Ľuboslava Sejčová

doc. PhDr. Ľuboslava SEJČOVÁ, PhD.

Adresa: Gondova 2, II. posch.Č. dverí: G 203b

Konzultačné hodiny LS 2022/2023:  štvrtok: 13:00-14:00 hod.

Telefón: +421 2 9013 2328

Email: luboslava.sejcovauniba.sk

Vedecká činnosť

ORCID
ResearchGate
Evidencia publikačnej činnosti UK
VUPCH

Odborné zameranie

 • pedagogické poradenstvo,
 • sociálna prevencia,
 • prevencia závislostí,
 • arteterapia.

Prehľad publikácií:

Vedecké monografie (10)

Vysokoškolské učebnice (2)

 • Dieťa ako obeť násilia (2010) 
 • Arteterapeutické techniky v poradenstve (2015)

Skriptá (4)

Odborné publikácie: Hupková, I., Kuchárová, B., Sejčová, L.: Prevencia v praxi (2020) 

Ohlasy na vedeckú prácu

 • Štatistika ohlasov (283)

[o1] Citácie v zahraničných publikáciách registrované v citačných indexoch (12) 

[o2] Citácie v domácich publikáciách registrované v citačných indexoch (5)

[o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (55)

[o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (199)

[o5] Recenzie v zahraničných publikáciách (2)

[o6] Recenzie v domácich publikáciách (10) 

Vyučovacia činnosť

Pozri rozvrh vyučujúcej.

Zimný semester

 • Výchovné poradenstvo 2 
 • Pedagogická prevencia závislostí 
 • Pedagogické poradenstvo 2 
 • Odborná prax II. 
 • Dieťa ako obeť násilia 

Letný semester

 • Arteterapeutické techniky v poradenstve 
 • Pedagogické poradenstvo 1 
 • Výchovné poradenstvo 1 
 • Úvod do sociálnej pedagogiky
 • Školský manažment
 • Sociálna patológia a prevencia

Projektová činnosť

 • 2022-2024 VEGA 1/0316/22: Multidisciplinárne aspekty feminizácie školstva (2023 – 2025) – spoluriešiteľka.
 • 2022-2023 VEGA 1/0293/21 Edukácia k zdraviu dospelej populácie. Zástupca projektu.
 • 2016  Fakultný grant FG13/2016 spojený vydaním publikácie Diagnostika v arteterapii a v poradenstve (2016).
 • 2015 – 2018  VEGA 2/0048/15: Problém „umenia žiť“ v kontexte poradenskej filozofie – spolupráca na grante (grantový projekt SAV).
 • 2012 – 2014 VEGA 2/0053/12: Filozofické poradenstvo ako forma aplikovanej filozofie (grantový projekt SAV a Pedagogickej fakulty UK) – spoluriešiteľka.
 • 2011 – 2014 VEGA 1/0152/11: Slovenská encyklopédia edukačných vied –   spoluriešiteľka. 
 • 2010 – 2012 GAČR 407/10/0796: Autorita a proměny jejího pojetí v edukačním prostředí – riešiteľka čiastkovej úlohy: Osobnosť a autorita výchovného poradcu.
 • 2009 – 2011 VEGA 2/0116/09: Filozofické myslenie a estetické vnímanie v kontexte každodenného života – spoluriešiteľka (grantový projekt SAV a Pedagogickej fakulty UK).
 • 2006 – 2008 VEGA 2/6043/26: Filozofická reflexia ideálu “dobrého života” – riešiteľka čiastkovej témy: Výskum hodnotových priorít mladej generácie (grantový projekt SAV a Pedagogickej fakulty UK).
 • 2003 – 2005 VEGA 1/0083/03: Kvalita života a možnosti pedagogiky – riešiteľka čiastkovej témy: Rodinné prostredie a kvalita  života dospievajúcich.

 

Funkce a členstvo vo vedeckých a odborných spoločnostiach

Garantka študijných programov na Filozofickej fakulte UK

 • UAP Pedagogika v kombinácii –1. a 2. stupeň
 • Pedagogika – 1. a 2. stupeň, 
 • DPŠ – základný modul (pedagogicko-psychologický základ učiteľstva).
 • Predsedníčka komisie pre Štátne záverečné skúšky magisterského štúdia v odbore Pedagogika.
 • Členka odborovej komisie doktorandského štúdia v odbore Pedagogika na FiF UK.
 • Garantka vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania pre odborných a pedagogických zamestnancov akreditovaných MŠVVaŠ SR: Metoda PRVA ako špecifický nástroj opory dieťaťa v kríze (Artea, o.z), Úvod do arteterapie (Artea, o.z).
 • Predseda rigoróznej komisie pre odbor 1.1.4 Pedagogika na Filozofickej fakulte UK v Bratislave.
 • Členka poradného zboru Národného osvetového centra - pre vzdelávanie.
 • Lektorka preventívnych aktivít pre mládež k sociálnej prevencii v spolupráci s NOC, Bratislava.
 • Spolupráca so zahraničnými pracoviskami ako Education Department, Antioch University Los Angeles (USA), A. F. M. Krakow University (Poľsko) a Faculty of Education, University of Primorska (Slovinsko).

