Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium

Filozofická fakulta UK v zmysle Zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. realizuje doplňujúce pedagogické štúdium v dennej aj externej forme.

Informácie pre záujemcov o DPŠ nájdete v sekcii venovanej prijímaciemu konaniu. Upozorňujeme, že prihlášky pre akademický rok 2019/2020 (denná aj externá forma) treba podať do 31. mája 2019 (rozhodujúca je pečiatka podateľne fakulty).

Vnútorný predpis FiF UK č. 3/2019 Smernica dekana fakulty o realizácii doplňujúceho pedagogického štúdia

Formy štúdia

Kurzy

Záverečná skúška