Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ UK

Opis projektu

Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR 001UK-2-3/2022 Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK v mesiacoch 12/2022 až 06/2023 riešilo spolu vyše 60 odborníkov a odborníčok spolu so študentkami a študentimi štyroch fakúlt Univerzity Komenského v Bratislave:

 • Fakulta matematiky, fyziky a informatiky UK,
 • Prírodovedecká fakulta UK,
 • Fakulta sociálnych a ekonomických vied UK,
 • Filozofická fakulta UK.

Cieľom rozvojového projektu bola podpora interných kapacít VŠ pri zabezpečovaní a uskutočňovaní DPŠ a RŠ štúdia. DPŠ a RŠ sa od iných študijných programov poskytovaných univerzitou v mnohom líši. Aj preto sme sa rozhodli venovať týmto typom štúdia viac pozornosti a reagovať na potreby tejto skupiny nášho študentstva. 

 • Doplňujúce pedagogické štúdium (DPŠ) slúži pre osoby, ktoré aktuálne študujú, alebo už ukončili vysokoškolské štúdium v neučiteľskom odbore a chcú získať pedagogickú spôsobilosť pre vyučovanie daného odboru (predmetu) na ZŠ a/alebo SŠ.
 • V rámci rozširujúceho štúdia (RŠ) si môžu osoby, ktoré už v minulosti získali učiteľskú kvalifikáciu (v učiteľskom študijnom programe, alebo neučiteľskom študijnom programe a DPŠ štúdu), svoju aprobáciu rozšíriť o kvalifikáciu v ďalšej kategórií pedagogického alebo odborného zamestnanca.

Riešiteľský tím rozvojového projektu vytvoril množstvo kvalitných projektových výstupov, ktoré slúžia DPŠ a RŠ frekventantkám a frekventantom UK a na tejto stránke sú k dispozícií (po rozkliknutí) zoradené podľa jednotlivých projektových úloh: 

Výstupy projektovej aktivity 1:

Aktivita 1: Vypracovanie koncepcie rozvoja doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave

DPŠ aj RŠ štúdiu sa na fakultách UK doposiaľ nevenovala dostatočná pozornosť, popri iných študijných programom boli tieto vzdelávacie príležitosti častokrát v úzadí. DPŠ a RŠ sa realizovalo z časti izolovane, čoho dôsledkom bola istá  nejednotnosť i nekoncepčnosť. Na UK absentovala celková koncepcia rozvoja tohto štúdia.   

Preto sme vypracovali chýbajúcu ucelenú koncepciu rozvoja doplňujúceho pedagogického štúdia a rozširujúceho štúdia na Univerzite Komenského v Bratislave na najbližších 10 rokov a jej konkretizáciu v podobe akčných plánov a cestovných máp DPŠ a RŠ.

Na tvorbe koncepcie spolupracovali odborníčky a odborníci zo 4 fakúlt UK menovite: doc. Lucia Lichnerová, prof. Adriana Wiegerová, prof. Peter Gavora, doc. Lenka Sokolová, doc. Štefan Karolčík, prof. Ivan Kalaš, doc. Peter Demkanin a dr. Krisína Rostás.

Vypracovanú koncepciu následne dali posúdiť dvom nezávislým odborníčkam zo SR a ČR. Po zapracovaní ich pripomienok bol materiál graficky upravený a pripojili sme do do dokumentu fotografie našich frekventantov a frekventantiek. Fotografie ilustrujú priebeh DPŠ a RŠ štúdia z PriF, FMFI i FiF UK. Finálnu verziu Stratégie rozvoja DPŠ a RŠ na UK sme v júni 2023 v TEJTO PODOBE predložili prorektorke pre vzdelávanie UK na pripomienkovanie.

