Janka Medveďová

Mgr. Janka MEDVEĎOVÁ, PhD.

Vedúca Katedry pedagogiky a andragogiky 

Adresa: Gondova 2, II. posch.

Kancelária: G 204

Konzultačné hodiny LS 2022/2023: utorok 12:30 - 14:30 hod. 

Telefón: + 421 2 9013 2178

Email: janka.medvedovauniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID

ResearchGate

Evidencia publikačnej činnosti UK

VUPCH

Odborné zameranie

 • dejiny školstva a pedagogiky,
 • dejiny výchovy a vzdelávania dospelých,
 • súčasné pedagogické teórie,
 • didaktika pedagogiky.

Vyučovacia činnosť

Pozri rozvrh vyučujúcej.

 • Teoretické základy výchovy
 • Dejiny slovenského školstva a pedagogiky
 • Didaktika pedagogiky
 • Proseminár z pedagogiky
 • Alternatívne školy
 • Dejiny pedagogiky 1,2,3
 • Kurz s medzinárodnou akreditáciou SEDAAko inovatívne učiť na VŠ 1 v slovenskom jazyku pre PhD. študentov FiF UK

Projektová činnosť

 • Erasmus+ Strategické partnerstvá IMPACT / Spoluriešiteľka projektu / 2020 - 2023.
 • Rozvojový projekt MŠVVaŠ SR 020UK-2-1/2021 Systematická podpora vysokoškolských učiteľov ako kľúč rozvoja kvality vzdelávania. Tematická oblasť: 2021.1. Téma 2: Vytvorenie systému podpory vysokoškolských učiteľov. / Spoluriešiteľka projektu / 2021/2022.