Ďalšie vzdelávanie

 • 2005 – absolvovanie výcviku: Arteterapeutické techniky – Tvorivosť (CVPP pri KPPP v Bratislave),
 • 2005 – absolvovanie výcviku pre pomáhajúce profesie: Arteterapeutické techniky – Práca vo dvojici (CVPP pri KPPP v Bratislave),
 • 2017 – absolvovanie arteterapeutického výcviku pre odborných zamestnancov: Využitie metódy PRVA (Phenomenological Reflection of Visual Artifact) pri poskytovaní opory dieťaťu v kríze  (OZ Artea, Bratislava).

Vedenie záverečných a dizertačných prác

 • 13 bakalárskych prác, 70 diplomových prác a 4 dizertačné práce  (4 - ukončení doktorandi).

Zahraničná spolupráca, prednáškové pobyty na pozvanie

 • 1996  Rakúsko – Viedeň,  v  dňoch 27.11 - 30.11.1996, pobyt spojený s účasťou na Medzinárodnom sympóziu v Rakúsku – pozvanie od PAUL LAZARSFELD GESELLSCHAFT FÜR SOZIALFORSCHUNG, Wien, 
 • 1997  Maďarsko  Budapešť, v dňoch 14.9. - 19.9. 1997, pobyt spojený s účasťou na Medzinárodnom odbornom seminári – pozvanie: MEPA, Budapešť,
 • 1998  Rakúsko  Ybbs/Donau, v dňoch od 29.6. - 3.7. 1998, pobyt spojený s účasťou na medzinárodnom odbornom seminári – pozvanie: Zentrales Koordinationsbüro der MEPA, 1014 Wien,
 • 2011 – Česká republika  aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii v  Pardubiciach v dňoch 8. – 9. decembra 2011INTERRA 13: Problém autority v sociální, edukační a zdravotnické práci se zřetelem k resocializačním aspektům – pozvanie: UNIVERZITA PARDUBICE, Fakulta Filozofická,
 • 2015  USA  aktívna účasť na: International scientific online konference Modern Approaches in Social and Educational research, v dňoch  15. 2.-15. 5.2015. THE ANTIOCH UNIVERSITY LOS ANGELES - USA,
 • 2018 – USA  aktívna účasť na: International scientific online konference In: Lodging the theorie in social practice. - Los Angeles : Antioch University, v dňoch  25. 1.-20. 4.2018. THE ANTIOCH UNIVERSITY LOS ANGELES - USA,
 • 2018 – Slovinsko  aktívna účasť na: International scientific online konference Lodging the Theory in Social and Educational Practice, v dňoch 1. jan. – 30. apríl 2018.  UNIVERSITY OF PRIMORSKA - Slovenia,
 • 2021 – Poľsko  aktívna účasť na: Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Nauczyciel i jego praca wobec wyzwaň wspólczeności – 14.01.2021, KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II,
 • 2021 – Česká republika  aktívna účasť na medzinárodnej vedeckej konferencii ICOLLE 2021 v Brne dňa  8. 9.2021: Rozvoj kompetencí relevantních pro život v praxi v 21. století, Institut celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně.

Curriculum vitae

Doc. PhDr. Ľuboslava Sejčová, CSc. vyštudovala pedagogiku a psychológiu (výchovné poradenstvo) na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1989).

Po ukončení vysokoškolského štúdia s vyznamenaním (s Cenou rektora UK) nastúpila na internú vedeckú ašpirantúru na Katedre psychológie Filozofickej fakulty UK v Bratislave a po obhájení kandidátskej dizertačnej práce: Profilácia výkonovej motivácie a možnosti jej modifikácie získala vedeckú hodnosť kandidáta psychologických vied (1995).

V súčasnosti pôsobí na Katedre pedagogiky a andragogiky tej istej fakulty a zaoberá sa problematikou pedagogicko-psychologického poradenstva. V roku 2003 bola vymenovaná za docentku pre odbor pedagogika na základe obhájenej habilitačnej práce na FiF UK v Bratislave: Deti, mládež a delikvencia. Je na  pracovnom a funkčnom mieste profesora v odbore 38. Učiteľstvo a pedagogické vedy na Katedre pedagogiky a andragogiky Filozofickej fakulty UK (2021).