Výstupy projektovej aktivity 2:

Aktivita 2: Spracovanie expertízy self-konceptu frekventantov DPŠ štúdia

Riešitelia a riešiteľka aktivity 2 prof. Peter Gavora (FiF UK), prof. Adriana Wiegerová (FiF UK) a doc. Peter Demkanin (FMFI UK) vypracovali výskumný projekt a zrealizovali výskum, ktorý zacielili na zistenie študijného sebapoňatia frekventantov Doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) a Rozširujúceho štúdia (RŠ) na troch fakultách Univerzity Komenského (FiF, PrírF, FMFI). Druhým cieľom bolo dať do vzťahu toto sebapoňatie so študijnými a demografickými údajmi frekventantov.

Študijné sebapoňatie je vlastnosť subjektu, ktorá sa skladá sa z troch dimenzií (zložiek): dôvody štúdia, percipované benefity štúdia, percipované problémy súvisiace so štúdiom. Tieto tri dimenzie boli zisťované vlastným škálovým dotazníkom. Respondenti boli frekventanti DPŠ a RŠ z troch fakúlt Univerzity Komenského (FiF, PrírF, FMFI) v počte 125. Títo tvoria 45,5 % zo všetkých zapísaných frekventantov v akademickom roku 2022/2023. Množstvo výskumných zistení bolo pri porovnávaní frekventantov rozneho veku, typu štpdiá a iných premenných bolo zaujímavých. S výsledkami výskumu je možné oboznámiť sa vo výskumenj správe.

Výstupy projektovej aktivity 3:

Aktivita: 3. Výber, prezentovanie a ocenenie inovatívnych kurzov DPŠ a RŠ štúdia

Výučba v DPŠ a RŠ štúdiú má svoje špecifiká a často sa jej popri bežnom vysokoškolskom štúdiu nevenuje dostatočná pozornosť. Dobrí učitelia a učiteľky na VŠ inovujú svoju vlastnú výučbu, preto je dôležité navzájom sa inšpirovať a učiť jeden od druhého. Touto cenou sme v rámci Ceny Učiteľskej akadémie UK chceli oceniť tých, ktorí pristupujú k výučbe kreatívne a navyše sú ochotní podeliť sa o svoje pedagogické skúsenosti s kolegami.

Vytvorili sme nominačnú výzvu a spolu s DPŠ a RŠ frekventantmi FMFI a PriF UK aj video, ktoré túto cenu propagovalo. Na cenu bolo nominovaných dovedna 22 kurzov doplňujúceho pedagogického štúdia (DPŠ) a rozširujúceho štúdia (RŠ) realizovaných na UK. Do víťaznej pätice sa dostali kurzy, ktoré sú ukážkou dobrej praxe a využívajú princípy inovatívnej pedagogiky. 

Cenu učiteľskej akadémie UK za najinovatívnejšie DPŠ a RŠ kurzy v AR 2022/2023 získali:

 •  Klára Velmovská z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK za kurzy Školské pokusy z fyziky 1 a 2,
 • Monika Šajánková z Filozofickej fakulty UK za kurz Didaktika nemeckého jazyka,
 • Zuzana Puchovská z Filozofickej fakulty UK za kurz Didaktika francúzskeho jazyka,
 • Martina Luptáková z Fakulty telesnej výchovy a športu UK za kurz Pedagogická komunikácia,
 • Henrieta Mázorová z Prírodovedeckej fakulty UK za kurz výučba Geografia s podporou digitálnych technológií.

Kurzy boli hodnotené podľa siedmich kritérií zahŕňajúcich orientáciu na študenta, prepojenie pedagogickej praxe s teóriou podľa špecifických potrieb vzdelávaných, zaradenie nových metód, ktoré študenti a študentky môžu zaviesť do svojej pedagogickej praxe či využívanie spätnej väzby a sebahodnotenia. Predsedníčka hodnotiacej komisie z Centra pedagogickej podpory Filozofickej fakulty UK Dr. Gabriela Pleschová, Dr. Lucia Hlavatá, Dr. Agnes Simon a dvaja nezávislí posudzovatelia mimo UK.

