informačná sieť o vzdelávaní v Európe – Information Network on Education in Europe (EURYDICE)
Inštitút vzdelávacej politiky SR
Konzorcium ústavov pre výskum a rozvoj vzdelávania v Európe - Consortium of Institutions for Development and Research in Education in Europe (CIDREE)
Lisabonská dohoda – dohoda o uznávaní kvalifikácií vo vysokom školstve v Európe. Lisbon Convention /Convention on the Recognition of Higher Education Qualification in the European Region.
Medzinárodná asociácia pre hodnotenie výsledkov vzdelávania – International Association for the Evaluation of Education Achievement (IEA)
Medzinárodné centrum pre vzdelávanie – International Bureau of Education: Unesco (IBE) 
Medzinárodná norma pre klasifickáciu vzdelávania ISCED 2021 – International Standard Classification for Education (ISCED)
Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj – Organization for Economic Coopertaion and Development (OECD)
Program pre medzinárodné hodnotenie žiakov – Programme for International Student Assessment (PISA)
Rada Európy – Council of Europe
Slovenská akadémia vied – Slovak Academy of Siences (SAV)
Slovenská pedagogická spoločnosť pri  SAV 
Spoločnosť pre komparatívnu pedagogiku v Európe – Comparative Education Society in Europe (CESE)