Aktuality

Schválené témy ZP KPED na AR 2024/2025

Zverejňujeme garantom ŠP schválené témy záverečných prác na AR 2024/2025.

zoznam tém

Wiegerová, A., Kravecová, D. & R. Božík (2024). Partnerstvá v systéme duálneho vzdelávania. Bratislava: APZD.

Na základe dohody o spolupráci s Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy vznikla publikácia Wiegerová, A., Kravecová, D. & Božík, R. (2024). Partnerstvá v systéme duálneho vzdelávania. Bratislava: APZD.

Odborné vzdelávanie hrá významnú úlohu pri príprave mladých ľudí pre profesie, ktoré sú žiadané trhom práce. Na Slovensku sa odborné vzdelávanie, popri všeobecnom vzdelávaní na úrovni stredných škôl stalo neoddeliteľnou súčasťou školského systému. Odborné vzdelávanie ponúka žiakom praktické zručnosti a odborné vedomosti, aby boli pripravení na vstup do pracovného prostredia.

Súčasný stav odborného vzdelávania je veľmi dynamický. Diverzifikácia ponuky umožňuje študentom/žiakom vybrať si odborný smer, ktorý najlepšie zodpovedá ich záujmom, potrebám a požiadavkám trhu práce. Spolupráca so zamestnávateľmi a investície do technológií zaisťujú, že žiaci sú pripravení na pracovný trh. Progres je však nevyhnutný, aby sme mohli efektívne reagovať na meniace sa potreby a výzvy súčasného trhu práce.

V podmienkach Slovenskej republiky prebieha inovácia odborného vzdelávania kontinuálne. Stále však existujú oblasti, ktoré predstavujú priestor na rast. Publikácia je určená tým, ktorí sa zaujímajú o duálne vzdelávanie na stredných odborných školách. 

Gavora, P., Dvorská, D. & J. Medveďová (2024). Rodičovstvo s deťmi do troch rokov: teória a výskum. Bratislava: Vydavateľstvo UK

Monografia prof. PhDr. Peter Gavora, CSc., PaedDr. Darina Dvorská, PhD. & Mgr. Janka Medveďová, PhD. z našej katedry sa zaoberá rodičovstvom, ktoré autori chápu ako sociálnu rolu a identitu rodiča i ako konanie rodiča – jeho konkrétne činnosti pri opatrovaní, starostlivosti, ochrane a výchove dieťaťa. Rodičovstvo ako konanie je však obrátené nielen k dieťaťu, ale aj k rodičovi. Medzi činnostné stránky rodičovstva autori zaraďujú i jeho utváranie, teda sebarozvoj rodiča. Táto kniha je o tom, ako rodičia napĺňajú svoju rolu, ako v jej rámci uvažujú a konajú. Ambíciou knihy bolo prispieť k teórii rodičovstva a vo vybraných otázkach prehĺbiť jeho vedecké poznanie. Silnou stránku knihy sú empirické výskumy, ktoré priniesli nové dáta o rodičovstve na Slovensku, ktoré boli získané na dobre zostavených súborov rodičov a pomocou osvedčených metodologických postupov. 

Štruktúra monografie Rodičovstvo s deťmi do troch rokov: teória a výskum je odstupňovaná od opisu teoretických otázok rodičovstva k empirickým výskumom, ktoré realizoval tento tím. Teoretickým otázkam sú venované časti, ktoré zachytili viaceré aspekty rodičovstva: vedomosti rodičov, ich emocionalitu, typológiu materstva, intenzívne materstvo a rodičovstvo otcov (kapitola 1). Dve kapitoly sú venované veľkým témam rodičovstva – výchovným štýlom rodičov a ich self-efficacy (kapitoly 2 a 3). I keď sa zdá, že ide o rôznorodé oblasti, súhrne tvoria hutný celok, ktorý je dobrou vstupnou bránou k empirickým výskumom.