Ďalšie informácie k priebehu riešenia aktivity 3 spolu s videozáznamom z podujatia a fotografiami sú dostupné na: https://www.ucitelskaakademia.sk/o-projekte/cena-ucitelskej-akademie-uk

 

 

Výstupy projektovej aktivity 4:

Aktivita 4: doplnenie a rozšírenie unikátneho e-learningového nástroja Učiteľská akadémia UK

E-learningový nástroj Učiteľská akadémia UK (2022) ako pomyselné okno do praxe sme týmto rozvojovým projektom rozšírili a doplnili o:

 • + 54  videohospitácií vyučovacích hodín matematiky, slovenského jazyka a literatúry, dejepisu, informatiky, fyziky, chémie, telesnej a hudobnej výchovy, anglického i nemeckého jazyka zo škôl v SR

UA UK sme zároveň rozšírili o nové časti: 

Pri výbere spolupracujúcich učiteliek a učiteľov sme zmenili zameranie a zacielili sa na ukážky výučby učiteľov reprezentujúcich najlepšiu prax. Kritériom výberu učiteľov a učiteliek, ktorých sme oslovili s návrhom spolupracovať a nahrávať ich vyučovacie hodiny prioritizovaných predmetov bolo, že boli nominantmi, či držiteľmi ocenenia napr. Ceny Dionýza Ilkoviča, či Učiteľ Slovenska, alebo ich odporúčali ich kolegovia, či spolupracujúci odboroví didaktici z FiF, PriF, či FMFI UK. 

Pri zhotovovaní videozáznamov zo školských tried sme sa zakúpením ďalších mikrofónov snažili vylepšiť zvuk vo videách. Zároveň sme rozšírili funkcionality nástroja tak, aby boli priateľské aj pre DPŠ/RŠ frekventantov (modul titulkovania videí, prepisy, ďalšia podporná infraštruktúra portálu). Na základe vypracovanej expertízy a zistení charakteristík frekventantov DPŠ /RŠ štúdia sme na podporu možnosti propagácie tohto štúdia doplnili videorozhovory, ktoré ilustrujú motívy a životnú i predošlú profesijnú skúsenosť DPŠ /RŠ frekventantov, ktorá ich priviedla na cestu stať sa učiteľom. V neposlednom rade sme rozšírili tento nástroj o edukačné videoukážky odborových didaktík hlavne prioritizovaných predmetov, ktoré v UA UK aktuálne úplne absentujú.  

Pri rozšírení e-learningového nástroja UA UK sme čerpali z odborných i praktických skúseností členov a členiek zohraného tímu tvorcov UA UK menovite: doc. Lenka Sokolová, doc. Štefan Karolčík, Dr. Darina Dvorská, Dr. Martin Dovičák, Ing. Juraj Hrabovec, Bc. Stanislav Griguš, Bc. Tatiana Zaťková a poradenstvo zabezpečovala kolegyňa rektorátu UK JUDr. Ivona Hrdličková. Na plnenie aktivít tejto projektovej úlohy sme vzhľadom ku krátkosti času riešenia projektu do tímu prizvali kameramana Ján Brodu a ku koordinácií Bc. Zuzanu Hudákovú a študentov učiteľstva FiF UK Adama Molnára a Samuela Damiána Ovečku, ktorých príslušnosť k cieľovej skupine odberateľov projektových výstupov, nám skrz ich nápady dopomhli pri vylepšovaní funkcionalít tohto výučbového nástroja.

ĎAKUJEME za spoluprácu učiteľkám, učiteľom i vedeniu nasledujúcich ZŠ a SŠ škôl:

 

Špeciálne poďakovanie patrí žiakom a žiačkám, ako aj ich zákonným zástupcom, ktorí dovolili nahrávanie autentických vyučovacích hodín v ich školských triedach. Bez ich podpory by videoukážky nemohli vzniknúť. Vzhľadom citlivosti údajov a k GDPR sú nahrávky týchto vyučovacích hodín dostupné len členom akademickej obce UK po prihlásení sa a súhlase s podmienkami používania.

Za pomoc pri spolutvorbe videoukážok Duálu v praxi by sme týmto chceli poďakovať nasledujúcim inštitúciám:

Výstupy projektovej aktivity 5:

Aktivita 5: Podpora adaptácie študujúcich DPŠ a RŠ na vysokoškolské štúdium

Riešitelia a riešiteľky aktivity 5 z Fakulty sociálnych a ekonomických vied UK: doc. Lenka Sokolová, Dr. Lukáš Bakoš, Dr. Karin Černickaja, Dr. Ľubomíra Dovičovičová, Dr. Karol Kováč, doc. Elena Lisá a doc. Radomír Masaryk vytvorili sériu krátkych videí, podcastov a navigačné textových materiálov, ktoré uľahčia tzv. netradičným študujúcim rozširujúceho a doplňujúceho pedagogického štúdia orientáciu na VŠ a efektívnejšie zvládanie štúdia.

Cieľová skupina: dospelé osoby, ktoré už ukončili jedno VŠ štúdium, prichádzajú z praxe študovať na univerzitu, aby si doplnili učiteľskú kvalifikáciu, mnohí už počas štúdia pracujú v školstve, ale môžu mať aj predchádzajúce skúsenosti z iných profesií, príp. to môžu byť aj osoby čerstvo po ukončení VŠ neučiteľského zamerania, ktoré si chcú rozšíriť možnosti uplatnenia.


Výstupy tejto aktivity:

 • Rozhovory o didaktike: Séria 12 rozhovorov s odborovými didaktikmi a didaktičkami z UK a osobami, ktoré vyučujú spoločný základ učiteľstva aj pre DPŠ a RŠ. V rozhovoroch sa zameriame na predstavenie jednotlivých predmetov, aby sme a) zvýšili atraktivitu predmetov pre potenciálnych uchádzačov a uchádzačky o štúdium, b) aktuálne študujúcim priblížili špecifiká výučby daného predmetu, c) vyzdvihli úlohu odborových didaktík a spoločného základu učiteľstva v učiteľskej príprave. Podcasty sú voľne dostupné na webstránke: https://www.ucitelskaakademia.sk/zo-zivota-ucitelov/rozhovory-o-didaktike/

Výstupy projektovej aktivity 6:

Aktivita: 6. Podpora inovácií vzdelávacej činnosti VŠ učiteľov cez workshopy v klube Učiteľská akadémia UK

V rámci podpory inovácií vzdelávacej činnosti VŠ učiteliek a učiteľov sme vypracovali koncepciu Klubu Učiteľskej akadémie UK. Klub Učiteľskej akadémie UK bol priestorom stretnutí a rozhovorov VŠ učiteliek a učiteľov naprieč fakultami, ktorí si na jednom v príjemnom, neformálnom prostredí zdieľali inovatívne metódy a postupy, ale aj svoje skúsenosti.  Cieľovou skupinou primárne boli vyučujúci a vyučujúce DPŠ a RŠ, sekundárne vyučujúci a vyučujúce bc. a mgr. učiteľských študijných programov, frekventanti a frekventantky DPŠ a RŠ, učitelia a učiteľky participujúci na aktivite A4 Rozšírenie Učiteľskej akadémie UK, terciárne akademická obec UK. V rámci aktivity 6 sme zabezpečili obsahové, technické a organizačné zabezpečenie stretnutí. V novovzniknutom klube UA UK sme zoragnizovali 10  workshopov: videonahrávky a fotografie z klubov UA UK sú dostupné na: https://www.ucitelskaakademia.sk/o-projekte/klub-ua

Témy a termíny workshopov: 

 • 27. 1. 2023 Čo je Učiteľská akadémia UK a ako s ňou pracovať? (tím UA UK, FiF, PriF, FMFI a FSEV UK)
 • 10. 2. 2023 Scholarship of Teaching and Learning (A. Simon, FiF UK)
 • 24. 2. 2023 Ako a prečo používať video v učiteľskej príprave? (L. Sokolová, FSEV UK)
 • 10. 3. 2023 Ako pracovať so stresom v učiteľstve? (K. Kováč, FSEV UK)
 • 24. 3. 2023 Ako dávať a prijímať spätnú väzbu? (L. Bakoš, FSEV UK)
 • 14. 4. 2023 Prečo a ako skúmať a posudzovať vlastnú výučbu? (J. Strakoš, PdF UK)
 • 28. 4. 2023 Kolaboratívne metódy vzdelávania (L. Hlavatá, FiF UK)
 • 12. 5. 2023 Výukové případové studie (J. Mareš, ČR)
 • 26. 5. 2023 Cena Učiteľskej akadémie UK: Ako posúdiť excelentnú výučbu? (G. Pleschová a L. Hlavatá, FiF UK)
 • 23. 6. 2023  Čo je nové v Učiteľskej akadémii UK? (tím UA UK, FiF, PriF, FMFI a FSEV UK)  
 • Výsledky výskumu self-konceptu frekventantov DPŠ a RŠ UK (P. Gavora, P. Demkanin a A. Wiegerová FiF UK)

Stretnutia v Klube Učiteľskej akadémie UK pokračujú aj po skončení projektu.

V poradí prvé stretnutie Klubu UA UK v AR 2023/2024 budę dňa 22.8.2023 o 15:00 hod. na FiF v G 206Vyučovacie aktivity s nízkou mierou rizika (L. Sokolová, FSEV a D. Dvorská, FiF UK).

Pripravili sme hybridný seminár pre učiteľov a učiteľky ZŠ, SŠ a VŠ v novej učebni G 206, pri ktorom predstavíme aktivity a pomôcky, ktoré môžu učiacim sa pomôcť prekonávať úzkosť pri učení, aktivizovať skupiny a zvyšovať ich motiváciu k učeniu. Súčasne v praxi vyskúšame technické možnosti novej hybridnej učebne G 206, ktorá z rozvojového projektu vznikla na Filozofickej fakulte UK. Zúčastniť sa môžete osobne alebo online, pre osobnú účasť je kapacita limitovaná, označte, prosím, preferovanú formu účasti vo formulári: https://forms.office.com/e/Tqda9nm52K V prípade záujmu o online účasť Vám pred podujatím pošleme link na pripojenie.

Výstupy projektovej aktivity 7:

Aktivita 7: Zlepšenie dostupnosti relevantných študijných materiálov a tvorba e-materiálov pre DPŠ a RŠ frekventantov UK

Aktivita 7 sme vzhľadom k jej charakeru rozdelili na dve podaktivity.

7.1 Zlepšenie dostupnosti relevantných študijných materiálov pre DPŠ a RŠ štúdium na FiF, FMFI a PriF UK

Tým, že štúdium pre DPŠ a RŠ frekventantov zväčša začína o čosi neskôr ako denným študentom, stávali sa situácie, že povinné študijné materiály kvôli nízkemu počtu kusov v čiastkových knižniciach UK pre nich už neboli dostupné. Preto v rámci zlepšenia kvality poskytovaného štúdia sme na základe analýzy sylabov kurzov základného i rozširujúceho modulu DPŠ a RŠ a auditu študijnej literatúry dostupnej v čiastkových Akademických knižniciach UK kúpou a zaradením do knižníc zabezpečili spolu 291 ks študijnej literatúry.

Riešiteľky a riešiteľ projektovej podaktivity za  FiF UK boli Dr. Darina Dvorská, Bc. Zuzana Hudáková, Dr. Janka Medveďová, doc. Mária MatulčíkováBronislava Kotysová, Mgr. Monika Lopušanová, za PriF UK: doc. Štefan Karolčík a Danica Korábová a za FMFI UK Dr. Kristína Rostás.

Študijnú literatúru sme odborne spracovali a následne zaradili do Súborného online katalógu UK. Aktuálne je knižničný fond frekventantom a frekventantkám DPŠ a RŠ UK k dispozícií na absenčné vypožičanie cez ústredné a čiastkové knižnice: Ústredná knižnica Filozofickej fakulty UK, knižnicu Katedry didaktiky prírodných vied, psychológie a pedagogiky Prírodovedeckej fakulty UK a knižnicu Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK.

Pri každom titule zakúpenom z rozvojového projektu je v poznámke uvedený zdroj financovania vo formáte: Zakúpené s podporou rozvojového projektu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: 001UK-2-3/2022: Systematická podpora poskytovania a uskutočňovania DPŠ a RŠ na UK (skratka MŠVVaŠ, 2023) napr. Zoznam zakúpených titulov sa nachádza TU.

7.2 Tvorba elektronických študijných materiálov na FMFI UK

Riešiteľka a riešitelia projektovej aktivity 7.2: Dr. Kristína Rostás a zamestnankyne a zamestnanci prevažne z Katedry didaktiky matematiky, fyziky a informatiky, ale aj z Katedry algebry a geometrie, Katedry matematickej analýzy a numerickej matematiky a Katedry jadrovej fyziky a biofyziky FMFI UK.

V rámci aktivity 7.2 bola podporovaná tvorba tých elektronických študijných materiálov, ktoré pedagogičky a pedagógovia pripravili pre vyučovanie spolu 55 kurzov DPŠ a RŠ štúdia na FMFI UK (matematiky, fyziky, informatiky v DPŠ alebo RŠ, a kurzy pre základný modul DPŠ, zoznam kurzov dostupný TU) a ktoré poskytli frekventantkám a frekventantom počas vyučovania a aj po absolvovaní predmetu. Nakoľko programy RŠ fakulta otvorila prvýkrát v akademickom roku 2021/22, všetky predmety sú/boli v určitom zmysle nové a preto ich bolo potrebné vytvárať pre potreby RŠ. V rámci Aktivity 7.2 sme teda podporovali nie iba novovytvorené materiály z aktuálneho LS AR 2022/23, ale aj materiály, ktoré boli vytvorené v AR 2021/22 a aj ZS AR 2022/23. A to aj z dôvodu, že v AR 2023/24 FMFI UK otvára tieto programy opäť. 

Výstupy projektovej aktivity 8:

Aktivita 8: Zlepšenie priestorového a materiálno-technického zabezpečenia DPŠ a RŠ štúdia

Frekventantky a frekventanti (nielen) externej formy DPŠ a RŠ štúdií sa vracajú na fakulty UK s odstupom času a s množstvom profesijných skúseností. Prirodzene očakávajú, že budú študovať v moderných učebniach a získajú nové podnety pre svoju prax. Preto sa na UK neustále snažíme o inovácie tohto štúdia aj cez úpravy učebného prostredia. 

Z rozvojového projektu sme na dvoch fakultách UK vytvorili moderné vzdelávacie priestory, ktoré podporujú tímovosť a napomáhajú zvyšovaniu kvality i atraktivity tohto štúdia. Učebne budú k dispozícii aj študentom a študentkám učiteľských odborov denného štúdia, čím chcú fakulty UK prispievať k zvýšovaniu atraktivity tohto štúdia a učiteľského povolania vôbec. 

Nové učebne aj s oddychovou časťou vznikli na Katedre pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty UK na 2. poschodí v budove na Gondovej ulici boli slávnostne otvorené a dané do užívania 23. júna 2023. Umožnia prezentovať spôsoby, ako v školách efektívne a interaktívne používať digitálne technológie a cez priestorové usporiadanie nábytku podporovať priamu interakciu medzi skupinami študujúcich. 

Pripraviť architektonický návrh a premeniť ho na skutočnosť sa obom fakultám podarilo od decembra 2022 do júna 2023. Po vykonaní stavebných úprav a zakúpení flexibilného nábytku prišla na rad realizácia hybridného technického riešenia.

Výsledkom je súbor 8 učební pre moderné vzdelávanie.

