Učiteľstvo pedagogiky

Učiť o tom, ako učiť?

Študijný odbor:  38. Učiteľstvo a pedagogické vedy

Študijný program: učiteľstvo Pedagogiky v kombinácií

Stupeň štúdia: bakalársky Bc. / magisterský Mgr.

Forma štúdia: denná

Štandardná dĺžka štúdia: 3 roky Bc. + 2 roky Mgr.

Štúdium učiteľstva akademických predmetov (*skratka UAP) Pedagogika v kombinácií s iným vyučovacím predmetom pripravuje poslucháčky a poslucháčov na učiteľskú dráhu na strednej škole. Pedagogika sa v súčasnosti vyučuje ako predmet na Stredných odborných školách pedagogických a na konzervatóriách.

Od AR 2023/2024 sa na FiF UK študuje:

  • učiteľstvo Pedagogiky v aprobácií so Slovenským jazykom,
  • učiteľstvo Pedagogiky v aprobácií s Históriou,
  • učiteľstvo Pedagogiky v aprobácií s Filozofiou.
 
PROFIL ABSOLVENTA:

Poslucháčky a poslucháči učiteľstva akademického predmetu PEDAGOGIKA v kombinácií sú systematicky pripravovaní na svoje pedagogické pôsobenie a učia sa ako učiť stredoškolákov pedagogiku.

Štúdium sa zacieľuje na budovanie si poznatkovej bázy potrebnej k vyučovaniu predmetu pedagogika na strednej škole zo všeobecnej pedagogiky, didaktiky, predškolskej pedagogiky, pedagogickej diagnostiky, metodológiepedagogickej komunikácie či všeobecnej i vývinovej psychológie. Štúdium je orientované na získavanie jedinečných kompetencií predovšetkým z oblasti didaktiky pedagogiky. Kandidátov učiteľstva pedagogiky vedieme k tomu, aby boli pripravení realizovať procesy didaktického plánovania a adaptovania poznatkov z pedagogiky stredoškolským žiakom a žiačkám, vhodne tvoriť a prispôsobovať učebné prostredie, aktívne a cielene podnecovať stredoškolákov a stredoškoláčky k efektívnej interakcii, a zároveň v rámci výučby formatívne i sumatívne diagnostikovať a vyhodnocovať jej dôsledky, či v prípade potreby realizovať akčné skúmanie učiteľa. Všetky čiastkové procesy ovládať natoľko, aby učitelia a učiteľky pedagogiky na konci piateho ročníka boli teoreticky dobre pripravené a schopné rozhodovať sa a kriticky uvažovať nad učením sa svojich zverencov, cielene konať v prospech ich rozvoja, prepájať vedomosti so skúsenosťami, ktoré im prax prinesie a citlivo spätne reflektovať i prispôsobovať vlastné pedagogické pôsobenie i interakciu so zverencami, situáciám a kontextu školy, v ktorej budú pôsobiť.

V rámci štúdia v spolupráci s našimi cvičnými školami spoločne kladieme dôraz aj na získavanie priamych skúseností z praxe. Mimoriadne si vážime našu dlhoročnú zdarnú spoluprácu so Strednou odbornou školou pedagogickou na Bullovej ulici v Bratislave ako aj zdarnú spoluprácu na videoštúdiách so Strednou odbornou školou pedagogickou v Modre.

Predmety štátnej skúšky:

Bc. stupeň štúdia : Obhajoba bakalárskej práce

Mgr. stupeň štúdia sa ukončuje štátnou skúškou z predmetov: