Veda a výskum

Vedecko-výskumná charakteristika pracoviska

Pracovníci katedry sa vo svojej vedecko-výskumnej a projektovej činnosti orientujú na riešenie aktuálnych problémov a potrieb teórie a praxe pedagogiky a andragogiky. Výsledky svojej práce a výskumov prezentujú na vedeckých konferenciách doma i v zahraničí, uverejňujú v domácich i zahraničných časopisoch a odborných periodikách.

Na tomto mieste sa nachádzajú informácie o aktuálnych, aj úspešne ukončených projektoch od roku 1990.

Aktuálne prebiehajúce projekty

Na našom pracovisku aktuálne riešime 2 vedecko-výskumné projekty:

 

  • EÚ Erasmus + Strategické partnerstvá: BELONG, ktorého koordinátorkou je Dr. Gabriela Pleschová

Úspešne ukončené vedecko-výskumné projekty v roku 2023

projekt VEGA 1/0293/21 Edukácia k zdraviu dospelej populácie riešil doc. Július Matulčík, doc. Mária Matulčíková a doc. Ľuboslava Sejčová,

projekt VEGA 1/0484/21 Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku, ktorého riešiteľkami boli Dr. Darina Dvorská, prof. Peter Gavora, Dr. Janka Medveďová, Dr. Silvia Dončevová, prof. Adriana Wiegerová a Dr. Zuzana Hrćan,

Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK v mesiacoch 12/2022 až 06/2023 riešilo spolu vyše 60 odborníkov a odborníčok a študentiek a študentov štyroch fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave. Hlavnou riešiteľkou projektu bola Dr. Darina Dvorská. Na projekte z participovali prof. Peter Gavora, prof. Adriana Wiegerová, Dr. Janka Medveďová, Dr. Gabriela Pleschová, Dr. Lucia Hlavatá a doc. Mária Matulčíková.

ARCHÍV PROJEKTOV KPED

Informácie o ďalších úspešne ukončených projektoch pracoviska od roku 1990 obsahuje archív projektov KPED.