Na Filozofickej fakulte UK v Bratislave:

 • hybridná učebňa G208 s unikátnym systémom riadenia a ovládania digitálnych technológií na prenos videokonferencií a vzdelávacích kurzov cez MS Teams,
 • výskumná učebňa G209 s pozorovateľným oknom pre budúcich učiteľov na mikrovyučovacie a výskumné aktivity,
 • mobilná notebooková učebňa, ktorá umožňuje výučbu s podporou e-learningových nástrojov a pohyblivý presun medzi učebňami,
 • oddychová časť s kuchynkou na chodbe 2. poschodia (pred učebňami G204 – 209).

V budove Prírodovedeckej fakulty UK v Bratislave na Ilkovičovej ulici na Katedre didaktiky prírodovedných predmetov, psychológie a pedagogiky v pavilóne CH2 vznikli 4 inovatívne učebne:

 • hybridná učebňa CH2-319 a
 • hybridná učebňa CH2-118 obe ponúkajú otvorený systém riadenia a ovládania digitálnych technológií pre zabezpečenie hybridného vyučovania, prenosu video konferenčných mítingov a vzdelávacích kurzov prostredníctvom MS Teams,
 • laboratórium CH2-151 určené pre získanie praktických zručností učiteľov biológie - výučba laboratórnych cvičení, mikroskopovanie, realizácia školských pokusov a experimentov
 • učebňa CH2-319 je zároveň mobilnou notebookovou učebňou.

Výstupy projektovej aktivity 9:

Aktivita 9: Návrh platformy sieťovania cvičných škol, zamestnávateľov a stavovských organizácií

Za významnú súčasť projektu považujeme vypracovanie online platformy zameranej na sieťovanie cvičných/fakultných škôl a inštitúcií, ktoré do prípravy kvalitných učiteľov vstupujú ako sú budúci zamestnávatelia a stavovské organizácie. Cieľom platformy sieťovania bolo zefektívniť a posilniť možnosti vzájomnej spolupráce, podporovať a saturovať cielené potreby pedagogickej praxe.

Dr. Darina Dvorská, doc. Lenka Sokolová a doc. Štefan Karolčík vypracovali na základe spolupráce v podobe podkladov zo všetkých fakúlt UK, ktoré pripravujú budúcich učiteľov interaktívny navigátor CVIČNÉ ŠKOLY UK, ktorý slúži študentom a študentkám pri výbere či získaní bližších informácií o pridelenej cvičnej škole. Súčasne však vytvára priestor pre sieťovanie jednotlivých škôl a bližšiu spoluprácu medzi fakultami a cvičnými školami.

S Asociáciou priemyselných zväzov a dopravy SR prof. Adriana Wiegerová, Mgr. Dominika Kravecová a Dr. Darina Dvorská vytvorili interaktívny navigátor duálneho vzdelávania - PARTNERSTVÁ V DUÁLY, ktorý ilustruje aktuálne siete duálneho vzdelávania v SR. V projekte sme im venovali priestor nielen v podobe videoukážok priebehu duálneho vzdelávania DUÁL V PRAXI, ale tiež v podobe informácií o tom, v ktorých inštitúciách a SOŠ duálne vzdelávanie prebieha. Pretože aj SOŠ a inštitúcie podieľajúce sa na tomto vzdelávaní môžu byť pre našich frekventantov a frekventantky DPŠ a RŠ zamestnávateľskou príležitosťou.

Výstupy projektovej aktivity 10:

Aktivita 10: Koordinácia aktivít a projektový manažment

Riešiteľský tím pod koordináciou:

 • hlavnej riešiteľky Dr. Dariny Dvorskej z FiF UK a Bc. Zuzany Hudákovej (frekventantky DPŠ FiF UK),
 • finančného koordinátora projektu Dr. Juraja Halása,
 • zodovedného riešiteľa za PriF UK: doc. Štefana Karolčíka,
 • zodpovednej riešiteľky za FSEV UK doc. Lenky Sokolovej,
 • a zodpovednej riešiteľky za FMFI UK Dr. Kristíny Rostás

vytvorilo množstvo kvalitných projektových výstupov, ktoré už slúžia DPŠ a RŠ frekventantkám a frekventantom UK.