Základnou tézou autorov bolo, že – na rozdiel od väčšiny slovenských prameňov – rodičovstvo nezahrňuje len výchovu dieťaťa. Jeho rozpätie je oveľa väčšie. Do rodičovstva patrí i starostlivosť o dieťa, jeho ochrana a napokon starostlivosť rodiča o seba o jeho sebarozvoj. Autori nechceli predložiť dielo, ktoré by zachytilo činnosť rodiča len literárne. Cieľom bolo skôr poskytnúť opis rodičovstva, ktorý je založený na solídnych a metodologicky hodnotných empirických zisteniach získaných od dobre zvolených súborov rodičov.

Prvý výskum (kapitola 4) odhaľuje, ako matky a otcovia, ktorí majú deti do troch rokov, vnímajú svoje rodičovstvo – ako vstúpili do role rodiča, ako každodenne napĺňajú svoje rodičovstvo, ako si stanovili náročné normy svojho konania a ako ich tie normy priviedli do krízy, z ktorej našli východisko len tak, že do bezmedznej lásky k dieťaťu museli vložiť i veľkú lásku k sebe.

Druhý výskum (kapitola 5) zisťoval profil rodičovstva. Dáta získané na veľkom súbore matiek umožnili definovať tento profil ako emocionalitu rodiča, jeho kompetencie, rodičovskú záťaž a rodičovskú neistotu. Autori taktiež ukázali, ako tieto prvky súvisia s demografickými údajmi rodičov, rodiny a dieťaťa. 

Analytická časť kapitoly 6 odhalila, aké sú preferencie rodičov v systematickom i epizodickom vzdelávaní. Okrem iného sa zistilo, že plná štvrtina respondentiek sa začala vzdelávať ešte skôr, než sa im narodilo prvé dieťa.

Monografia je výstupom projektu VEGA 1/0484/21 „Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku“ financovaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, a bola finančne podporená aj z Fondu na podporu vydávania výstupov tvorivej činnosti FiF UK.

Odkaz na monografiu: 

Gavora, P., Dvorská, D. & Medveďová, J. (2024). Rodičovstvo s deťmi do troch rokov: teória a výskum. Bratislava: Vydavateľstvo UK. Dostupné online: https://stella.uniba.sk/texty/FIF_GDM_rodicovstvo_deti_do_3r.pdf

Harmonogram štátnych záverečných skúšok v letnom termíne AR 2023/2024

Zverejňujeme harmonogram štátnych záverečnách skúšok Katedry pedagogiky na AR 2023/2024. K harmonogramom sa dostanete kliknutím na daný termín.

Štátne záverečné skúšky v letnom termíne AR 2023/2024 budú v dňoch:

pondelok 27.5.2024 od 9:00 hod. v G 210

utorok 28.5.2024 od 9:00 hod. v G210

  • boPE  Bc. stupeň štúdia jednoodbor Pedagogika: Obhajoba bakalárskej práce
  • buPE  Bc. stupeň štúdia učiteľstva Pedagogiky v kombinácií: Obhajoba bakalárskej práce

streda 29.5.2024 od 9:00 hod. v G210

štvrtok 30.5.2024 od 9:00 hod. v G210

piatok 31.5.2024 od 9:00 hod. v G210

ŠZS sa budú realizovať prezenčnou formou v učebni G 210 na 2. poschodí budovy FiF UK na Gondovej ulici v Bratislave. 

Jesenné termíny štátnych záverečných skúšok KPED

Štátne záverečné skúšky v jesennom termíne AR 2023/2024 sa na Katedre pedagogiky budú realizovať v dňoch:

pondelok 26.8.2024 od 9:00 hod. v G210

utorok 27.8.2024 od 9:00 hod. v G210

streda 28.8.2024 od 9:00 hod. v G210

ŠZS sa budú realizovať prezenčnou formou v učebni G 210 na 2. poschodí budovy FiF UK na Gondovej ulici v Bratislave. 

Harmonogram prihlásených študentiek a študentov v jesennom termíne bude zverejnený týždeň pred termínom danej štátnej záverečnej skúšky.

Dobrou pomôckou k príprave na záverečnú skúšku Vám môžu byť informácie a odporúčania zo Sprievodcu DPŠ a RŠ na UK.

Témy záverečných prác na AR 2024/2025

Zverejňujeme radou študijného programu schválené témy bakalárskych a diplomových prác na AR 2024/2025 pre študentky a študentov študijného programu Pedagogika (boPE) a (moPE) a učiteľstvo Pedagogiky v kombinácií (buPE) a (muPE). 

Postup:

1. Vyberte si tému záverečnej práce zo ZOZNAMU tém.

2. Dohodnite sa na spolupráci so školiteľom, školiteľkou ZP a spoločne vypíšte prihlášku na DP, či prihlášku na BP.

3. Školiteľom a vami podpísanú prihlášku odovzdajte na sekretariát KPED najneskôr do 1.6.2024.

 

Pri písaní ZP Vám bude nápomocná práca:

Matulčíková, M., Wiegerová, A., Molnár, A. (2023). Manuál k vypracovaniu, prezentácií a obhajobe záverečnej práce. Bratislava: FiF UK

Aktualizované tézy k štátnym záverečným skúškam moPE a DPŠ ZM

Zverejňujeme aktualizované tézy k príprave na štátne záverečné skúšky pre moPE a DPŠ ZM.

  • jednoodbor Pedagogika:

Pedagogické poradenstvo

Predškolská pedagogika

Sociálna pedagogika

  • DPŠ ZM:

Pedagogický základ učiteľstva

Psychologický základ učiteľstva

Zverejňujeme nový manuál na tvorbu záverečnej práce DPŠ ZM

Pre ferekventantov a frekventantky DPŠ ZM autorky prof. Wiegerová, doc. Matulčíková a Dr. Medveďová (2024) vypracovali metodickú príručku, ktorá ich má sprevádzať pri písaní vašej záverečnej práce, v doplňujúcom pedagogickom štúdiu. 

Tento manuál frekventantkám a frekventantom DPŠ ZM môže:

·      pomôcť pri riešení praktických otázok a problémov,

·      pomôcť zorientovať sa v spleti možností výberu zamerania práce,

·      ponúknuť konkrétne návody na členenie práce.

MANUÁL NA TVORBU ZÁVEREČNEJ PRÁCE DPŠ ZM

Na DOD2024 sme prezentovali našu Pedagogiku

27.1. 2024 sa otvorili brány Filozofickej fakulty UK predovšetkým pre tých, ktorí majú záujem na našej fakulte študovať. Okrem iného sme mali možnosť záujemcom odprezentovať všetky možnosti, ktoré súvisia so štúdiom pedagogiky v učiteľskom, alebo neučiteľskom zameraní.

Teší nás záujem zo strany študentov stredných škôl a budeme sa na všetkých tešiť v septembri 2024.

Vyšlo nové číslo katedrového zborníka PAEDAGOGICA 35 (2023)

Vážené čitateľky, vážení čitatelia,  

Vo vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave vyšlo nové, v poradí 35. číslo zborníka vedeckých štúdií Filozofickej fakulty UK PAEDAGOGICA s podtitulom 100 rokov pedagogického seminára.

V zborníku je uverejnených 11 odborných príspevkov opisujúcich či hodnotiacich prínos osobností pedagogiky, ktoré mali afiliáciu k Pedagogickému semináru FiF UK a neskôr ku Katedre pedagogiky FiF UK.

Úvodná štúdia Janky Medveďovej opisuje okolnosti a podmienky vzniku samostatného vedeckého pracoviska pre prípravu budúcich učiteľov stredných škôl: Pedagogického seminára FiF UK. Vysvetľuje jeho význam v kontexte akademickej prípravy učiteľov pre územie Slovenska a neodmysliteľný prínos príchodu českých učiteľov, ktorí pomáhali vytvárať nielen jeho organizačnú štruktúru, ale aj vedeckú bázu pre rozvoj pedagogiky ako vedy na Slovensku.

Jaroslav Durec sa vo svojej štúdii zaoberá pedagogickým myslením a tvorbou Ľudovíta Bakoša, ktorý svojou rozsiahlou vedeckou prácou vytvoril mnohé podnetné diela z oblasti dejín školstva a pedagogiky, pedeutológie a teórie výchovy.

Darina Dvorská cez biografické spomienkové rozprávanie rodinného príslušníka približuje popredného historika školstva a pedagogiky, pedagóga i výskumníka prof. Petra Vajcika. Analýza spomienkového rozprávania ponúka subjektívne dôležité informácie, ktoré majú potenciál doplniť rôznofarebnú mozaiku života i diela druhého slovenského profesora pedagogiky na Slovensku.

Príspevok Petra Gavoru charakterizuje Gustáva Pavloviča, popredného pedagóga, výskumníka, organizátora školstva a ideológa socialistickej pedagogiky. Stručne uvádza jeho organizačnú a publikačnú činnosť a rozsiahlejšie sa venuje rozboru výskumu, ktorý autor publikoval v objemnej monografii „Akcelerácia vývinu a socialistická škola“ (1975). Podrobne opisuje výskumnú metódu a stručne uvádza hlavné zistenia o akcelerácii mentálneho vývinu detí v porovnaní s ich rovesníkmi spred dvadsiatich troch rokov. Na druhej strane však ukazuje, že interpretácia zistení bola nadsadená a značne poplatná socialistickej ideológii. 

Alena Jůvová a Tomáš Čech vo svojej štúdii predstavili osobnosť československej pedagogiky, prof.  Bohumíra Blížkovského, ktorý bol profesijne spätý s niekoľkými českými univerzitami a tiež aj s Univerzitou Komenského v Bratislave na ktorej pôsobil v rokoch 1988 – 1990. Príspevok opisuje jeho životnú cestu i zameranie v odbore pedagogických vied. Analyzuje tiež jeho monografiu Systémová pedagogika, ktorá má nadčasový význam a môže byť inšpirujúcou dodnes.

Štúdia Júliusa Matulčíka predstavuje hlavné medzníky v profesijnom živote Jána Perhácsa. Zameriava sa na kľúčové oblasti jeho vedecko-výskumného, publikačného a pedagogického pôsobenia, osobitne hodnotí jeho prínos pre rozvoj andragogiky ako vedného a študijného odboru. 

Mária Matulčíková analyzuje životné dielo prof. Anny Štepitovej.  V prvej časti podáva základné biografické údaje, ďalej formou stručného prehľadu približuje jej dielo. Podrobnejšie analyzuje kľúčovú prácu, venovanú premenám strednej školy. Prínos diela prof. Štepitovej hodnotí z aspektu aktuálnych zmien v terminologickom poňatí strednej školy, v  aplikácii idey rovnosti vo vzdelávaní ako aj v oblasti modernizácie obsahu stredoškolského vzdelávania. 

Počiatky slovenskej pedagogiky sa neoddeliteľne spájajú s menom prof. Juraj Čečetka, ktorý sa stal prvým menovaným slovenským profesorom pedagogiky. Po odchode českých profesorov v roku 1938 bol prvým riaditeľom Pedagogického seminára na FiF UK. Príspevok Janky Medveďovej sústreďuje pozornosť čitateľa na Čečetkove práce z dejín školstva a význam časopisu Pedagogický sborní, ktorý je považovaný za najvýznamnejší z pedagogických časopisov, ktorý profiloval pedagogiku ako vedu na Slovensku.

Jedného z hlavných protagonistov historicko-pedagogickej vedy na Slovensku v druhej polovici 20. storočia prof. Jozefa Máteja probližuje príspevok Vladimíra Michaličku. Hlavnou oblasťou pedagogického pôsobenia a vedeckého bádania dlhoročného vedúceho Katedry pedagogiky sa stala pedagogická historiografia. Viaceré Mátejove vedecké práce zostávajú súčasťou našej pedagogickej histórie a oboznámiť sa s nimi môžete aj v tomto príspevku. 

Karel Rýdl ponúka prehľad obsahu prípravných vedeckých prác pre aktívnu akademickú činnosť prof. Jozefa Hendricha v Bratislave.  Príspevok opisuje, ako sa Hendrich vyrovnával s aktuálnymi otázkami života a diela Komenského. Zároveň čitateľa oboznamuje so spôsobmi, ako Hendrich študoval tradície slovenského školstva. Ponúka aj jeho pohľad na poňatie pedagogiky ako samostatnej vedy medzi filozofickou špekulatívnosťou a empirickou vedeckosťou 20. rokov 20. storočia. V príspevku ďalej Rýdl hodnotí Hendrichovo pôsobenie v Bratislave na univerzite i mimo nej. V závere autor ponúka osobný i myšlienkový odkaz J. Hendricha dnešku.

V príspevku Viola Tamášová opisuje život a dielo marxistického profesora pedagogiky,  slovenskýého a československého povojnového politika Komunistickej strany Slovenska, ministera vlád Československa, poslaneca Dočasného Národného zhromaždenia, Slovenskej národnej rady a Národného zhromaždenia ČSR a pedagóga prof. Ernesta Sýkoru.

Zborník Pedagogica 35 (2023) ako celok.

Prajeme Vám príjemné čítanie! 

Vedecký seminár KPED: 10.1.2023 záverečná oponentúra projektu VEGA 1/0484/21 Prameny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku

plagát: D. Dvorská (2024).

Dňa 10.1.2024 sa uskutočnila verejná záverečná oponentúra projektu VEGA 1/0484/21 Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku.

Hlavná riešiteľka projektu Dr. D. Dvorská v prezentácii predstavila základné atribúty projektu – projekt VEGA v číslach, anotácie a ciele projektu, ako boli definované pri podávaní žiadosti o výskumný projekt v roku 2020 a splnenie stanovených cieľov v roku 2023. Následne predstavila základnú temotvornú líniu a terminologický rámec, aby hostí uviedla do skúmanej problematiky. Jadro jej príspevku predstavovala prezentácia kvalitatívnej a kvantitatívnej výskumnej línie projektu, metódy zberu výskumných dát, ich spracovanie a interpretácia. Následne v krátkosti opísala 5 najvýznamnejších projektových výstupov. Venovala sa  hlavne kolektívnej monografii: Gavora, P. , Dvorská, D. & Medveďová, J. (2024) Rodičovstvo detí do 3 rokov: teória a výskum. Bratislava: Vydavateľstvo Univerzity Komenského. V závere poďakovala donorovi projektu Vedeckej a grantovej agentúre MŠVVaŠ a SAV za podporu, spolupracujúcim riešiteľkám a riešiteľovi projektu, ako aj spolupracujúcim participantom, participantkám i respondentkám. A napokon i spolupracujúcim inštitúciám, ktorý projekt podporili a prispeli k jeho naplneniu. 

Po prezentácií nasledovala plodná diskusia. 

Viac informácií o výsledkoch oboch výskumných línií i o projekte VEGA nájdete TU

Informácie o ďalších vedeckých seminároch katedry TU

Od veľkých k malým: vlastnoručne vyrobené hračky pre deti materských škôl

Študentky a študenti magisterského štúdia študijného programu Pedagogiky počas kurzu, ktorý viedla prof. Adriana Wiegerová vymysleni, navrhli a vlastnoručne vyrobili hračky pre deti predškolského veku.

Dňa 5. 12. 2023 ich v priestoroch MŠ na Tbiliskej ulici v Bratislave odovzdali deťom. Študentky a študenty mohli sledovať bezprostredné reakcie detí. Katedra pedagogiky aj týmto podujatím vytvára prienik medzi teóriou a praxou a popularizuje akademickú prácu, predovšetkým študentskej časti.

Pri tejto príležitosti nám dovoľte za celý katedrový tím 

zaželať všetkým Štastné a veselé Vianoce a požehnaný rok 2024.

Témy záverečných prác DPŠ ZM na AR 2023/2024

Zverejňujeme odsúhlasené témy záverečných prác pre študentov DPŠ štúdia základného modulu na AR 2023/2024.

Medzinárodná vedecká konferencia pri príležitosti 100 rokov Pedagogického seminára

plagát: D. Dvorská (2024).

Pri príležitosti stého výročia založenia najstaršieho inštiutucionalizovaného pracoviska na Slovensku, rozvíjajúceho pedagogické vedy: Pedagogického seminára Filozofickej fakulty UK, sme na Katedre pedagogiky usporiadali medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa konala vo štvrtok 19.10.2023 v budove fakulty na Gondovej ul. v Bratislave.

Na konferencii zaznievali tóny a slová vďaky, spomínanie i bilancovanie. Hostia i kolegovia z domácej katedry vo svojich príspevkoch predstavili mnohých velikánov i myšlienky, ktoré našu katedru uplynulých sto rokov utvárali. 

Do ďalších rokov prajeme všetkým členkám a členom Katedry pedagogiky FiF UK, ale aj študentkám a študentom, ktorí na katedre študujú pedagogiku, či učiteľstvo, veľa elánu a tvorivých síl. 

Fotografie z konferencie

konferencia začala tónmi hudby v podaní študentky pedagogiky Bc. Zuzany Nemcovej
konferenciu slávnostne svojim príhovorom otvoril dekan Filozofickej fakulty UK: prof. Marián Zouhar (vľavo) a vedúca katedry pedagogiky prof. Adriana Wiegerová, ktorá poďakovala za dlhoročnú zdarnú spoluprácu s katedrou prof. Jozefovi Pšenákovi
poďakovanie smerovalo aj k bývalej dlhoročnej vedúcej katedry pedagogiky, doc. Zite Baďúrikovej, kvetiny od prof. Wiegerovej si prevzala z rúk študenta pedagogiky Bc. Adama Molnára
doc. PhDr. Zita Baďúriková, CSc.
prof. Hane Lukášovej pri príležitosti životného jubilea bola odovzdaná pamätná medaila Filozofickej fakulty UK

Dr. Janka Medveďová, bývalá vedúca pracoviska si vypočula ďakovné slová za vedenie katedry v dobe pandémie
prof. Hana Lukášová predstavila Československé vzťahy: niekoľko poznámok k česko-slovenskej vzájomnosti
Dr. Janka Medveďová rozprávala o Vzniku pedagogického seminára
prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc.
prof. Karel Rýdl (Univerzita Pardubice) porozprával o prof. dr. Josefovi Hendrichovi jeho úlohách, ktoré pre Pedagogický seminár urobil
prof. Viola Tamášová (DTI) rozprávala o prof. Ernestovi Sýkorovi
Dr. Janka Medveďová predstavila prof. Juraja Čečetku
prof. Blížkovského a jeho vzťah k UK v Bratislave predstavila Dr. Alena Jůvová (UPaSP Olomouc)
idei prof. Blížkovského priblížil aj doc. Tomáš Čech
o Pedagogickom myslení a tvorbe Ľudovíta Bakoša rozprával Dr. Jaroslav Durec z Matice slovenskej v Bratislave
profil socialistického vedca Gustáva Pavloviča opisoval vo svojom príspevku prof. Peter Gavora
o živote a diele Jozefa Máteja porozprával PhDr. Vladimír Michalička z Múzea školstva a pedagogiky
PhDr. Vladimír Michalička
doc. Mária Matulčíková predstavila prvú profesorku pedagogiky na Slovensku: prof. Štepitovú a následne doc. Július Matulčík rozprával o prof. Perháčovi. Nakoniec Dr. Darina Dvorská cez biografické rozprávanie rodinného príslušníka predstavila prof. Petra Vajcika.

Konferenica pri príležitosti 30. výročia založenia OMEP Slovensko

V spolupráci so slovenským výborom Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu: OMEP Slovensko sme na konferencii oslávili 30. výročie založenia OMEP Slovensko.

Konferencia pod záštitou Ministertva školstva, vedy, výskumu a športu a mestskej časti Bratislava: Staré mesto sa konala v dňoch 5.10.2023 a 6.10.2023. 

Prvý konferenčný deň 5.10.2023 od 9:00 hod. v Zichyho paláci v Bratislave si účastníčky a účastníci mohli vypočuť pozvané prednášky hostí.

