Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Aktuality

Aktualizované tézy k štátnym záverečným skúškam moPE a DPŠ ZM

Zverejňujeme aktualizované tézy k príprave na štátne záverečné skúšky pre moPE a DPŠ ZM.

  • jednoodbor Pedagogika:

Pedagogické poradenstvo

Predškolská pedagogika

Sociálna pedagogika

  • DPŠ ZM:

Pedagogický základ učiteľstva

Témy záverečných prác DPŠ ZM na AR 2023/2024

Zverejňujeme témy záverečných prác pre študentov DPŠ štúdia základného modulu na AR 2023/2024.

 

Po zvážení a výbere témy prosím najneskôr do 15.11.2022 do 15:00 hod. napíšte svojej konzultantke /konzultantovi zo svojej univerzitnej emailovej adresy email a dohodnite sa na podrobnostiach svojej spolupráce s ním/ňou.

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 100 rokov Pedagogického seminára

Pri príležitosti stého výročia založenia najstaršieho inštiutucionalizovaného pracoviska na Slovensku, rozvíjajúceho pedagogické vedy: Pedagogického seminára Filozofickej fakulty UK, sme na Katedre pedagogiky usporiadali medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa konala vo štvrtok 19.10.2023 v budove fakulty na Gondovej ul. v Bratislave.

Na konferencii zaznievali tóny a slová vďaky, spomínanie i bilancovanie. Hostia i kolegovia z domácej katedry vo svojich príspevkoch predstavili mnohých velikánov i myšlienky, ktoré našu katedru uplynulých sto rokov utvárali. 

Do ďalších rokov prajeme všetkým členkám a členom Katedry pedagogiky FiF UK, ale aj študentkám a študentom, ktorí na katedre študujú pedagogiku, či učiteľstvo, veľa elánu a tvorivých síl. 

Fotografie z konferencie

konferencia začala tónmi hudby v podaní študentky pedagogiky Bc. Zuzany Nemcovej
konferenciu slávnostne svojim príhovorom otvoril dekan Filozofickej fakulty UK: prof. Marián Zouhar (vľavo) a vedúca katedry pedagogiky prof. Adriana Wiegerová, ktorá poďakovala za dlhoročnú zdarnú spoluprácu s katedrou prof. Jozefovi Pšenákovi
poďakovanie smerovalo aj k bývalej dlhoročnej vedúcej katedry pedagogiky, doc. Zite Baďúrikovej, kvetiny od prof. Wiegerovej si prevzala z rúk študenta pedagogiky Bc. Adama Molnára
doc. PhDr. Zita Baďúriková, CSc.
prof. Hane Lukášovej pri príležitosti životného jubilea bola odovzdaná pamätná medaila Filozofickej fakulty UK

Dr. Janka Medveďová, bývalá vedúca pracoviska si vypočula ďakovné slová za vedenie katedry v dobe pandémie
prof. Hana Lukášová predstavila Československé vzťahy: niekoľko poznámok k česko-slovenskej vzájomnosti
Dr. Janka Medveďová rozprávala o Vzniku pedagogického seminára
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
prof. Karel Rýdl (Univerzita Pardubice) porozprával o prof. dr. Josefovi Hendrichovi jeho úlohách, ktoré pre Pedagogický seminár urobil
prof. Viola Tamášová (DTI) rozprávala o prof. Ernestovi Sýkorovi
Dr. Janka Medveďová predstavila prof. Juraja Čečetku
prof. Blížkovského a jeho vzťah k UK v Bratislave predstavila Dr. Alena Jůvová (UPaSP Olomouc)
idei prof. Blížkovského priblížil aj doc. Tomáš Čech
o Pedagogickom myslení a tvorbe Ľudovíta Bakoša rozprával Dr. Jaroslav Durec z Matice slovenskej v Bratislave
profil socialistického vedca Gustáva Pavloviča opisoval vo svojom príspevku prof. Peter Gavora
o živote a diele Jozefa Máteja porozprával PhDr. Vladimír Michalička z Múzea školstva a pedagogiky
PhDr. Vladimír Michalička
doc. Mária Matulčíková predstavila prvú profesorku pedagogiky na Slovensku: prof. Štepitovú a následne doc. Július Matulčík rozprával o prof. Perháčovi. Nakoniec Dr. Darina Dvorská cez biografické rozprávanie rodinného príslušníka predstavila prof. Petra Vajcika.

Konferenica pri príležitosti 30. výročia založenia OMEP Slovensko

V spolupráci so slovenským výborom Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu: OMEP Slovensko sme na konferencii oslávili 30. výročie založenia OMEP Slovensko.

Konferencia pod záštitou Ministertva školstva, vedy, výskumu a športu a mestskej časti Bratislava: Staré mesto sa konala v dňoch 5.10.2023 a 6.10.2023. 

Prvý konferenčný deň 5.10.2023 od 9:00 hod. v Zichyho paláci v Bratislave si účastníčky a účastníci mohli vypočuť pozvané prednášky hostí.

Následne piatok 6.10.2023 v spolupráci s fakultami Univerzity Komenského v Bratislave bude pokračovala konferencia formou workshopov.

Na pôde Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty sme privítali 25 učiteliek a riaditeliek MŠ z celého Slovenska na workshope, ktorý viedla Dr. Darina Dvorská. Účastníčky spoločne hľadali odpovede na otázku: Čo má spoločné kengura a 33? a diskutovali o Spôsoboch kladenia otázok v MŠ 

Viac informácií o podujatí nájdete na: www.omep.sk

 

 

Vyšlo nové číslo katedrového zborníka ACTA ANDRAGOGICA 8 (2023)

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,  

Vo vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave vyšlo nové, v poradí už 8. číslo zborníka ACTA ANDRAGOGICA

V zborníku je uverejnených 7 odborných príspevkov z oblasti, ktorým sa členovia katedry a spolupracujúci odborníci ako riešitelia výskumného projektu grantovej úlohy VEGA MŠVVaŠ SR č. 1/0293/21 „Edukácia k zdraviu dospelej populácie“. Podujali zistiť na základe teoretického a empirického výskumu postoje k zdraviu a výchove k zdraviu u jednotlivých vekových skupín dospelých.

Zborník ACTA ANDRAGOGICA 8 prináša výsledky prvej fázy riešenia projektu, ktorej cieľom bolo vytvoriť teoretické a metodologické východiská pre realizáciu empirického výskumu. Autori sa vo svojich štúdiách zamerali na kľúčové problémové okruhy týkajúce sa zdravia, zdravotnej gramotnosti a edukácie k zdraviu.

Ľubica Argalášová sa vo svojej štúdii zaoberá komplexnou problematikou zdravia, modelmi a determinantmi zdravia. Pozornosť venuje aj aktuálnemu zdravotnému stavu populácie v SR.

Vplyvy ekonomických a sociálnych podmienok na fyzické a psychické zdravie jedinca analyzuje Ľuboslava Sejčová. Aj na základe výsledkov za- hraničných výskumov poukazuje na psychosociálne faktory, ktoré zvyšujú náchylnosť k určitým chorobám.

Kľúčovým determinantom zdravia je zdravotná gramotnosť. Podstatou a významom zdravotnej gramotnosti, modelmi zdravotnej gramotnosti, ako i úrovňou zdravotnej gramotnosti v Európe, sa vo svojej štúdiu zaoberajú Jarmila KristováZuzana Slezáková.

Vybrané aspekty zdravia z pohľadu edukácie dospelých si všímajú vo svojej štúdii autorky Anna Mazalánová a Veronika Kitová Mazalánov. Opie- rajúc sa o poznatky zo psychológia zdravia, venujú pozornosť prevencii a podpore zdravia so zreteľom na koncept edukácie k zdraviu dospelej po- pulácie.

Július Matulčík sa vo svojej štúdii zameriava na prístupy odborníkov k ponímaniu zdravia, zdravotnej kompetencie, výchovy, vzdelávania a učenia sa k zdraviu dospelých v Rakúsku a Nemecku. Poukazuje na determináciu edukácie k zdraviu konkrétnymi podmienkami, konkrétnou inštitucionálnou bázou i samotnými účastníkmi vzdelávania.

Zahraničný pohľad na problematiku zdravotnej gramotnosti prináša tiež štúdia Oleny Voliarskej. Autorka interpretuje výsledky skúmania zdravotnej kompetencie dospelých na Ukrajine, identifikuje oblasti zlepšovania zdravot- nej kompetencie dospelých na Ukrajine prostredníctvom účinnej komuniká- cie a neformálneho vzdelávania.

Prajeme Vám príjemné čítanie! 

Učiteľská akadémia UK: Vyučovacie aktivity s nízkou mierou rizika (doc. L. Sokolová a Dr. D. Dvorská)

V rámci Klubu Učiteľskej akadémie UK sme dňa 22.8.2023 organizovali hybridný seminár pre učiteľky a učiteľov: Vyučovacie aktivity s nízkou mierou rizika. 

doc. Lenka Sokolová (FSEV UK) predstavila aktivity a pomôcky, ktoré môžu učiacim sa pomôcť prekonávať úzkosť pri učení, aktivizovať skupiny a zvyšovať ich motiváciu k učeniu. Súčasne sme v praxi vyskúšali technické možnosti novej hybridnej učebne G 209.

Pre tých, ktorí sa seminára nemohli zúčastniť, ponúkame videonahrávku.

23.6.2023: Slávnostne sme otvorili inoivatívne učebne

V rámci úspešne ukončeného rozvojového projektu Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK sme na Katedre pedagogiky zlepšili priestorové i technické zabezpečenie štúdia.

Frekventantky a frekventanti (nielen) externej formy DPŠ štúdiasa vracajú na fakultu UK s odstupom času a s množstvom profesijných skúseností. Nielen oni, ale aj naši denní študenti a študentky prirodzene očakávajú, že budú študovať v moderných učebniach kde získajú nové podnety pre svoju prax. Preto sa na UK neustále aktívne snažíme o inovácie štúdia aj cez úpravy učebného prostredia. 

Z rozvojového projektu sme na katedre v roku 2023 vytvorili moderné vzdelávacie priestory, ktoré podporujú tímovosť a napomáhajú zvyšovaniu kvality i atraktivity tohto štúdia. Učebne budú k dispozícii aj študentom a študentkám učiteľských odborov denného štúdia, čím chcú fakulty UK prispievať k zvýšovaniu atraktivity tohto štúdia a učiteľského povolania vôbec. 

Nové učebne aj s oddychovou časťou vznikli na Katedre pedagogiky Filozofickej fakulty UK na 2. poschodí v budove na Gondovej ulici 2 v Bratislave. 

Slávnostne sme ich otvorili a dali do užívania v piatok 23. júna 2023 v rámci Klubu Učiteľskej akadémie UK.

Hybridnú učebňu G 209 otvoril tajomník Filozofickej fakulty UK pán Mgr. Radoslav Števčík a frekventantka DPŠ štúdia a zároveň študentská koordinátorka rozvojového projektu Bc. Zuzana Hudáková.

Druhú, výskumnú učebňu G 208 slávnostne otvorili: prodekanka pre vzdelávanie FiF UK doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. a študent učiteľstva slovenského jazyka a pedagogiky Bc. Samuel Damián Ovečka

Učebne umožňujú prezentovať spôsoby, ako v školách efektívne a interaktívne používať digitálne technológie a cez priestorové usporiadanie nábytku podporovať priamu interakciu medzi skupinami študujúcich. 

Pripraviť architektonický návrh a premeniť ho na skutočnosť sa obom fakultám podarilo od decembra 2022 do júna 2023. Po vykonaní stavebných úprav a zakúpení flexibilného nábytku prišla na rad realizácia hybridného technického riešenia. 

Výsledkom je súbor 4 učební pre moderné vzdelávanie:

  • hybridná učebňa G209 (pôvodné označenie G206) s unikátnym systémom riadenia a ovládania digitálnych technológií na prenos videokonferencií a vzdelávacích kurzov cez MS Teams,
  • výskumná učebňa G208 (pôvodné označenie G205) s pozorovateľným oknom pre budúcich učiteľov na mikrovyučovacie a výskumné aktivity,
  • mobilná notebooková učebňa, ktorá umožňuje výučbu s podporou e-learningových nástrojov a pohyblivý presun medzi učebňami,
  • oddychová časť s kuchynkou na chodbe 2. poschodia (pred učebňami G209 – 213).

