Premeny rodinnej výchovy a rodičovského vzdelávania na Slovensku

VEGA 1/0484/21

Projekt zaciellil svoju pozornosť na jednu z kľúčových ťažiskových stratégií EÚ pre inteligentný a udržateľný rast: „dať všetkým deťom solídny štart do života tým, že sa im poskytne kvalitná starostlivosť a výchova v ranom veku” (EÚ, 2014, 3). 

kľúčové slová projektu: rodič, rodičovstvo, rodinná výchova, self-efficacy rodiča, výchovné štýly rodiča, rodičovské vzdelávanie

ZHODNOTENIE SPLNENIA VEDECKÝCH CIEĽOV PROJEKTU

Vzhľadom k značnej pojmovej rozkolísanosti sa v projekte podarilo opísať, vyčistiť, odlíšiť a vytvoriť jednotnú a na rigorózne oponovaných výskumoch spoľahlivú poznatkovú a terminologickú platformu na skúmanie problematiky rodičovstva.

V teoretickej rovine projektové výstupy ponúkajú:

  • deskripciu a vysvetlenie viacerých aspektov rodinnej výchovy Krásna et al. (2022, 2023), Barnová et al.(2022), Dvorská et al. (2022),
  • obsahovú analýzu vybraných textov o výchove – prehľadová štúdia Geršicová et al. (2024 v tlači)
  • dôsledné vysvetlenia viacerých aspektov rodičovstva- Gavora, Dvorská, Medveďová (2024, kapitola 1).

V rámci realizácie dvoch empirických výskumov projekt priniesol nové dáta o rodičovstve na Slovensku, ktoré sme získali od dobre zostavených súboroch rodičov a pomocou rigoróznych metodologických postupov Gavora, Dvorská, Medveďová (2023a, 2023b), Gavora, Dvorská, Medveďová (2024, kapitola 4).

  • Prvý, kvalitatívny výskum prostredníctvom analýzy výpovedí zo série fókusových skupín s rodičmi v rôznych častiach Slovenska odhalil, ako matky a otcovia, ktorí majú deti do troch rokov, vnímajú svoje rodičovstvo.
  • Druhý, kvantitatívny výskum zisťoval profil materstva: emocionalitu matky, jej kompetencie, záťaž a neistotu (viac Gavora et al. 2024, kapitola 5). Ukázal tiež, ako tieto prvky súvisia s demografickými údajmi matky, rodiny a dieťaťa.
  • Tretí deskriptívno-analytický postup opísal, aké sú preferencie matiek pri vlastnom systematickom i epizodickom vzdelávaní (viac Dvorská, Medveďová z monografie Gavora, Dvorská, Medveďová 2024, kapitola 6) a Dončevová a Hrćan (2024).  

Riešiteľský tím projektu

Riešiteľky a riešitelia projektu:

 

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Katedra pedagogiky:

PaedDr. Darina Dvorská, PhD., hlavná riešiteľka projektu

Mgr. Janka Medveďová, PhD., zástupkyňa hlavnej riešiteľky projektu

prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. 

prof. PaedDr. Adriana Wiegerová, PhD.

Mgr. Zuzana Hrćan, PhD.

PhDr. Silvia Dončevová, PhD.

 

Vysoká škola DTI, Katedra školskej pedagogiky a psychológie:

doc. PaedDr. Zuzana Geršicová, PhD., zástupkyňa hlavnej riešiteľky projektu

doc. PhDr. PaedDr. Slávka Krásna, PhD.

doc. PaedDr. Silvia Barnová, PhD. MBA.

Mgr. Beáta Mačová

Mgr. Martina Masiáriková

Spolupráca na projekte

ĎAKUJEME

Spolupracujúce inštitúcie:

Únia materských centier SR 

Materské centrum Kukulienka, Bratislava, Rusovce

Materské centrum Žabka, Stará Turá

Obec Kamenná Poruba

Aliancia súkromných jaslí a súkromných materských škôl SR

Vydavateľstvo Univerzity Komenského v Bratislave

 

Odborníci vstupujúci do recenzných diskusií:

prof. PhDr. Bronislava Kasáčová, CSc., Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, Katedra primárnej a predprimárnej pedagogiky – recenzia vedeckej monografie

doc. PhDr. Miluše Vítečková, Ph.D., Pedagogická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Sekce pedagogických a psychologických programů – recenzia vedeckej monografie

prof. PhDr. Erich Petlák, CSc., Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku, Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky – člen oponentskej rady pri záverečnej oponentúre projektu.