Následne piatok 6.10.2023 v spolupráci s fakultami Univerzity Komenského v Bratislave konferencia pokračovala formou workshopov.

Na pôde Katedry pedagogiky Filozofickej fakulty sme privítali 25 učiteliek a riaditeliek MŠ z celého Slovenska na workshope, ktorý viedla Dr. Darina Dvorská. Účastníčky spoločne hľadali odpovede na otázku: Čo má spoločné kengura a 33? A diskutovali o Spôsoboch kladenia otázok deťom v MŠ.

Viac informácií o podujatí nájdete na: www.omep.sk

 

 

23.6.2023: Slávnostne sme otvorili inoivatívne učebne

V rámci úspešne ukončeného rozvojového projektu Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK sme na Katedre pedagogiky zlepšili priestorové i technické zabezpečenie štúdia.

Frekventantky a frekventanti (nielen) externej formy DPŠ štúdiasa vracajú na fakultu UK s odstupom času a s množstvom profesijných skúseností. Nielen oni, ale aj naši denní študenti a študentky prirodzene očakávajú, že budú študovať v moderných učebniach kde získajú nové podnety pre svoju prax. Preto sa na UK neustále aktívne snažíme o inovácie štúdia aj cez úpravy učebného prostredia. 

Z rozvojového projektu sme na katedre v roku 2023 vytvorili moderné vzdelávacie priestory, ktoré podporujú tímovosť a napomáhajú zvyšovaniu kvality i atraktivity tohto štúdia. Učebne budú k dispozícii aj študentom a študentkám učiteľských odborov denného štúdia, čím chcú fakulty UK prispievať k zvýšovaniu atraktivity tohto štúdia a učiteľského povolania vôbec. 

Nové učebne aj s oddychovou časťou vznikli na Katedre pedagogiky Filozofickej fakulty UK na 2. poschodí v budove na Gondovej ulici 2 v Bratislave. 

Slávnostne sme ich otvorili a dali do užívania v piatok 23. júna 2023 v rámci Klubu Učiteľskej akadémie UK.

Hybridnú učebňu G 209 otvoril tajomník Filozofickej fakulty UK pán Mgr. Radoslav Števčík a frekventantka DPŠ štúdia a zároveň študentská koordinátorka rozvojového projektu Bc. Zuzana Hudáková.

Druhú, výskumnú učebňu G 208 slávnostne otvorili: prodekanka pre vzdelávanie FiF UK doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. a študent učiteľstva slovenského jazyka a pedagogiky Bc. Samuel Damián Ovečka

Učebne umožňujú prezentovať spôsoby, ako v školách efektívne a interaktívne používať digitálne technológie a cez priestorové usporiadanie nábytku podporovať priamu interakciu medzi skupinami študujúcich. 

Pripraviť architektonický návrh a premeniť ho na skutočnosť sa obom fakultám podarilo od decembra 2022 do júna 2023. Po vykonaní stavebných úprav a zakúpení flexibilného nábytku prišla na rad realizácia hybridného technického riešenia. 

Výsledkom je súbor 4 učební pre moderné vzdelávanie:

  • hybridná učebňa G209 (pôvodné označenie G206) s unikátnym systémom riadenia a ovládania digitálnych technológií na prenos videokonferencií a vzdelávacích kurzov cez MS Teams,
  • výskumná učebňa G208 (pôvodné označenie G205) s pozorovateľným oknom pre budúcich učiteľov na mikrovyučovacie a výskumné aktivity,
  • mobilná notebooková učebňa, ktorá umožňuje výučbu s podporou e-learningových nástrojov a pohyblivý presun medzi učebňami,
  • oddychová časť s kuchynkou na chodbe 2. poschodia (pred učebňami G209 – 213).

Viac informácií o projekte sa dozviete na stránke úspešne ukončeného rozvojového projektu, či v rubrike Zvedaví na vedu.

Fotogaléria inovatívnych učební Katedry pedagogiky (foto: S. Griguš, 2023)

Workshop v klube Učiteľská akadémia UK - Agnes Simon: Scholarship of Teaching and Learning

Učiteľská akadémia UK