Viac informácií o projekte sa dozviete na stránke úspešne ukončeného rozvojového projektu, či v rubrike Zvedaví na vedu.

Fotogaléria inovatívnych učební Katedry pedagogiky (foto: S. Griguš, 2023)

Výsledky ŠVOK 2023 v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy

Dňa 5.5.2022 od 13:30 hod. sa v učebni G 207 konalo katedrové kolo Študentskej Vedeckej Odbornej Konferencie: ŠVOK 2023 v odbornej sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy.

Prihlásené ŠVOK práce na rok 2023 v sekcii Učiteľstvo a pedagogické vedy boli výsledkom úsilia i tvorivosti našich študentov. Všetky prihlásené práce boli kvalitné a inšpiratívne. Študenti podporili svojich spolužiakov a spolu s ďalšími členmi katedry si mohli vychutnať podnetné konferenčné popoludnie.

Odborná komisia, ktorú tvorila prof. Adrina Wiegerová, doc. Ľuboslava Sejčová, doc. Július Matulčík a dr. Janka Medveďová sa zhodla na výsledkoch:

1. Molnár, Adam - Budiačová Renáta - Cabadajová Mária - Garaiová Paulína: Intervenčný program u žiakov prvého ročníka Duálnej akadémie 

2. Ptačinová Dominika: Prevencia kybergroomingu u detí a mládeže 

3. Blašková Laura: Transformácia školského systému po roku 1989 v krajinách V4 

Oceneným študentkám a študentovi srdečne blahoželáme!

doc. Ľ. Sejčová: Manažment triedy a osobnosť učiteľa (2023)

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,  

Predstavujeme vám novú publikáciu doc. PhDr. Ľuboslavy Sejčovej, CSc., ktorá vyšla vo Vydavateľstve UK a zaoberá sa témou Manažment triedy a osobnosť učiteľa (2023).

Cieľom publikácie je sprístupniť čo najkomplexnejší obraz spôsobov manažovania triedy a školy a priblížiť aj požiadavky na osobnosť učiteľa a prispieť k tomu, aby bola príprava učiteľov v tejto oblasti efektívnejšia. Autorka v monografii analyzuje postavenie učiteľa na Slovensku a aj v medzinárodnom porovnaní. Venuje sa otázke, ako by mali učitelia inovatívne a moderne učiť, čo znamená tradičné vzdelávanie a tvorivá, inovatívna škola. V monografii sa prikláňa ku konceptu učiteľa, ktorý facilituje proces učenia žiakov, vytvára pozitívnu atmosféru v triede, ktorá sa stáva učiacou sa triedou. Zaoberá sa i otázkou manažmentu triedy, ako organizovať triedu, dosiahnuť priaznivú klímu školy a triedy a tiež sa v nej zaoberá efektívnou komunikáciou učiteľa pri riešení konfliktov v triede. Odpovedá na otázku, ako si udržať disciplínu v triede a čo môžu urobiť učitelia, aby mali autoritu a zároveň, aby žiaci boli na ich strane, v podobe príkladov a námetov z praxe. V piatej kapitole autorka uvádza výsledky výskumu Motivácia k výberu učiteľského povolania“, kde oslovila študentov rôznych programov učiteľstva na Filozofickej fakulte UK, ktorí sa vyjadrovali k  otázkam učiteľského života aj k motivácii ísť študovať svoj odbor. Záverečná kapitola prináša vhľad do pocitov a myšlienok učiteľov základných a vysokých škôl prostredníctvom rozhovorov. Čitateľ tak môže konfrontovať názory budúcich učiteľov so skutočným životom v škole. 

Prajeme Vám príjemné čítanie.

Workshop v klube Učiteľská akadémia UK - Agnes Simon: Scholarship of Teaching and Learning

Učiteľská akadémia UK